DeMooiSonenBreugelkrant

15 augustus 2018

DeMooiSonenBreugelkrant 15 augustus 2018


"Scoot on Route" naar de Lourdesgrot met tijdschrift BraBeau

Vertrouwd en verrassend! Dat is BraBeau, een bijzondere regio-glossy voor en over Noord-Brabant.
In het zomernummer van dit tijdschrift stond een artikel met een historisch overzicht over alle Lourdesgrotten in Noord-Brabant met interessante achtergrondinformatie.

De scootmobielgroep van het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform "Scoot on Route" uit Son en Breugel maakt van mei t/m september met iedereen die een scootmobiel heeft en mee wil doen, tochten in de omgeving. De routes zijn rond de 20 kilometer. We proberen steeds onbekende routes te ontdekken. Maar ook is het belangrijk dat we samen een speciaal rustpunt hebben waar we koffie/thee kunnen drinken op een terras.

Op 11 juli 2018 stond op het programma een tocht naar Mariahout met een bezoek aan de Lourdesgrot en een koffie/thee pauze bij Café-Restaurant "De Pelgrim".

Na contact met de redactie van BraBeau werd op die dag de Glossy aan alle deelnemers van het tocht namens de redactie, Trix en Jan, met de hartelijke groet gratis aangeboden.
Iedereen werd daardoor in de gelegenheid gesteld om thuis het artikel met de historisch achtergrond van de Lourdesgrotten in Noord-Brabant te kunnen lezen. En natuurlijk veel meer in de BraBeau. Want het tijdschrift staat vol met leuke en interessante artikelen uit Brabant.

Het was een bijzondere tocht met mooie achtergrondinformatie door BraBeau.

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Zaterdag 18 augustus 15.30 uur: Orgelconcert.
Zaterdag 18 augustus 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor.
Intenties: Martina van Eindhoven – de Wit (mgd), Marietje van der Heijden – van der Rijt (mgd), Jan van Roosmalen (mgd), Frens Versantvoort (mgd).
Zondag 19 augustus Twintigste Zondag door het Jaar 09.30 uur: Eucharistieviering, Cantorviering.
Intenties: Toon en Tonia van Kemenade – van den Hurk, Josine en Jan Michels – Raaijmakers (mgd), Overleden familieleden familie van Bree, Marietje van Driel – van der Heijden (mgd), Leo van Driel, Alie van Oorschodt – van den Eertwegh (mgd), Ben Franssen (mgd), Gerard en Mien van Berkel – van der Voort, Jo van den Oever – Welte (mgd), Wim van den Oever.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herder Kerk Eerschot.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Veiling tijdens seizoenafsluiting K.B.O. Breugel succesvol

De huidige sporthal De Bongerd Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - Op 27 juni j. l. hield K.B.O. Breugel hun seizoenafsluiting in de Bongerd.

Dit jaar wilden wij iets anders dan voorgaande jaren. Wij wilden iets doen met een leuk doel.
Daarom hadden we een veiling voor en door onze leden georganiseerd.
Doelstelling: Een bijdrage leveren voor de wensambulance.

Het aanbod van spullen was boven verwachting.
Er werd soms flink tegen elkaar opgeboden, hetgeen veel hilariteit maar ook een mooi bedrag opleverde.
In oktober hebben wij de Wensambulance uitgenodigd voor onze Vriendenmiddag en wij kunnen hun dan de opbrengst overhandigen.

Bezoek ook eens onze website www.kbo-brabant.nl

Geloofsgemeenschap Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, behalve de viering iedere zaterdagmiddag 16.30 uur in Berkenstaete.
Woensdag 15 augustus 1900 uur: Eucharistieviering t.g.v. Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Openluchtmis in pastorietuin in Breugel en aansluitend Sacraments- en Lichtprocessie.
Donderdag 16 augustus 18.00 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 18 augustus 16.30 uur Woord- en Communieviering Berkenstaete
Zondag 19 augustus 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor Breugel
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaans Koor
Intentie: Corrie en Leo van de Ven, Cees Laas, Suze Edlinger - Sknerek
Volgende week Miva-collecte.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Woensdag 15 augustus Maria Ten Hemel Opneming 19.00 uur: Eucharistieviering in de pastorietuin
Intentie: Bets van Maasakkers-van der Pas
Donderdag 16 augustus 18.15 uur: Rozenhoedje 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zondag 19 augustus 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting, Marieke van der Lande-Wijnands, Wim van Heeswijk, Maria van Eck-van der Zande
Donderdag 23 augustus Geen Eucharistieviering en Rozenhoedje
Zaterdag 25 augustus 18.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Piet Pijnacker
Zondag 26 augustus 09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Mia Donkers-van Heeswijk, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Frans Swinkels.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 19 aug. a.s. Eucharistieviering om 11.00 uur met gemengd koor.
Intenties: Jan en Peter Aarts- v.d. Laar, Miet de Vries- Aarts.
Dinsdagmorgen 21 aug. a.s. 9.00 uur Eucharistieviering.

H. Martinus Olland
In de vakantieperiode tot 31 augustus zijn er geen eucharistievieringen in de Ollandse kerk.

(PKN) in St.Oedenrode (Knoptoren)
19 aug. 10.00 uur: Drs. W. v.d. Wouw

Geen krimp in leerlingenaantallen van basisscholen Son en Breugel

De Bloktempel (foto: Annemieke van Tinteren) Foto: Annemieke van Tinteren

Son en Breugel - Toekomstvisie Son en Breugel lijkt vruchten af te werpen. Het college heeft een nieuwe leerlingenprognose vastgesteld voor de periode 2018-2038

Eerdere prognoses lieten een daling van het aantal leerlingen zien. De huidige geeft een stabiele lijn weer. Over de volle breedte van beleid is reeds jaren geleden ingezet op het aantrekkelijker maken van ons dorp, juist ook voor jonge gezinnen. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat uitvoering van dit beleid nu vruchten afwerpt.
Zo zien we in de wijk de Gentiaan meer jonge gezinnen. Dit heeft direct invloed op het leerlingenaantal voor bijvoorbeeld basisschool De Bloktempel. Jarenlang heeft de Bloktempel 16 groepen, van elk leerjaar twee. Na de zomervakantie wordt echter met vijf groepen 1 gestart. Vanuit het schoolbestuur komt een aanvraag voor uitbreiding van de huisvesting.

We zien dat vanuit het Sonniuspark ook ouders voor De Bloktempel kiezen. Dit aantal is iets groter dan in de vorige prognose is meegenomen.
Ook basisschool De Ruimte groeit door, deze school zal binnen enkele jaren het aantal leerlingen bereiken waarvoor het gebouw is gebouwd is.

Opvallend aan de leerlingenprognose 2018-2038 is dat het leerlingaantal in de komende 20 jaar niet terugloopt en stabiel blijft op ruim 1500 basisschoolleerlingen. Bij de meeste scholen zijn er geen opvallende ontwikkelingen.

In opdracht van het college is een nieuwe prognose van de leerlingenaantallen gemaakt voor de periode 2018-2038. Deze prognose geeft schoolbesturen en de gemeente inzichten in toekomstige huisvestingsbehoefte van de scholen en wordt door de gemeente onder andere gebruikt voor ruimtelijke plannen als Breugel Bruist en andere huisvestingaanvragen.

De leerlingenprognose 2018-2038 die betrekking heeft op de zeven reguliere basisscholen in het dorp, wordt voorgelegd en besproken met de betrokken schoolbesturen en directies.

Inwoners Son en Breugel geven leefomgeving en veiligheidsgevoel een dikke voldoende

De gemeente heeft vorig jaar weer meegedaan met de Veiligheidsmonitor (VM). Een landelijk bevolkingsonderzoek dat op basis van een steekproef een beeld geeft van de ervaren veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van de inwoners.

De inwoners van Son en Breugel beoordeelden de leefbaarheid in ons dorp in 2017, net als vier jaar geleden, met een rapportcijfer 7,7 en de veiligheid met een 7,5. Een dikke voldoende dus.

Opvallende resultaten
Uit het onderzoek bleek dat de mensen uit Son en Breugel zorg voor elkaar in hun buurten belangrijk vinden. Buurtbewoners vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt en dat iedereen op een prettige manier met elkaar om gaat. Inwoners geven aan zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid in de buurt.
Inwoners van gemeenten in Brabant
zijn gemiddeld positiever over (de meeste) zaken als fysieke verloedering, sociale overlast, verkeersoverlast en veiligheidsbeleving.
Toch geeft 11 procent van de respondenten uit onze gemeente aan zich ook weleens onveilig voelen. Dit is een stuk minder dan het landelijk gemiddelde. Inwoners voelen zich het minst veilig op plekken waar jongeren rondhangen. Gelukkig komt dat niet (meer) zo vaak voor.

Er zijn momenteel geen hinderlijke overlast gevende jeugdgroepen. Eén op de vier inwoners weet dat er in hun buurt een WhatsApp-buurtalarmgroep actief is. Inmiddels hebben deze groepen dankzij de samenwerking met SonenBreugelVerbindt meer bekendheid gekregen en zijn ze verder uitgebreid.

Aandachtspunten
De top 3 van grootste ergernissen is sinds 2013 nog niet veranderd: 1. Te hard rijden, 2. Hondenpoep en 3. Parkeerproblemen.
Inwoners zijn tevreden over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, maar communicatie met de buurt blijft een aandachtspunt. Ook de beschikbaarheid van de politie en de hoeveelheid blauw op straat is voor verbetering vatbaar.

Veiligheidsmonitor
De veiligheidsmonitor wordt elke vier jaar uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Son en Breugel 2019 – 2022. De volledige resultaten van het onderzoek zijn na te lezen op de website van de gemeente http://www.sonenbreugel.nl

Eindhoven Airport gaat geluidsbeleving omwonenden meten

Foto: Vliegbasis Eindhoven

Son en Breugel / Eindhoven - Vliegbasis Eindhoven gaat de geluidsbeleving van omwonenden bij vertrekkende vliegtuigen meten. Dat gebeurt met een pilot die plaatsvindt van maandag 20 tot en met zondag 26 augustus. Ryanair maakt in deze periode wisselend gebruik van twee zogenoemde klimprofielen. Alleen vliegtuigen van Ryanair doen mee met het onderzoek.

Klimprofielen
Een van de factoren die invloed kan hebben op geluidsbeleving, is het klimprofiel dat door een vertrekkend vliegtuig wordt gevlogen. Globaal zijn er twee profielen te onderscheiden, namelijk NADP1 en NADP2. NADP staat voor Noise Abatement Departure Procedure, een startprocedure om de ervaren hinder te beperken.

De procedures zijn er op gericht om de geluidniveaus te verminderen dichtbij de luchthaven (NADP1) of juist wat verder weg (NADP2). Het verschil tussen deze profielen wordt vooral bepaald door het moment waarop de piloot na het opstijgen zal beginnen met versnellen. Deze keuze heeft, in een deel van de omgeving, invloed op de hoogte waarop een vliegtuig passeert en de snelheid waarmee het vliegt. Hoewel het klimprofiel niet de enige bepalende factor is voor de geluidservaring op de grond, is het interessant om de omwonenden het verschil te laten beleven.

Online enquête
De vluchtnummers voor de Ryanair vluchten worden (dagelijks) bekend gemaakt op https://www.defensie.nl/pilotklimprofielen Omwonenden kunnen hier op het moment dat de vliegtuigen passeren, via een online-enquête aangeven hoe de passage werd ervaren in vergelijking tot hun normale dagelijkse ervaring. De evaluatie van de gerapporteerde beleving van de omwonenden wordt ondersteund met de gemeten waardes van de bestaande meetpalen langs de vertrekroute. Na afloop van de pilotweek worden de gegevens van iedere passage verwerkt en geanalyseerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Luchtverkeersleiding zal op haar beurt bekijken welke ruimte - technisch gezien en op basis van de regelgeving - er is om eventueel over te gaan op een ander klimprofiel.

Pilot is gevolg van masterclass
De pilot komt voort uit de 3-daagse masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic. Samen met omwonenden onderzocht de vliegbasis mogelijkheden om geluidshinder te beperken. Kennis vanuit de luchtvaart werd gecombineerd met kennis vanaf de grond. De masterclass leverde vele kansen, inzichten en ideeën op. Defensie is in gesprek met verschillende partijen om de eerste ideeën uit te voeren.

Eindhoven Airport zorgt voor extra vlieghinder

Wellicht heeft u het zelf ook gemerkt, in de maanden mei, juni en juli startten de vliegtuigen vanaf Eindhoven Airport onevenredig vaak in noordelijke richting.

Het lijkt alsof bij zonnige dagen in deze periode vanaf baan 03 gestart werd, op dagen met regen (of wisselvallig weer) werd vanaf baan 21 gestart. In mei was dat in 73% van het aantal vluchten het geval, in juni was dat percentage 63% en in juli 57%. Volgens de cijfers van het Ministerie van Defensie is het gemiddelde 47%, in de periode van januari - juli 2018.

Het gevolg is een evenredige toename van de overlast aan de noordkant van Eindhoven Airport, vooral tijdens de hittegolf waarbij mensen vaak buiten zijn en met open ramen slapen. Dit staat in schril contrast met de gure maanden november en december 2017, waarbij minder dan 15% in richting noordoost werd gestart.

Een ongewenste situatie
Het zorgt voor een ongewenste situatie voor omwonenden in het hele gebied dat door de toename van vlieghinder getroffen wordt, in een dicht bevolkt gebied dat Eindhoven-Noord, Best, Son en Breugel omvat. Omwonenden ervaren meer overlast van opstijgende vliegtuigen tijdens dagen met mooi weer, in voor- en najaar en tijdens de (hete) zomer periode.

Het blijkt dat sinds de invoering van baanspreiding in 2016 de meeste klachten uit de noordkant van Eindhoven Airport komen. De Commissie Eindhoven Airport van het Bewonersplatform Woensel-Noord heeft dit de afgelopen jaren herhaaldelijk onder de aandacht gebracht bij de COVM, het Ministerie van Defensie en de uitvoeringstafel.

De commissie heeft niet het gevoel dat er serieus naar haar argumenten wordt geluisterd. Om de werkelijke overlast objectief te vergelijken is het gewenst om de hoeveel dB (decibel) buiten te meten, dus ook wat je hoort als je in het voorjaar of zomer buiten op terras zit of het raam open hebt, ten opzichte van de dB's binnen in een huis tijdens regenachtige dagen of de gure wintermaanden.

De afgelopen jaren is volgens de commissie gebleken dat men zelfs bij zuidoostelijke wind bijna altijd koos voor starts in noordelijke richting, terwijl er dan juist keuzevrijheid is van vertrekrichting. De commissie krijgt zo de indruk dat de periodes met mooi weer worden gebruikt om aan het "jaargemiddelde van 30%" te komen, terwijl dit niet nodig is.

Verzoek van omwonenden
De commissie heeft dan ook op 12 augustus jl. een verzoek ingediend bij de gemeente Eindhoven om minder vliegverkeer in noordelijke richting te laten lopen, om zo de overlast in Eindhoven-Noord, Best en Son en Breugel te verminderen, althans in de periode van april – oktober. De hinder kan bij mooi weer beter gespreid kunnen worden, zeker vanwege het feit dat in de periode van januari tot en met juli 2018 men al op 47%
starts vanaf baan 03 zit, wat de norm van 30% ruim overschrijdt. De Commissie vindt dat Eindhoven Airport voor de rest van 2018 en heel 2019 voor minder overlast zou moeten zorgen. Dit zou meegenomen moeten worden in het traject voor het nieuwe luchthavenbesluit, na 2019.

Neem contact bop
De Commissie Eindhoven Airport van het Bewonersplatform Woensel-Noord komt ook graag in contact met inwoners van Son en Breugel die zich samen met hen willen inzetten voor de beperking van de overlast van het vliegverkeer. Mocht u hier op in willen gaan, kunt u contact opnemen op de website van het bewonersplatform: http://woensel-noord.nl/contact/. Hier vindt u ook meer informatie.

Opinie geven is toch echt een vak

Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - Maandag 23 juli schreef Rob Schoonen een opiniërend commentaar in het Eindhovens Dagblad over de Rotondekunst Son. Met de pretentieuze subtitel "Kunstenaar is toch echt een vak." Rob is kunstredacteur van het Eindhovens Dagblad. En blijkbaar, zo lees ik, behoorlijk gefrustreerd.

Door: Arjen Strik

De eeuwige roem
Zijn kwestie is dat er in Son en Breugel plannen worden uitgewerkt om kunst op rotondes te plaatsen, zonder dat de makers daarvoor worden betaald. Het project van het Stakenborgfonds is open gesteld voor zowel professionele kunstenaars als voor amateurs om een projectvoorstel in te leveren. Het is een prijsvraag, wat je kunt winnen is de eeuwige roem en als je wint, word je ontwerp geplaatst. Twee objecten zijn al uitgekozen door de jury: Descending Liberation en Schemerlamp. Echt geen ontwerpen van domme amateurs, maar gedegen projecten, goed uitgewerkt, met veel details en gevoel. Schoonen vindt dat als amateurs uitgekozen worden, daarmee de professionele kunstenaar tekort wordt gedaan. Hij stelt dat, in tegenstelling tot wat nogal wat mensen denken, beeldend kunstenaar toch 'echt een vak' is.

Een gefrustreerde kunstredacteur
Mij schiet het volgende in gedachten: Vincent van Gogh verkocht tijdens zijn leven geen enkel schilderij. Kenners destijds vonden dat hij niet kon schilderen. Tegenwoordig is het anders. We zijn gelukkig door professionele kunstenaars kunstzinniger geworden. Rijd ik momenteel de rondweg om Schijndel, word ik verrast met affreuze stalen sculpturen. Rotondekunst, gemaakt door echte kunstenaars. Wat een verspilling van goede smaak. Ik leer daar niets van, het voelt als verspilling van gemeenschapsgeld. Amateurkunstenaar ben je als je kunst maakt in je vrije tijd, dan wordt kunst je hobby genoemd. Je verdient dan als amateur niet een significant deel van je inkomen en je hebt ook niet de ambitie om dat te willen. Dat wil overigens nog niets zeggen over je kwaliteiten.

Kunst komt uit het hart, het moet 'iets van ons' zijn
Het Stakenburgfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur. Op die manier draagt het bij aan een aantrekkelijk en leefbaar Son en Breugel. Wij vroegen het fonds om een reactie. Imke Segers, bestuurslid, reageert als volgt: "Rob Schoonen gaat in mijn optiek helemaal voorbij aan het feit dat wij er juist expres voor gekozen hebben om NIET met een kunstenaar in zee te gaan.
Dat de ontwerpen juist voor, door en met de inwoners van Son en Breugel gerealiseerd worden, betekent dat het draagvlak zo des te groter wordt. Voor de betrokkenen voelt het als 'iets van ons'. Natuurlijk is kunst een subjectief begrip, maar of het door een amateur, hobbyist, professional of goedbedoelde vrijwilliger gerealiseerd wordt; zegt mijns inziens niets over het project, de schoonheid, de betrokkenheid van de inzender/ontwerper of de kwaliteit van het kunstwerk.

Als Stakenburgfonds, én vanuit de projectgroep rotondes zijn wij júist heel erg blij met de vele inzendingen, de betrokkenheid, de kwaliteit en creativiteit van de inzendingen en ja, er zijn zelfs inzendingen bij van professionele kunstenaars die toch graag mee willen doen. En mensen 'hóeven' ook niet in te zenden, het is op vrijwillige basis en de spelregels zijn duidelijk."

Beperkte kijk op kunst van een kunstrecensent
Terug naar Schoonen, onze echte kunstkenner. Als je een opinie schrijft, moet je verstand van zaken hebben. Je mening, gevolgd door je analyse en op basis daarvan een logische conclusie. Dat mis ik in het stukje van Schoonen. Het is een verhaal van een gefrustreerde kunstminnaar, die blijkbaar weer terug wil naar de tijd van de BKR. Zijn verhaal doet afbreuk aan het goede werk van het Stakenburgfonds en getuigt van weinig respect voor de kunst, instellingen en mensen die zich daarvoor inzetten.

Mogelijk verkeershinder bij wegwerkzaamheden in Son en Breugel

De Boslaan Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - Vanaf 13 augustus vinden er wegwerkzaamheden plaats in Son en Breugel, ondanks omleidingen moet rekening worden gehouden met wat overlast voor het auto, motor en fietsverkeer.

De Boslaan wordt deze zomer opnieuw geasfalteerd en voorzien van fietssuggestiestroken in een afwijkende kleur van de rijbaan, waardoor dit wegvak voor fietsers een stuk veiliger wordt. Ook worden extra parkeervakken gerealiseerd en de blauwe parkeerzone met enkele parkeerplaatsen uitgebreid.

Het werk staat gepland meteen na de bouwvakvakantie, van 13 tot en met 31 augustus.

De werkzaamheden aan de Boslaan tussen Europalaan en Nieuwstraat worden uitgevoerd van 13 tot en met 31 augustus.
De werkzaamheden aan de Boslaan tussen Esdoornstraat-Europalaan beginnen een week later en worden uitgevoerd van 20 tot en met 31 augustus.

De oost-westroute voor doorgaand verkeer (via de Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan) is in de gehele periode gestremd. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via de Planetenlaan – Gentiaanlaan.

Wegwerkzaamheden Hoberglaan en de Kanaaldijk-Noord

De Hoberglaan wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van en naar Rendac. Het wegdek van deze route wordt deze zomer verbeterd zodat de weg beter bestand is tegen zwaar vervoer.
Vanaf 27 augustus staan de wegwerkzaamheden gepland aan de Hoberglaan en Kanaaldijk-Noord. De Hoberglaan is vanaf A50 en Son en Breugel dé toegangsweg van en naar bedrijf Rendac.

De werkzaamheden worden vanwege bereikbaarheid en parkeren bij Rendac in overleg met dit bedrijf in fasen uitgevoerd. Ze nemen in totaal circa 7 weken in beslag: van 27 augustus tot en met 13 oktober.

De wegen Kanaaldijk-Noord en Hoberglaan hebben op dit moment een asfaltverharding. Deze asfaltverharding wordt verstevigd met een wapening, waarna deze wordt voorzien van een nieuwe asfaltconstructie bestaande uit een tussenlaag en een deklaag.

Het (vracht)verkeer naar Rendac vanuit Son en Breugel wordt omgeleid. Ter plaatse staat aangegeven hoe Rendac bereikbaar is.

Programma Sonse kiosk komende weken

Ook na de vakantie valt er nog genoeg te beleven en te genieten op de Sonse kiosk.
Er staan weer een paar leuke muzikale optredens gepland. Gratis toegankelijk en natuurlijk gaan ze alleen door bij goed weer. Maar dat zal toch nog niet op zijn, denken we zo, al hebben we daar al heel veel van kunnen genieten tot nu toe.

Zaterdag 25 augustus van 14.00 tot 16.00 uur : Unity

De kapel "Unity" zal op zaterdag 25 augustus een optreden verzorgen op de Kiosk op het Kerkplein in Son. Zij spelen van 14.00 tot 16.00 uur een aantal nummers uit hun gevarieerde repertoire.
De Unity kapel is een muziekgezelschap , dat graag van zich laat horen. Opgericht in 1990 heeft de kapel zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een muziekgezelschap met een eigen gevarieerd repertoire. De naam werd gekozen omdat Unity staat voor eenheid, maar ook voor spontaniteit en een grote dosis enthousiasme In eerste instantie richtte de kapel zich vooral op optredens in de carnavalssfeer, maar sinds een aantal jaren spelen de muzikanten ook meer en meer klassiekers, evergreens en ( ex) toppers bij allerlei gelegenheden.
De kapel bestaat momenteel uit 17 muzikanten, en staat garant voor een mooi stukje onderhoudende muziek.

Woensdag 29 augustus van 20.00 tot 22.00 uur ; The Vitals

The Vitals, een jaren zestig band uit Eindhoven, bezig aan een revival
In de zestiger jaren begonnen vijf jongens uit het Eindhovense stadsdeel Stratum de band The Vitals. Inmiddels hebben ze tientallen jaren ervaring in het brengen van instrumentale nummers van the Shadows, Santana, the Ventures etc. en vele nummers van the Beatles, the Hollies, the Kinks, the Stones, Them, Cliff Richard, etc. maar er komt ook een enkel recenter nummer voorbij van Queen of Dire Straits. De twee originele leden: Theo Bell, zang (Eindhoven) en Pieter van den Boom, zang, gitaar (Son) worden aangevuld met twee gedreven muzikanten: Terry Emons, zang, drums (Veghel) en Klaas Aldenhoven, bas (Uden). In vroeger tijd speelde de band vele jaren bij diverse gelegenheden in Eindhoven zoals "Het Zoldertje", "De Poort van Kleef" enz., veel optredens ook in de dorpen: De Zwaan (Son), Zaal van Berkel (Veghel), Dancing Apollo (Nuenen) enz. enz.

Eenzaamheid, het betreft ons allemaal

Bij eenzaamheid denkt u wellicht aan een ouder iemand, die voor het raam zit te wachten tot er bezoek komt, van een familielid of een bekende. U denkt misschien ook dat het iets is wat vooral in grote(re) steden voorkomt. Eenzaamheid is iets dat iedereen kan overkomen, ongeacht de leeftijd; het komt ook voor in Son en Breugel.

Door: Lucas van As

Uit onderzoek van de GGD (2017) blijkt dat in Son en Breugel in 2017 21% van de 12-18 jarigen, 33% van de 19-64 jarigen en 43% van de 65 plussers zich eenzaam voelt.
Een vaak gehanteerde definitie van eenzaamheid is: 'Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.'

Wanneer iemand zich eenzaam voelt, kan deze persoon psychische of lichamelijke problemen krijgen en kan uiteindelijk leiden tot een chronische ziekte en overlijden als gevolg, waardoor de zorgkosten oplopen.

Zoals blijkt uit de bovenstaande cijfers is eenzaamheid iets van alle leeftijden, het kan ook uw buurman of –vrouw betreffen. Knoop eens een praatje aan, om te kijken hoe het met hem of haar gaat. Ook al is uw buurman of –vrouw niet eenzaam, het kan geen kwaad en is nog gezellig ook!

Sta samen sterk bij gevoelens van eenzaamheid
Op eenzaamheid rust nog steeds een taboe, veel mensen zullen er niet snel voor uitkomen dat ze eenzaam zijn. Een gesprek aanknopen kan al enorm helpen, maar er is meer nodig.

In 2017 kwam de Adviesraad Sociaal Domein samen met enkele andere organisaties met het initiatief een werkgroep te vormen om een plan van aanpak rondom eenzaamheid op te stellen. Deze werkgroep Eenzaamheid bestaat uit afgevaardigden van Seniorenraad, Chronisch Gehandicapten (CG platform), platform Mantelzorg, adviesraad cliënten participatie (CLIP), SonenBreugelVerbindt, Adviesraad sociaal domein, LEV groep, gemeente (afdeling Ruimte & Samenleving) en enkele burgers.

De werkgroep staat samen sterk voor inwoners van Son en Breugel die zich niet verbonden voelen met hun omgeving, door eenzaamheid bespreekbaar te maken binnen Son en Breugel voelen inwoners van Son en Breugel zich minder eenzaam.

Voel je verbonden met de mensen die voor jou belangrijk zijn
De werkgroep wil zich allereerst bezighouden met het signaleren van eenzaamheid binnen Son en Breugel. Om dit te bewerkstelligen wordt er tijdens De Week tegen Eenzaamheid (27 september tot en met 6 oktober) een bijeenkomst, een training voor professionals en een training voor vrijwilligers georganiseerd. Wilt u meer weten over eenzaamheid, de oorzaken, gevolgen en wat uw aandeel hierin kan zijn? Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 3 oktober (19.30-21.30 uur) in het Vestzaktheater (Kerkstraat 2 in Son).

Programma:
- Ontvangst met koffie en thee
- Opening/welkom door dhr. Willem Donkers van de werkgroep Eenzaamheid
- Voorlichting door Coalitie Erbij
- korte pauze
- Vervolg voorlichting
- Afsluiting door dhr. Willem Donkers van de werkgroep Eenzaamheid


Kom erbij en leer en praat samen over eenzaamheid!
Bent u vrijwilliger in Son en Breugel, krijgt u ook wel eens met eenzaamheid te maken en wilt u weten wat u dan kunt doen? Geeft u dan op voor de gratis training over signaleren van eenzaamheid op donderdag 4 oktober in de Bongerd, Asteroïdenlaan 2a in Breugel (19.00-22.00 uur).

Aan bod komt o.a.:
- eenzaamheid beter begrijpen
- herkennen van eenzaamheid
- valkuilen in de begeleiding leren herkennen
- tips bij gesprekken
- vergroten van vertrouwen in het omgaan met eenzaamheid

Wilt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten? U kunt hiervoor mailen of bellen naar Ismene Borger, ismene.borger@levgroep.nl, tel. 06-43119415.

De werkgroep is druk bezig nieuwe initiatieven te ontplooien om de bewustwording omtrent eenzaamheid te vergroten. Zodra hier meer over bekend is, kunt u het lezen in DeMooiSonenBreugelKrant!

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp 'eenzaamheid' en wilt u er graag meer over lezen? Kijk dan op: https://www.eenzaam.nl/

Reconstructie Lieshoutsewegstart in oktober

Lieshoutseweg Son en Breugel Foto: Adrie Neervoort

Son en Breugel - De gemeente pakt het groot asfaltonderhoud in combinatie met de reconstructie van het fietspad van de Lieshoutseweg aan. 

Het fietspad en de weg worden op het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau gebracht. Het fietspad wordt vanaf De Kuilen tot aan Olen vervangen door een nieuwe asfaltverharding. Voor de fietsers zal het fietscomfort toenemen, omdat het fietspad wordt ontdaan van kuilen en scheuren.

Het weggedeelte wordt vanaf Eind tot aan Olen vervangen door een nieuwe deklaag. De bestaande verkeersremmende maatregelen worden in de nieuwe situatie teruggebracht.

Lieshoutseweg Son en Breugel Foto: Adrie Neervoort
Lieshoutseweg Son en Breugel Foto: Adrie Neervoort
Lieshoutseweg Son en Breugel Foto: Adrie Neervoort

De uitvoering van het werk is gepland in de periode oktober-november 2018.

Omwonenden en bedrijven worden tijdens een inloopmiddag/avond geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van woningen en bedrijven gedurende deze werkzaamheden.
 

Een bakkerij realiseren in Oeganda

Foto: Bakkerij Bekkers

Dat is het doel van Bakkerij Bekkers. Vanaf woensdag 8 augustus is bakkersketen Bekkers gestart met een actie voor Bake for Life. Door middel van verkoop van speciaal bananenbrood naar Oegandees recept wil de bakkerij samen met haar klanten genoeg bij elkaar sparen om een bakkerij te realiseren in Oeganda.

Alexander Bekkers is de eigenaar van de bakkerijketen met inmiddels dertien winkels in de driehoek Uden – Den Bosch – Eindhoven. Van oorsprong komt de bakkerij uit Nijnsel, maar al het lekkers wordt inmiddels gebakken in Veghel. Enkele jaren geleden was Alexander al eens in Oeganda. Daar sprak hij met Kituyi, de vrouw die naast Alexander op de foto staat. Met de verkoop van Bake for Life Bananenbrood helpt Bakkerij Bekkers mensen als Kituyi. Zij verdient nu haar eigen geld met het bakken en verkopen van brood in haar dorp. Kituyi is opgeleid door Bake for Life in Oeganda. Door het aanleren van traditioneel vakmanschap kan Kituyi in haar eigen levensonderhoud voorzien. Zo kan zij een eerlijk bestaan opbouwen.

Foto: Bakkerij Bekkers

Elk bananenbrood helpt
Per verkocht bananenbrood is 50 cent voor stichting Bake for Life. Elke cent helpt! Zo levert 30 verkochte bananenbroden al een weegschaal op. Worden er 300 bananenbroden verkocht? Dan kan een gehandicapt persoon worden opgeleid tot zelfstandig bakker. Samen met jou wil Bekkers een kleine bakkerij in Oeganda realiseren. Dit is mogelijk bij 5500 verkochte bananenbroden.

Wat is Bake for Life?
In Oeganda, maar ook in Kenia staan bakkerijen opgericht door Bake for Life. Een Nederlandse stichting met hart voor de kansarmen in Afrika. Alle bakkerijen worden zelfstandig gerund door lokale organisaties. De mensen die hier werken zijn zeer divers. Zij zijn gehandicapt of wees, kindsoldaat of alleenstaande moeder. Of hebben door omstandigheden op jonge leeftijd school verlaten. Meer weten? Kijk op bakeforlife.nl

Meedoen?
Vanaf 8 augustus kun je in al de winkels van Bakkerij Bekkers het speciale Bake for Life Bananenbrood vinden.

Die2 al 10 jaar de modezaak van de Dommelstraat

In 2008, dit jaar 10 jaar geleden, openden Nicole van den Nieuwenhof en Marion van Iersel een nieuwe modezaak aan de Dommelstraat in Son en Breugel. De naam van de modewinkel is een verwijzing naar Nicole en Marion: "Die 2".

10 jaar verder kijken zij terug op een mooie tijd, waarin zij als ondernemers altijd creatief en enthousiast bezig zijn geweest met hun passie, de winkel. Nicole en Marion hebben in de afgelopen 10 jaar veel klanten voorzien van een prachtige outfit. "Wij vinden het samen nog altijd leuk om mensen met een grote glimlach de winkel uit te zien gaan! Dat zijn voor ons ook 'de geluksmomentjes', aldus die 2.
Behalve mode kunt u er natuurlijk ook terecht voor bijzonder leuke modeaccessoires, zij hebben ook een kleine collectie sfeervolle woonaccessoires voor in huis.

De Dommelstraat en De Markt
Over hun keuze voor het pand aan de Dommelstraat zo'n 10 jaar geleden hebben zij geen spijt. De Dommelstraat is een kleine winkelstraat met enthousiaste zelfstandig ondernemers, zoals een opticien, kapper, sierraden winkel, kleding-witgoedreparatie en een reclamebureau met pasfotoservice. Met direct aangrenzend De Markt, een straat waar je dagelijks verse bloemen kunt kopen en je interieur kunt veranderen door een schitterende kroonluchter te kopen. Ook de plaatselijke krant heeft er zijn kantoor.
Ondernemers in een dorp kennen hun klanten en geven net dat een beetje meer aan service dat je ergens anders niet vindt. Juist in deze omgeving past Die2 zeer goed.
"Een jubileum vraagt om een feestje", roepen Nicole een Marion in koor.

Van 10.00 tot 22.00 uur
Daarom is de winkel op woensdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds open. Alles in het teken van het cijfer 10.
Woensdag 15 augustus krijgt u 10% korting op alles en tot en met zaterdag 18 augustus maakt u bij aankoop kans op één van de 10 prachtige prijzen. Zoals een leren tas, een horloge en nog veel meer.
Iedere klant krijgt in deze periode ook nog een leuke attentie bij aankoop van een artikel.
Nicole en Marion willen alle klanten bedanken en hopen dat iedereen even in deze feestweek even binnenloopt!

Sonse Bergen: de parel van Son en Breugel

Een beetje verborgen ligt het, al zullen de meesten van u het gebied wel kennen. De Sonse Bergen, ingeklemd tussen de Planetenlaan, de Hendrik Venemanstraat, de Hoefbladlaan en de Dommel. Een prachtige combinatie van bos (deels op stuifzand), grasland en beekdal. Met een fascinerende hoeveelheid planten en dieren, die de moeite waard zijn. Een echte parel, midden in ons mooie dorp!

Door: Lucas van As
Foto's: Wil Feijen/Janneke de Groot

Het is een tijdje geleden dat ik een kijkje nam bij het Oud Meer, samen met Janneke de Groot van Staatsbosbeheer. Het verbaasde me om te zien hoeveel dieren en planten er voorkomen, waar ik nooit eerder acht op sloeg. Simpelweg omdat ik het niet wist. Omdat er meer mooie gebieden zijn in Son en Breugel, die ook in beheer of eigendom zijn van Staatsbosbeheer, wilde ik graag nog een dergelijke excursie maken.

Janneke de Groot van Staatsbosbeheer.

De bestemming lag voor de hand: de Sonse Bergen. Om precies te zijn het stuk tussen de dode arm van de Dommel, inmiddels zo goed als droog gevallen, en de Dommel zelf. Ondanks de droogte was er meer dan genoeg te zien, zoals de (lege) schelpen van de zwanenmosselen. Grote schelpen zijn het, die op natuurlijke wijze in de dode arm terecht zijn gekomen. De open schelpen zijn van dieren die het niet hebben gered, hun resten zijn weer voedsel voor bijvoorbeeld vliegen en wespen. Langs de kant staan allerlei kruiden zoals watermunt (die echt naar munt ruikt!), moerasvergeet-me-nietje en penningkruid, met kleurrijke bloemen die vlinders, bijen, hommels en andere insecten aantrekken.

Diverse soorten libellen en waterjuffers laten zich zien, zoals de vuurlibel, die niet verrassend een vuurrode kleur heeft, en de weidebeekjuffer, waarvan het mannetje grote, donkerblauwe vlekken op de vleugels heeft. Langs de oevers groeien wilgen en in de bosrand lijsterbessen, met prachtige oranje besjes. Het riet groeit manshoog, ook het pijlkruid houdt dapper stand.

Tussen de dode arm en de Dommel ligt een klein weiland, dat van Staatsbosbeheer is. Staatsbosbeheer wil het grasland in stand houden door maaibeheer, aangevuld met begrazing door koeien. Het gras wordt normaal gesproken pas eind juli gemaaid in verband met het broedseizoen. Het gemaaide gras wordt veelal afgevoerd. Vanaf september tot november grazen er koeien.

Als we over het weiland lopen, springen overal sprinkhanen weg. 'Het is moeilijk om via het uiterlijk te bepalen om welke soort het gaat, omdat de kleurenschakering enorm kan variëren. Je kunt met zekerheid vaststellen welke sprinkhaan het is, door het geluid te beluisteren', vertelt Janneke. Opmerkelijk!

Sprinkhanen en libellen hebben relatief weinig last van het warme, droge weer, hoewel voor de libellen wel geldt dat ze water(planten) nodig hebben om hun eieren in/op af te kunnen zetten. De larven van zowel waterjuffers als libellen leven in het water.

Het bos is een mooie combinatie van loofbomen, zoals beuk, zomereik en populier, afgewisseld met naaldbomen zoals grove den en zeeden. Het bos kleurt nog groen, al laten ook hier sommige bomen al wat blad vallen. Het onderhoud aan het bos in de Sonse Bergen is niet meer dan noodzakelijk vanwege afspraken met de omgeving. Eerdere werkzaamheden, zoals geplande dunningen, zijn niet uitgevoerd, omdat buurtbewoners daar niet achter stonden. Hiermee heeft Staatsbosbeheer gehoor gegeven aan kritische reacties vanuit de directe omgeving. Er wordt plaatselijk langs gemarkeerde wandelpaden wel stormhout en staand dood hout geruimd. Zo ook na de zware storm van afgelopen januari, toen veel bomen zijn omgewaaid.

In het bos komen spechten voor, zoals de groene en de grote bonte specht, en het goudhaantje. 'Het is een piepklein vogeltje met een opvallend geel kruintje', vertelt Janneke. Langs het water staan een paar schuine bomen, ze hangen boven de Dommel. Een ideaal jachtplekje voor de ijsvogel, die regelmatig 'gespot' wordt.

Spechten maken hun nest in dode bomen, waar het hout zachter is. 'Dood hout leeft!' zegt Janneke, niet alleen door de spechten, maar ook duizendpoten, houtkevers en andere insecten die van dood hout leven en weer voedsel zijn voor dezelfde spechten of andere dieren. En paddenstoelen leven ook graag op dood hout en vormen weer voedsel voor bijvoorbeeld de eekhoorn.

In de natuur zijn de omstandigheden soms gunstig voor de ene soort en ongunstig voor een andere. Het droogvallen van vennen of poelen is rampzalig voor vissen, maar het betekent dat kikkers en salamanders volgend voorjaar veilig hun eieren kunnen afzetten in het water, en hun larven niet ten prooi vallen aan de vissen.

'De natuur is robuust', vertelt Janneke. Droge, hete zomers zijn normaal in Brabant, al is de droogte van dit jaar wel extreem. Maar de natuur herstelt zich wel. Tijdelijk zullen er minder bloemen, vlinders, bijen, hommels en andere nectar minnende soorten zijn, maar de schade in de Sonse Bergen valt op zich mee. Er zijn geen bedreigde soorten die structureel zullen verdwijnen. Individuele planten of dieren kunnen wel het loodje leggen, daar komen dan andere voor in de plaats.

Door de droogte rukken overigens allerlei soorten op die warmte en droogte minnend zijn op zoals wespspin, zuidelijke boomsprinkhaan, koninginnenpage en kolibrievlinder.

Het is vreemd, als je ziet hoe dor en soms kaal het is, maar als het even geregend heeft, en we de regen alweer beu zijn, zal ons dorp weer groener kleuren. Maar ook als het droog en dor is, is er nog steeds veel te genieten in de mooie natuur, die we midden in ons dorp kunnen vinden!


Vijf jaar Tower Optics in Winkelcentrum Woensel

Het team van Tower Optics Foto: MediaAdviesEindhoven

Tower Optics bestaat vijf jaar. De opticien, gevestigd in Winkelcentrum Woensel, viert dat in de maand augustus met een aantal mooie aanbiedingen. Thomas Werrelmann en Claudia Townsend-Weel heten u van harte welkom in hun stijlvolle winkel, waar kwaliteit, service en persoonlijke aandacht de boventoon voeren.

Met allebei jarenlange ervaring in de optiekbranche, begonnen Claudia en Thomas vijf jaar geleden hun eigen winkel. "De naam Tower is een samenvoegsel van onze achternamen", legt Claudia uit. Tower Optics staat voor kwaliteit en persoonlijke aandacht. "We onderscheiden ons onder meer door de exclusieve collecties die we voeren, in iedere prijsklasse. Bij ons kan iedereen terecht voor een mooie en fijne bril."

Onderscheidend
Een mooie modieuze collectie brillen. Dat is wat u in de winkel zult zien. Een bril voor iedere stijl en ieders budget. Claudia en Thomas helpen u graag met het maken van een goede keuze. Bekende merken in de collectie zijn onder meer Tom Ford, Anne ét Valentin en Chanel. Nieuw is de collectie van het Duitse topmerk Mykita.

Zonnebrillen
Tower Optics heeft een ruime keuze in zonnebrillen. Trendy zonnebrillen waar je mee gezien wilt worden. Zonnebrillen die bescherming bieden en je laten stralen. Kies voor een zonnebril met polariserende glazen en merk het verschil.
Nu is het volop zomer, een goede zonnebril is echter ook van belang voor de wintersportliefhebber. Bij Tower Optics vindt u de beste modieuze brillen met 100% UV-bescherming.

Kids
Voor de meest coole kinderbrillen ben je bij Tower Optics op de juiste plaats. Een hartveroverende collectie hippe kinderbrillen, speciaal samengesteld voor de jonge klanten. Ook voor de kinderbrillen geldt dat er volop keuze is in alle prijsklassen.

Contactlenzen
Als optiek speciaalzaak heeft Tower Optics uiteraard de modernste materialen op het gebied van contactlenzen. Diverse typen harde en zachte contactlenzen zijn er verkrijgbaar. Claudia en Thomas leggen u graag de verschillen en mogelijkheden uit en helpen u met het maken van de juiste keuze.

Persoonlijk
Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Daar draait het om bij Tower Optics, dat zich baseert op traditionele pijlers qua oogzorg en comfortabel kunnen zien. U kunt altijd rekenen op een deskundig advies van Claudia en Thomas. "Altijd is er in ieder geval een van ons in de winkel. Klanten vinden dat prettig en wij ook."
Met jarenlange ervaring weten de eigenaren van Tower Optics waar ze het over hebben. Voor oogmetingen gebruiken ze de meest moderne apparatuur, het bijstellen of repareren van uw bril doen ze in eigen huis. Contactlenscontroles en aanpassingen, het aanmeten van een nieuwe bril; Tower Optics doet het graag voor u.
Claudia en Thomas heten u van harte welkom in de winkel in Winkelcentrum Woensel 37A. De koffie staat klaar!

Actiemaand
Om het vijfjarig bestaan te vieren is het in augustus feestmaand bij Tower Optics. Dit wordt de hele maand gevierd met vele aanbiedingen.

TipMooiSonenBreugel vraagt inwoners Son en Breugel om een mening

Wat vinden de inwoners van Son en Breugel het mooiste stukje van de gemeente? Hoe kan het centrum van Son en Breugel meer bezoekers trekken? Wat kan Son van Breugel leren en andersom? En wat zou u doen als u wethouder was van de gemeente Son en Breugel?
Zomaar enkele vragen, die u voorgeschoteld kunt krijgen via het burgerpanel TipMooiSonenBreugel.nl

Het TIP-burgerpanel betreft een raadpleging, geen peiling. Op zoek wordt gegaan naar pareltjes; tips om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

Ook u kunt meedoen, de minimale leeftijd is 16 jaar. Ga naar www.TipMooiSonenBreugel.nl, klik op 'aanmelden' en schrijf u in. Deelname is gratis en volledig anoniem. Bij het aanmelden worden een aantal vragen gesteld, die u kunt invullen. Uw naam wordt niet gevraagd, vandaar dat de inschrijving volledig anoniem is. Uw e-mailadres is alleen bekend bij TOPonderzoek en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan alleen voor het TIP-burgerpanel.
Wilt u meepraten en meedenken over wat er zich in Son en Breugel afspeelt of gaat spelen, meldt u zich dan snel aan via www.TipMooiSonenBreugel.nl

Nieuw seizoen ComputerGebruikersClub van de PVGE

Nieuw seizoen ComputerGebruikersClub van de PVGE Son en Breugel e.o.

De ComputerGebruikersClub (CGC) is een club binnen de Algemene seniorenvereniging PVGE afdeling Son en Breugel e.o. De PVGE seniorenvereniging staat open voor alle personen ouder dan 50 jaar.

De activiteiten van de club bestaan uit bijeenkomsten en uit werkgroepen.

In de plenaire bijeenkomsten, elke tweede dinsdag in de maand, wordt een presentatie gehouden over steeds wisselende onderwerpen met betrekking tot de computer. De onderwerpen hiervoor kunnen door alle leden ingebracht worden. De inloop bijeenkomst, elke vierde dinsdag van de maand, is een zgn. inloopmiddag, waarbij ieder met zijn vragen betreffende het computergebeuren terecht kan. Daarnaast worden er dan ook nog kleine onderwerpen behandeld. Deze bijeenkomsten worden gehouden in gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2 in Son van september t/m mei van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ter oriëntatie kunt u op dinsdag 11 september 2018 om 14.00 uur terecht bij de introductiebijeenkomst in Braecklant, waarbij de werkgroepleiders hun plannen voor het komend seizoen kort presenteren. Meer informatie hierover kunt u vinden op:
 https://sonenbreugel.pvge.nl/clubs-sonenbreugel/computegebruikersclub/ 

U kunt zich aanmelden bij Arnold van den Broek
 ( arnoldjanvandenbroek@gmail.com ). 
Ook vrijwilligers voor het leiden of assisteren bij werkgroepen zijn welkom! 

Leden ontvangen m.u.v. juli en augustus, maandelijks het clubblad "Het Digitaaltje" met o.a. informatie over alle activiteiten.
 

Avondrepetitie van "Seniorenorkest Sonore" op maandag 20 augustus

"Seniorenorkest Sonore" Foto: Sonore

Om belangstellende muzikanten kennis te laten maken met ons "Seniorenorkest Sonore" heeft Sonore dit jaar enkele avondrepetities ingepland. Op maandag 20 augustus beginnen zij om 19.30 tot 21.00 uur in een van de nieuwe zalen in "de Zwaan" in Son en Breugel.

Sonore bestaat uit 25 leden en hoewel de meerderheid van de muzikanten de pensioengerechtigde leeftijd al enige tijd zijn gepasseerd, blazen zij hun partij met veel élan en vooral plezier.

Het repertoire "Seniorenorkest Sonore" is breed van Tsjechische polka's tot Big Band-achtige muziek en alles wat hier tussen zit. Heeft U belangstelling, kom dan langs en breng uw instrument mee. Wie weet, het kan zo maar klikken.

"Seniorenorkest Sonore" Foto: Sonore

Mocht u interesse hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van "Seniorenorkest Sonore", de heer J. van de Wiel, telefonisch bereikbaar op 040- 2529238 of per e-mail: jan.bep@hotmail.com

IVN Avondwandeling naar Hazenputten

Op zaterdagavond 25 augustus organiseert het IVN Son en Breugel een avondwandeling naar Hazenputten in het Vressels Bos.

Het Vressels Bos was tot zo'n 100 jaar geleden vooral heide en stuifzand met her en der een aantal vennen. Om de omliggende landbouwgrond te beschermen tegen het stuifzand is begin van de vorige eeuw veel bos aangeplant. De afgelopen jaren is echter, vooral rond het vennengebied, weer veel van het bos gekapt om de oorspronkelijke armere grond te herstellen. Hierdoor moeten de vennen voldoende water blijven krijgen en krijgen de flora en fauna van het armere gebied meer kans.

Of we bij deze wandeling veel water in alle vennen gaan zien en hoe de begroeiing zal zijn is nog even afwachten, na de zeer lange, droge en warme periode van de afgelopen maanden. Mogelijk zien we al herfst-achtige verschijnselen, hoewel de echte herfst pas over een maand begint.

We vertrekken zaterdagavond stipt 19.00 uur vanaf het parkeerterrein bij De Vresselse Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode. Vanaf daar lopen we richting de Hazenputten en zullen we een aantal vennen tegenkomen. Mogelijk dat we (water )vogels en tegen zonsondergang ook nog wakker wordende vleermuizen waar kunnen nemen. We lopen ca. 5 kilometer met af en toe een rustmoment om iets te vertellen. Rond 21.00 uur, net na zonsondergang, verwachten we weer terug te zijn.

Honden (ook aangelijnd) mogen helaas niet mee.

Starttijd: Zaterdag 25 augustus, 19.00 uur
Startpunt: Parkeerterrein Vresselse Hut
Vresselseweg 33
5491 PA Sint-Oedenrode

Meer info: wandelen@ivn-senb.nl
(even mailen als je mee wilt lopen wordt op prijs gesteld)

De kringloopwinkel verhuist naar Ekkersrijt

De nieuwe locatie van de kringloopwinkel op Ekkersrijt 3104a Foto: Adrie Neervoort

Het college van b&w besluit medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning om de kringloopwinkel op adres Ekkersrijt 3104a mogelijk te maken.

De kringloopwinkel in de Nieuwstraat wordt door onze inwoners goed gewaardeerd en voorziet duidelijk in een behoefte. Vanwege de realisatie van nieuwbouw op deze plek in de Nieuwstraat heeft de kringloopwinkel een nieuwe locatie nodig.

Samen met de gemeente heeft de ondernemer naar een nieuw locatie voor de winkel gevonden op Ekkersrijt (Ekkersrijt 3104a). Hoewel de kringloopwinkel bestemmingsplan-technisch niet direct op de voorziene locatie past, ziet het college in samenspraak met de kringloopwinkel, voldoende argumenten om de functie van kringloopwinkel op de nieuwe locatie voor onze inwoner voort te zetten.

De nieuwe locatie van de kringloopwinkel op Ekkersrijt 3104a Foto: Adrie Neervoort
De nieuwe locatie van de kringloopwinkel op Ekkersrijt 3104a Foto: Adrie Neervoort

Het college is van mening dat de kringloopwinkel om meerdere redenen in ons dorp past. Hergebruik van goederen past goed in de duurzaamheidsdoelen. Op het gebied van 'social return' biedt de kringloop werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werkt de kringloopwinkel nauw samen met de milieustraat, waar men in het kader van de afvalscheiding een kleine werkplaats inricht voor het demonteren van meubels.

Lees volgende week het exclusieve verhaal van eigenaar Joost Franken over de verhuizing,

Heerlijk genieten van een kavel

De familie Poppelaars op de boot tijdens het dagje zeilen rond Burghsluis Foto: Frank Poppelaars

Son en Breugel / Burghsluis - Eenmaal, andermaal….. verkocht, klonk het regelmatig tijdens de Goederen- en Dienstenveiling afgelopen april in De Zwaan.

Handen gingen de lucht in voor een bod soms vergezeld met een glimlach of een serieus gezicht. In een rap tempo werden de 172 kavels geveild. Sommige waren direct mee te nemen andere konden wat later worden uitgevoerd. Zoals een kavel waarbij een dagje zeilen rond Burghsluis werd aangeboden. Familie Poppelaars was de koper van het kavel en laat vanaf Burghsluis graag even weten dat ze genoten hebben van een superdag compleet met lunch, borrel en captains diner. De captains diner was zeer verrassend en zeer de moeite waard.

Dit kavel is bij de volgende goederen- en dienstenveiling een aanrader om op te bieden, volgens Frank Poppelaars.

Huiswerkgroep in de Bibliotheek, kom erbij

Foto: Bibliotheek Dommeldal

De huiswerkgroep in de Bibliotheek van Son en Breugel (in 't Vestzak) is een plek waar je ongestoord je huiswerk kunt maken, iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00. Een plek waar ruimte is om te focussen. Als dat thuis niet kan, bijvoorbeeld omdat je drukke broertjes en/of zusjes hebt.

Voor jongeren uit groep 8 en klas 1 of 2
De huiswerkgroep is ook een ontmoetingsplek, waar je klasgenoten of misschien toekomstige klasgenoten van de middelbare school kunt ontmoeten. Samen je huiswerk maken is veel leuker dan in je eentje, en zo houd je tijd over om nog meer leuke dingen te doen!

Er is op de donderdagmiddag speciaal een jongerenwerker van Jeugd- en Jongerenwerk Son en Breugel aanwezig. De coach van de Bibliotheek is natuurlijk ook aanwezig, om je wegwijs te maken in de collectie en de mogelijkheden van de Bibliotheek. Want in de bieb vind je allerlei boeken die je kunnen helpen bij bijvoorbeeld je werkstuk, spreekbeurt of boekverslag. Heb je nog geen pas van de bieb? Dan maken we die ook meteen voor je. Dan kun je meteen een boek, strip of tijdschrift meenemen, als je klaar bent met je huiswerk.

Na de vakantie
Na de zomervakantie gaat de huiswerkgroep weer van start. Om nu alvast aan die donderdag te wennen, organiseren we iedere donderdagmiddag iets creatiefs. Eigenlijk doen we dat ook altijd op de huiswerkmiddagen. Dan beginnen we altijd met een creatieve start. Om te ontspannen voordat je echt zelfstandig aan het werk gaat. Bijvoorbeeld DJ'en (wèl met koptelefoon), of vloggen, of gamen.
Kom dus alvast een keertje kijken op donderdagmiddag boven in de Bibliotheek, in het Vestzak.
Je bent van harte welkom!

Nieuwe gemeentegids Son en Breugel vanaf volgende week in uw brievenbus

In samenwerking met de gemeente Son en Breugel presenteert Akse Media de nieuwe gemeentegids Son en Breugel 2018-2019, een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over uw gemeente. In de gids vindt u informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Tevens kunt u gebruikmaken van de digitale gemeentegids, de SmartMap via http://sonenbreugel.smartmap.nl

Mocht u na 19 augustus 2018 nog geen gids hebben ontvangen dan kunt u deze afhalen op het gemeentehuis. Ook kunt u op onze SmartMap een bladerbare versie (E-book) van de gemeentegids inzien.

Naast de (digitale) gemeentegids is er ook een gratis Gemeentegids App. Met deze gids voor uw tablet of smartphone kunt u 1.9 miljoen actuele adressen in heel Nederland, altijd en overal raadplegen. U heeft hierbij de mogelijkheid om vanuit een vermelding een website te bezoeken of telefonisch contact op te nemen met een organisatie, vereniging of bedrijf. Ook leidt de App u vanaf de plek waar u zich bevindt naar de dichtstbijzijnde vestiging via de route functie. De gratis Gemeentegids App kunt u downloaden door onderstaande QR-code te scannen.

De digitale gemeentegids heeft wederom de hoogst mogelijke drempelvrije status behaald. Dit betekent dat de site goed toegankelijk is voor iedereen inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking. Ook is het mogelijk om de gids in drie verschillende aangepaste leesvormen op te vragen: in braille, grootlettertype of gesproken als daisy-cd-rom.

De gemeentegids is gedrukt op gecertificeerd papier en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van adverteerders, verenigingen en instellingen. Wijzigingen kunt u doorgeven aan Akse Media via redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Son en Breugel) of bel (0223) 673 010. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de mutatiebon achterin de gids of van de digitale gemeentegids http://sonenbreugel.smartmap.nl

Bakkerij Bekkers opent Pop Up Store tijdens verbouwing

Foto: Bakkerij Bekkers

Bakkerij Bekkers gaat haar winkel aan het Raadhuisplein 9 in Son en Breugel verbouwen. De verbouwing van de winkel zal naar verwachting vijf weken in beslag nemen. Om de klanten zo min mogelijk te belasten heeft Bakkerij Bekkers een heuse Pop Up Store geopend aan de overkant van het huidige adres, op het Raadhuisplein 30 (het voormalige pand van Zeeman). Daar kunnen de klanten de komende weken gewoon terecht voor het dagelijkse verse brood en banketproducten.
Bakkerij Bekkers hoopt u straks in september haar klanten te verrassen met een volledig nieuw ingerichte Bakkerswinkel aan het Raadhuisplein 9.

Gertruda Hoeve gaat een nieuwe richting in

Marlies en Evert Thielen Foto: Roux Communicatie

Al 25 jaar is de Gertruda Hoeve aan de Van den Elsenstraat in Breugel een begrip op culinair gebied. Evert en Marlies Thielen, chef-kok en gastvrouw van de Gertruda Hoeve, hebben hun vak met passie uitgeoefend en hun gasten hartelijk en culinair welkom geheten. Nu wordt het tijd voor wat anders!

Door: Lucas van As

Per 15 augustus (vandaag - Red. -) is het niet langer mogelijk à la carte te eten bij De Gertruda Hoeve. Het is met pijn in het hart dat Evert en Marlies dit besluit genomen hebben. Het restaurant, het koken, het is hun lust en hun leven. Het is dan ook meer uit nood geboren dat dit besluit tot stand is gekomen. 'Het is erg moeilijk om aan personeel te komen', geeft Evert aan. Het liefst zou hij het restaurant overdoen aan een (jonge) ambitieuze kok met dezelfde passie voor eerlijk en ambachtelijk koken, dat is helaas tot op heden niet gelukt. Maar ook het vinden van personeel dat 4 of 5 dagen in de week kan ondersteunen met voorbereiden, koken, bedienen en afwassen is een enorme opgave.

'We hebben het geprobeerd, maar we kunnen niemand vinden', zegt Evert. Nadat het restaurant vanaf 15 juli weer open was, stonden Evert en Marlies er door personeelsverloop met zijn tweeën voor. Dat betekent dat ze van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig waren, van de voorbereiding tot en met de afwas, als de laatste gasten naar huis waren.

Dat is erg zwaar, het heeft het laatste zetje gegeven. 'We wilden toch al ons lichaam meer ontzien', zegt Evert. Fysiek is het zwaar, een eigen restaurant runnen dat 5 dagen per week open moet zijn. Het probleem om personeel te vinden heeft de besluitvorming alleen versneld.

Dit betekent niet dat Evert en Marlies Thielen gaan stoppen, of dat de Gertrude Hoeve gaat sluiten. Daarvoor houden Evert en Marlies te veel van hun vak. Zoals al vermeld, gaan ze het over een andere boeg gooien.

Vanaf 15 augustus is de Gertruda Hoeve open voor private diners en voor partijen. De Gertruda Hoeve zorgt ook graag voor de culinaire omlijsting bij vergaderingen, presentaties of bedrijfsjubilea. Een trouwerij, of een familie(reünie)feest, het hoort allemaal tot de mogelijkheden. Of een barbecue, alles met pure en eerlijke ingrediënten, op ambachtelijke wijze bereid. Het is ook mogelijk dat Evert bij u thuis komt koken, bijvoorbeeld bij een bijzondere gelegenheid als een (40-jarig) trouwjubileum, of een zoon of dochter die geslaagd is voor de middelbare school of vervolgopleiding. Voor al deze mogelijkheden geldt wel een minimum van 10 personen.

Vindt u het leuk om te koken samen met vrienden, onder begeleiding van een top-kok als Evert Thielen? Ook dat is mogelijk bij de Gertruda Hoeve. Ook zijn Evert en Marlies in te huren als freelance kok en gastvrouw, mocht u zelf een locatie hebben voor uw feest. Ook hier geldt: voor gezelschappen vanaf 10 personen!

Wat ook nog leuk is om te vermelden: het winkeltje blijft open! Als u vaker in de Gertruda Hoeve bent geweest, heeft u het vast wel eens gezien. In een mooi hoekje, achter de bar, staat een prachtige kast vol met mooie, pure eerlijke en zelfgemaakte producten die te koop zijn. Zoals appelstroop, Breugelse Mosterd, jam en diverse aromatische oliën, waar nog diverse soorten paté bij! Zo kunt u thuis nog nagenieten van al het heerlijks van De Gertruda Hoeve.

Evert en Marlies kijken met plezier en trots terug op de tijd, die achter hen ligt. Ze slaan een nieuwe weg in, om weer een nieuwe uitdaging te vinden in hun mooie vak. DeMooiSonenBreugelKrant wenst hen veel succes!

Nationaal Barbecue-spektakel van start

Foto: Picasa

Son en Breugel - Bij La Sonnerie in het Brabantse Son wordt zaterdag 18 en zondag 19 augustus het tweedaagse food event het Nationaal Barbecue-spektakel georganiseerd. Onderdeel van dit barbecue-event zijn de World Barbecue Association Open Nederlandse Barbecue Kampioenschappen, waar diverse internationale topteams het tegen elkaar zullen opnemen.

Barbecueën is steeds meer een culinaire activiteit geworden dat door internationale topkoks wordt omarmd. Het beperkt zich allang niet meer tot de achtertuin en de camping. Dat neemt niet weg dat een weekend lang iedereen – van jong tot oud – volop kan genieten en proeven tijdens dit jaarlijkse terugkerend event met als hoogtepunt De Open Nederlandse Barbecue Kampioenschappen op zondagmiddag.

Proeven en beleven
Het betreft een internationaal event met een culinaire omlijsting. Er zijn diverse stands, presentaties en workshops, zoals die van Henrik Hansen, een bekende barbecue goeroe uit Denemarken. Tevens worden er culinaire gerechten en uitzonderlijke recepten door (inter)nationale BBQ-teams bereid. De bezoekers kunnen van alles zien, proeven en beleven.

Open WBQA Nederlands Barbecue Kampioenschap
Op zondagmiddag zullen er professionele internationale barbecueteams deelnemen aan het Open WBQA Nederlands Barbecue Kampioenschap. Deze (inter)nationale teams zullen onderling strijden in vijf verschillende categorieën. De WBQA is wereldwijd actief in 23 landen op vijf continenten.

Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Organisatie
Het Open WBQA Nederlands Barbecue Kampioenschap wordt georganiseerd door de World Barbecue Association (www.WBQA.nl). De WBQA is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het barbecueën in de breedste zin van het woord. Het voor iedereen vrij toegankelijke barbecuefestijn begint beide dagen om 13.00 uur. Het programma is te vinden op BBQspektakel.

Cursus Werken met de e-overheid. Wordt Digisterker

Tegenwoordig moet u met de computer zelf huurtoeslag aanvragen, werk zoeken, of uw verhuizing doorgeven aan de gemeente. Niet iedereen is daar klaar voor.
Bibliotheek Dommeldal wil daarom samen met de gemeente Son en Breugel de inwoners helpen met een speciale cursus.

Digitaal toch makkelijk allemaal
In vier cursusochtenden krijgt u uitgelegd hoe u met de computer bij de landelijke loketten gegevens zoekt, aanvraagt of instuurt. U leert er zelf uw persoonsgegevens bekijken, uw DigiD gebruiken en toeslagen aanvragen. Ook leert u zoeken en voorzieningen aanvragen via de site van de gemeente. Zo behandelen we het digitaal werken met landelijke loketten, het digitaal werken met de loketten van de gemeente Son en Breugel en het digitaal zoeken en vinden op SonenBreugelVerbindt.nl, het online platform van u en uw dorpsgenoten.

Enige PC-ervaring is wel handig
U oefent met uw eigen gegevens, maar wel binnen een beveiligde omgeving. Tip: neem uw identiteitsbewijs mee, want u moet soms inloggen met uw burgerservicenummer. Uitgangspunt is dat u de computer basisvaardigheden beheerst, dus u weet hoe muis en toetsenbord werken en u gaat regelmatig het internet op om bijvoorbeeld informatie te zoeken en te e-mailen. Mocht u deze vaardigheden niet of onvoldoende bezitten, dan gaan we u vanaf september de mogelijkheid bieden om deze vaardigheden in een aparte cursus eigen te maken.

Digisterker en Klik en Tik Foto: Adrie Neervoort

Op tijd aanmelden
Per cursusronde is plaats voor ongeveer zeven deelnemers. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding; u werkt met uw eigen laptop of tablet. Op verzoek kan de Bibliotheek een laptop beschikbaar stellen. Deelname is nu gratis (normaal € 30), inclusief uitgebreid werkboek en koffie. U sluit de cursus af met een certificaat.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op donderdagochtend donderdag 6 september om 9.30 uur en vervolgens op 13 september, 20 september en 27 september van 9.30 tot 11.30 uur en vindt plaats in het leslokaal van de Bibliotheek in het Vestzaktheater. Aanmelden (altijd voor de complete serie van vier cursusochtenden) via: 0499-473033 of het digitale inschrijfformulier http://www.sonenbreugelverbindt.nl/digisterker. Na aanmelding ontvangt u snel bericht wanneer u kunt starten.

Zichtbaarheid waterschappen in media moet veel beter

waterschappen hebben belangrijke rol bij klimaatverandering. Nederland heeft 'het beste waterbeheer ter wereld', zegt de voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP), Ron van Megen. 'Alleen lijkt het wel of niemand weet hoe dat komt!

De NOS zegt bijvoorbeeld in een recente reportage over droogte helemaal niets over wat de waterschappen allemaal doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Dat moet écht beter!'.

Waterbewustzijn nog ver te zoeken op Media Park
Het is de AWP een doorn in het oog dat de landelijke media de waterschappen stelselmatig onderbelichten in hun berichtgeving over het klimaat. Terwijl klimaatverandering in Nederland vooral gaat over méér droogte en méér hoosbuien, precies de belangrijkste taken van de waterschappen. 'Maar wie weet dat?' vraagt Van Megen.
'Méér waterbewustzijn van de inwoners moet leiden tot meer waardering voor het werk van de waterschappen. Want de waterschappen doen al 700 jaar hun werk stilzwijgend en goed. Onze omgeving verandert ook al 700 jaar en toch hielden we steeds droge voeten. En nu met de klimaatverandering moeten we de manier waarop we omgaan met water opnieuw aanpassen. De waterschappen zijn dus nooit klaar met hun werk'.

Stedelijk gebied hotspot bij droogte en hoosbuien
'In het stedelijk gebied vullen waterschappen en gemeenten elkaar naadloos aan', zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP en partij ideoloog. 'De gemeenten zijn de baas over de openbare ruimte en de waterschappen brengen hun expertise over water mee. Gemeenten kunnen daar nog veel meer van profiteren dan ze nu al doen'.
En als het aan de AWP ligt, gaan waterschappen ook flink meehelpen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat het regenwater niet meer van het dak in het riool terecht komt. Door infiltratie van regenwater in de bodem krijgen bomen en openbaar groen minder gauw dorst bij langdurige droogte.

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Voor de AWP is het beperken van overlast zowel door droogte als door hoosbuien, een belangrijk speerpunt in de waterschapsverkiezingen begin volgend jaar. 'De Algemene Waterschapspartij is niet politiek maar wel deskundig in het waterschapsbestuur', zegt Leonie Bruggink, lid Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel. 'Wij zijn gericht op de lange termijn, en onafhankelijk van landelijke politieke belangen. De AWP zet zich enthousiast in voor méér waterbewustzijn in Nederland en daar hebben we de aandacht van de media hard bij nodig!'.

Ron van Megen, voorzitter Algemene Waterschapspartij
Hans Middendorp, vicevoorzitter Algemene Waterschapspartij
Leonie Bruggink, lid Algemene Waterschapspartij, AB-lid Waterschap De Dommel

Nationale herdenking 15 augustus

Foto: Adrie Neervoort

Op 15 augustus 1945 kwam er met de capitulatie van Japan een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestond destijds ook uit overzeese gebiedsdelen, waaronder Nederlands Indië. Dit gebied werd tijdens WOII bezet door de Japanners. Vele Nederlanders verloren het leven of werden gevangen gezet in interneringskampen. Jaarlijks herdenkt Nederland alle slachtoffers van de Japanse bezetting derhalve op 15 augustus.

Door: Arjen en Berend Jan Strik

Een van de slachtoffers was mijn opa Berend Strik. Als boerenzoon geboren in Nieuw-Buinen. Op jonge leeftijd besloot deze Drenth, samen met zijn jonge echtgenote, hun geluk te beproeven in 'den Oost'. Hij trad toe tot de KNIL (het Koninklijk Nederlands Indisch leger) en begon een carrière als beroepsmilitair, dat hem op veel plaatsen van dit eilandenrijk bracht. Mijn vader was geboren in deze Indische Smaragd, heeft daar zijn jeugd doorgebracht en toen hij in Nederland gepensioneerd was, zijn herinneringen en anekdotes opgeschreven. Het volgende verhaal van mijn wijlen vader willen wij u niet onthouden, omdat dit een mooi sfeerbeeld uit die tijd geeft.

De verjaardag van HMW en de traktatie van mijn vader
Dit verhaal gaat over de verjaardag van Hare Majesteit Wilhelmina en mijn vader. De voorganger van mijn vader was vrijgezel en P.M.C. Een Budjang dus en Plaatselijk Militair Commandant in de binnenlanden van Borneo.

Op de verjaardag van Koningin Wilhelmina bood hij de inheemse Dayak-hoofden een borrel aan. Nu was voor hem het beroerde dat achteraf bleek dat hiervoor geen declaratie mogelijk was en hij zelf voor alle kosten moest opdraaien. Zes flessen jenever, dat was best een zware last.

Toen mijn vader PMC werd, lukte het hem niet om de Dayak-hoofden met vier vierkante flessen Tjap, oftewel jenever van de Vrijbuiter, in kennelijke staat te brengen. Op was op, want het was niet mogelijk om in Semitau in een winkel jenever bij te halen. Simpel gezegd, je had daar namelijk geen winkels.
Mijn vader nam zich voor het volgend jaar bij de verjaardag van Wilhelmina het beter aan te pakken. Op 31 augustus van het jaar des heren was Hare Majesteit de Koningin ook wel genoemd "Sribanginda Maharadja Ratoe Wilhelmina", jarig.
Mijn vader bestelde vooraf twee of drie flessen Japanse namaak whisky. Na levering van de bestelling leegde hij de flessen in een grote pan. Vervolgens pakte hij een pakje "Zware van Nelle-shag" en perste en mengde dit tot een sappige en bruine drab.

Op de verjaardag van onze vorstin trakteerde hij de Dayak-hoofden op deze Vorstelijke "Oer-Hollandsche" lekkernij en gaf hen een groot glas van dit brouwsel. Het bleek dat zij hooguit na twee glazen het door mijn vader gewenste niveau bereikt hadden. Mijn vader werd het jaar daarna overgeplaatst. Maar de Dayak-hoofden spraken jaren daarna nog over de grote baas en het mooie feest van "Sribanginda Maharadja Ratoe Wilhelmina", waarvan zij de afloop nog vaag konden herinneren maar blijkbaar op hen grote indruk had gemaakt.

Het diamanten huwelijk van Truus en Hille

Truus en Hille Michelson

Zestig jaar lief en leed delen. Dat lijkt een bijzondere prestatie en vergt lef, liefde, geluk en levenskunst. We praten hierover met Truus en Hille Michelson, die op 1 augustus 2018 zestig jaar getrouwd waren. Zij zijn het diamanten echtpaar die in dit verhaal centraal staan en op 7 oktober met familie en vrienden hun 60-jarige bruiloft vieren.

Door: Arjen Strik
Foto: Wil Feijen

Mag het ietsje meer zijn?
De Coöperatie in Amsterdam is de bakermat waar ze elkaar begin jaren vijftig troffen. Truus werkte daar op kantoor en hielp 's avonds mee bij een kruidenier die bij Coöp inkocht. Ze hielp mee om koffie, suiker en specerijen af te wegen en te verpakken in kleine bruine zakken, die de volgende dag weer verkocht werden aan de toonbank. Supermarkten kenden ze toen nog niet.

Truus en Hille Michelson

Daar was ook een jonge bediende, Hille, die behulpzaam was met het inpakken en afwegen. "Een vriendelijke jongen met een mooie bos krullen", zegt Truus. "Ze was mooi en jeugdig", zegt Hille. Ze vonden elkaar eigenlijk wel leuk en kregen verkering. Truus was vijftien en Hille vier jaar ouder. Hille was bezig allerlei vakdiploma's te behalen op het gebied wat tegenwoordig 'retailing' heet. Dat bleef niet onopgemerkt bij de Coöp en hij kreeg een baan aangeboden als supermarktbaas in een nieuw gebouwd filiaal in Amsterdam-West. Een nieuw concept ook, want het was de tijd van de kruidenier om de hoek. "Mag het een onsje meer?"

In die tijd was er grote woningnood. De nieuwe supermarkt was gebouwd met appartementen erboven. Een voorwaarde om deze woonruimte te verkrijgen was dat je tenminste een boterbriefje moest kunnen overleggen. De ouders van Truus waren snel akkoord. "Jullie hebben al vier jaar verkering, na vijf jaar zal dat niet veranderen." Dus ze trouwden en betrokken een vijfkamerappartement, een ongekende luxe voor die tijd. "Zelfs de kat had een aparte slaapkamer", zegt Truus lachend.

Het leven is goed in het Brabantse land
Inmiddels is onze fotograaf binnengekomen en dirigeert het bruidspaar naar buiten voor een foto in het prieeltje. Ook maakt hij nog hij nog kiekjes uit hun trouwalbum. Uiteraard was destijds alles in zwart-wit. "We hebben zelfs een brief van Willem Alexander en Maxima gekregen", zegt Hille. "En vanmiddag komt de burgemeester op bezoek." Truus zegt dat de jaren zijn omgevlogen.

Hoe zijn jullie in Brabant terecht gekomen? Hille: "De kruideniersbranche veranderde snel en Coöp werd overgenomen door supermarktketen Edah, met het hoofdkantoor in Helmond." Daar kreeg Hille, die zich inmiddels aardig opgewerkt had door diverse studies en het aansturen van meerdere filialen, een baan aangeboden. Tegenwoordig heet de functie in goed Nederlands 'Sales promotor' en zo zijn ze in het zuiden beland. Truus: "We willen hier nooit meer weg, we hebben hier constant het gevoel op vakantie te zijn". Het echtpaar heeft drie kinderen, twee zoons en een dochter, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Ze vertellen enthousiast over hun nageslacht en over hun kleindochter Taís, die als correspondent werkt voor onze krant en dat bijzonder leuk vindt.

Actieve senioren
Trouwens, over het enthousiasme en initiatief van deze mensen kan je wel een krant volschrijven. Truus vertelt nog 'en passant' dat ze 25 jaar een eigen pedicurepraktijk aan huis gerund heeft en daar veel plezier aan beleefde. Ook momenteel is ze nog actief, onder meer bij een handwerkclub, waar ze samen dekens maken voor kindertehuizen in Oost-Europa. Daarnaast is ze actief als taalmaatje en begeleidt ze een Syrische vrouw met de Nederlandse taal en haar inburgering. "Dankbaar werk", zegt ze. Maar Hille is ook geen stilzitter. Voorheen was hij actief in de plaatselijk politiek voor de PvdA, bij de voorganger van de LEV-groep was hij ombudsman. Hij is al twintig jaar secretaris bij activiteitencentrum de Boerderij en is al dertig jaar lid van Odd Fellows, een vrijmetselaarsloge met het motto: menselijkheid, vriendschap, liefde en waarheid. Daarnaast zwemmen ze samen een keer per week en spelen als partners bridge.

Wat is hun geheim?
Tegenwoordig zie je steeds meer huwelijken stuk lopen. Waardoor houden ze het al zestig jaar met elkaar uit? Hille: "Liefde." En kijkt vertedert naar Truus. Zij valt hem bij: "In elke huwelijk heb je voor- én tegenspoed. Maar ons geheim is openheid, geduld, geven en nemen en als er problemen zijn, ze samen oplossen. En we zijn een perfect team die elkaar goed aanvult."

We hopen dat deze lieve mensen nog lang van elkaar mogen genieten en op 7 oktober een fantastisch feest mogen beleven ter ere van hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Bezorgers gezocht in Son en Breugel

Son en Breugel - DeMooiSonenBreugelKrant is op zoek naar bezorgers. Ben je op zoek naar een leuke (bij)baan? Wordt dan bezorger van DeMooiSonenBreugelKrant. Niet alleen voor jongeren maar voor iedereen geschikt. Een a twee uurtjes werk per week.

Wij zoeken op dit moment onder andere een bezorger voor een wijk in het centrum van Son. Omgeving Nieuwstraat, Raadhuisplein, 17 Septemberplein en Antoon van de Venstraat een wijk van 340 kranten.
Je kunt op woensdag 15 augustus starten.

Aanmelden via verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl met naam, leeftijd en adres.
Voor meer informatie kun je ook bellen met 0499 700231

Burgemeester sluit woning perceel op Gaskendonk

Foto: Adrie Neervoort

De burgemeester van Son en Breugel heeft op 1 augustus besloten bestuursdwang toe te passen door een perceel aan Gaskendonk voor de duur van 1 maand te sluiten. Het gaat hierbij om een woonwagen met bijgebouwen, zoals een schuur.

Op deze locatie zijn eerder verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik Het betreft 18 kg gedroogde henneptoppen en een kwekerij met 35 planten.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Hierbij is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen als in of bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten. Dit beleid is sinds 2014 van kracht.

Leer tekenen en schilderen bij atelier "La Peinture"

Schilderen Foto: www.lapeinture.nl

Heeft u altijd graag willen leren tekenen e/o schilderen en is het er nooit van gekomen, dan is hier uw kans! Men is nooit te oud om te leren!
U krijgt les in eigen atelier en persoonlijke begeleiding bij het maken van schilderijen/tekeningen. Of dit nu olieverf-, acryl-, aquarel-, houtskool of pastelkrijt is, het kan allemaal. Al schilderend leert u allerlei zaken over materialen en kleurenkennis. Wat inhoudt dat je alle kleuren leert mengen en gebruiken.

De cursus start op 5 en 6 september a.s.:

woensdag en donderdag van 13.45 – 16.00 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Heeft u interesse neem dan contact op via www.lapeinture.nl
e-mail: g.heuvel@kpnmail.nl of telefonisch: 0499-475991

Els van den Heuvel-Verbeek
Poolsterlaan 3
5694 LD Breugel

Dommelsch introduceert 'Pilsjasje' voor pilsliefhebber

Son en Breugel / Dommelen - Het Brabantse biermerk Dommelsch heeft een nieuwe uitstraling met een sterke link naar hun Brabantse roots: de Dommel. Om dat te vieren voorziet het eeuwenoude biermerk de trouwe pilsliefhebber ook van een nieuw jasje: hét Pilsjasje. Dit praktische jasje is gemaakt van spijkerstof en bevat een koelvak, een bieropener én een zakje voor een borrelhap in één; alle basics die een pilsfan nodig heeft om te genieten van een pilsje, met of zonder alcohol. Perfect voor de zomeravonden op het terras of op de camping.

Het Pilsjasje is speciaal ontwikkeld als tegengeluid op de steeds complexere wereld van (speciaal)bieren. De liefhebbers van een authentiek, normaal en kwalitatief pilsje zijn bij Dommelsch nog altijd aan het goede adres. Sinds 1744 brouwt Dommelsch vanuit Dommelen (regio Valkenswaard) het geliefde kwaliteitsbier. Met 190 werknemers is de Dommelsche bierbrouwerij één van de belangrijkste werkgevers van de Gemeente Valkenswaard, aldus burgemeester Ederveen tijdens de onthulling. En ook in de toekomst wil de Dommelsche bierbrouwerij haar economische en sociale rol in de gemeente en regio blijven vervullen. Zo blijft Dommelsch trouw aan haar oorsprong.

Het Pilsjasje is een unisex ontwerpt en verkrijgbaar (volwassenen 18+) via
www.pilsjasje.nl. Er zijn verschillende maten beschikbaar. Het Pilsjasje kost €30 exclusief verzendkosten. De oplage is beperkt, dus wees er snel bij.

Cultuurpartners CHV Noordkade maken en mixen theaterbeleving

Foto: Jowin Boerboom

Op CHV Noordkade zijn diverse cultuurpartners gevestigd: Phoenix Cultuur, De Compagnie en natuurlijk Theater De Blauwe Kei, die samen met Stichting CHV de Stichting Cultuurfabriek Veghel vormen. Om de theaterbeleving voor bezoekers te vergroten hebben deze cultuurpartners de koppen bij elkaar gestoken om gasten in het nieuwe theaterseizoen nóg meer van de mogelijkheden op CHV Noordkade te laten genieten.

In het kader van Maken en Mixen, de missie van Stichting Cultuurfabriek Veghel, worden cultuur met food, bedrijfsleven met kunst, ouderen met jongeren en commercieel met niet commercieel gecombineerd tot een aantrekkelijk aanbod van activiteiten en evenementen. Die samenwerking is de basis van een theateraanbod plus; niet alleen naar het theater gaan in De Blauwe Kei, maar een extra theaterbeleving toevoegen door het aanbieden van bijvoorbeeld een workshop of inleiding voorafgaand aan de voorstelling, of een afterparty in de Afzakkerij na de voorstelling.

Met de verschillende partijen wordt gekeken welke activiteiten aansluiten bij de thema's en onderwerpen van de theaterprogrammering. In de loop van het theaterseizoen is op www.blauwekei.nl te vinden wat er allemaal georganiseerd wordt. Ook op de website van CHV Noordkade (www.chvnoordkade.nl) zullen alle activiteiten te vinden zijn.

Het programma van Theater De Blauwe Kei is te vinden op www.blauwekei.nl.

Muzikale odes aan grote legendes in De Blauwe Kei

Petra Berger - Tribute to Barbra Streisand Foto: Kik

Er komen diverse tributebands naar De Blauwe Kei in theaterseizoen 2018-2019. Zo wordt er onder andere een ode gebracht aan Fleetwood Mac en het legendarische duo Simon & Garfunkel.

Charly Luske brengt, samen met bassiste Phaedra Kwant, het verhaal over het leven van George Michael naar het theater. Ervaar in deze voorstelling zijn muziek, maar ook de anekdotes achter de muziek. Erwin Nyhoff pakt flink uit met zijn ode aan Bruce Springsteen. Nyhoff evenaart als een van de weinige zangers in Nederland de onvervalste energie en zeggingskracht van Springsteen. Ook De Dutch Eagles komen weer naar Veghel. Deze band is de ultieme vertolker van de tijdloze muziek van de Eagles. Leo Blokhuis schreef dat "de Dutch Eagles de echte Eagles voorbij gaan". Bij The Story Of The Dubliners kan er meegezongen worden met hits als The Wild Rover en Dirty Old Town.

Het muziekseizoen start op donderdag 27 september met Petra Bergers Tribute To Barbra Streisand. Kijk voor alle informatie over deze en andere voorstellingen op www.blauwekei.nl.

Samenwerking 17 gemeenten voor nieuwe opvang voor zwerfdieren

Iedere gemeente heeft een zorgplicht voor gevonden en/of loslopende dieren binnen de gemeentegrenzen. Voor gemeenten is het echter praktisch onmogelijk deze dieren zelf in bewaring en verzorging te nemen. Daarom hebben 17 gemeenten deze zorgplicht overgedragen aan de Dierenbescherming Brabant Zuid Oost en vangt dierenopvangcentrum De Doornakker deze dieren voor ons op. De huidige overeenkomst met de Dierenbescherming loopt tot 31 december 2019.

De opvanglocatie De Doornakkers in Eindhoven voldoet echter niet meer aan de eisen van deze tijd en kan ook niet worden gemoderniseerd. Daarom is regionaal besloten een nieuw opvangcentrum voor dieren te bouwen in de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven gaat de nieuwbouw realiseren en aanbesteden. Voor de exploitatie van het opvangcentrum schrijven de 17 deelnemende gemeenten gezamenlijk een aanbesteding uit.

De samenwerkingsafspraken rondom dienstverlening en opvang van zwerfdieren na 1 januari 2020 en de realisatie van een nieuw opvangcentrum worden vastgelegd in een convenant dat de 17 gemeenten (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel. Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) binnenkort zullen ondertekenen.

Het Alzheimer Café is gratis toegankelijk en aanmelden niet nodig

Elk Alzheimer Café is gratis toegankelijk en men hoeft zich vooraf niet aan te melden !
Hou Vast
Woensdagavond 22 augustus 2018 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S. Zalencentrum 't Zand Bestseweg 52 Oirschot
Best/ Oirschot – Op woensdagavond 22 augustus 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S. een avond waarin we gaan luisteren naar het verhaal van Evie Sparidaens , afgestudeerd aan de Design Academie Eindhoven. Evie heeft een documentaire , genaamd "Houd Vast " , gemaakt. Deze documentaire gaat over haar oma met dementie en haar tante als mantelzorger. Verder heeft onze gast ook een set kaarten ontworpen met daarop "vergeten vragen". Hierop staan vragen die soms lastig zijn om te stellen , maar waarvan het wel fijn is om het erover te hebben.
Het Alzheimer Café B.O.S. is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. U hoeft zich ( in tegenstelling tot een eerder verschenen persbericht ) niet aan te melden! In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en ( gratis ) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.
Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) . Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Fruhschoppen met blaaskapel "Die Stallfreunde" in Netersel

Foto: Die Stall Freunde


Zondag 19 augustus a.s. wordt het weer genieten tijdens het Fruhschoppen van de Tsjechische blaaskapel Die Stallfreunde.
We hopen op een zonnige zondagmorgen waarbij de bezoekers en liefhebbers van volksmuziek weer volop kunnen genieten op het terras
van de blaasmuziek onder het genot van een drankje.
Die Stallfreunde speelt voornamelijk Moravische volksmuziek.
Bij Moravische volksmuziek is temperament in de polka's, afwisselend met lieflijke melodielijnen in de walsjes heel typerend.
Ook solistisch staat de kapel haar mannetje. Bijna alle nummers hebben wel enkele solistische trekjes erin, voor de muzikanten een uitdaging en voor het
publiek een genot om naar te luisteren.
Het optreden vindt plaats bij Camping De Couwenberg, De Ruttestraat 9a, te Netersel. Het Fruschoppen begint om 11.00 uur tot 13.30 uur.
De toegang is gratis.

Nooit eerder zoveel dans in Theater De Blauwe Kei

Het Nationale Ballet Foto: Petrovsky en Ramone

Dansliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Theater De Blauwe Kei. Nooit eerder was er zoveel dans in één seizoen te zien. Van klassiek tot breakdance, en van dans gecombineerd met acrobatiek of video-animaties tot dans voor de jeugd. Het aanbod is in seizoen 2018-2019 uitgebreid en zeer divers.

Op zaterdag 29 september begint het 'dansseizoen' met de fascinerende voorstelling van Panama Pictures waarin dans met acrobatiek en live muziek wordt gecombineerd. Verder staat onder andere Junior Company van het Nationaal Ballet, ISH Dance Collective, Scapino Ballet en Introdans op het programma.

Kaarten voor de dansvoorstellingen, en alle andere voorstelling van Theater De Blauwe Kei, zijn te reserveren via www.blauwekei.nl.

Nieuw kunstgras en LED verlichting voor SBC

Foto: Adrie Neervoort

De gemeente Son en Breugel wil SBC een krediet geven ter vervanging van huidige kunstgrasvelden. Het voorstel tot krediet zal in de vergadering commissie burgerzaken op dinsdag 28 augustus worden besproken.

Dit betekent dat het voorstel ter goedkeuring zal worden aangeboden in de raadsvergadering van 20 september. Als het voorstel zal worden aangenomen, kan SBC met de vervanging van de kunstgrasvelden beginnen. Of SBC dan ook direct zal starten met de vervanging is nog de vraag, omdat dan de competitie in volle gang is.
Wel is SBC zich al enige tijd aan het oriënteren op welk soort kunstgras de voorkeur heeft. Hierbij speelt natuurlijk ook het alternatief van de rubberkorrels op het kunstgras een rol.

LED verlichting
Behalve het mogelijke krediet voor de kunstgrasvelden, investeert de gemeente ook in LED verlichting rondom de sportvelden. Het vervangen van de huidige lichtinstallatie zou dan direct na de zomer kunnen starten. Het budget hiervoor komt uit de begroting van het project vervanging straatverlichting dat nog een overschot heeft van een miljoen.

Kickbokser Quint Otten breekt hand in voorbereiding op nieuwe seizoen.

Quint Otten met zijn nieuwe trainer Andy Souwer Foto: Patricia Otten

Na een succes vol jaar met 7 partijen waarvan 7 winst heeft Quint Otten uit Son en Breugel het seizoen positief afgesloten.
Na zijn overstap naar zijn nieuwe team van trainer Andy Souwer(SSI) en Oussama El Ghaoui en zijn nieuwe boksschool Boxing gym Holzken, is het geluk nog niet aan de zijde van Quint geweest in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tijdens een training in Amsterdam bij Kops Gym bij niemand minder dan Bert Kops ( trainer van MMA wereld kampioen Bellator Gegard Mousasi), breekt Quint tijdens een sparsessie (trainings partijtjes) zijn rechter hand.
Hierdoor loopt de voorbereiding op het nieuwe seizoen toch flink wat achterstand op en zal zijn training voornamelijk bestaan uit wat conditie training en wat lichte krachttraining om niet te veel achterstand op te lopen.
De doelstelling voor Quint dit jaar zal zijn dat hij de overstap gaat maken naar de B klasse, een klasse hoger dan hij nu vecht (C-klasse).
Samen met zijn trainers, ouders Andre en Patricia Otten, sponsors North Side Sports. Leroys Gym, tuinonderhoud Luca Daniels (Belgie) en Ineke Peeters schoonmaak bedrijf en zijn aanhang zal er alles aan gedaan worden om zijn doelstelling te bereiken.

Georgina Maas pakt het brons op de Brabantse kampioenschappen.

Georgina Maas met Quinto's OBI DMC Foto: Bianca Maas

Nadat Georgina Maas haar internationale debuut maakte bij Tops international in Valkenswaard op 20, 21, 22 juli. Waar de combinatie 3 dagen lang foutloos reed in een zeer imponerende arena.

Verscheen Georgina Maas een week weer aan de start met haar hengst Quinto's OBI DMC op de Brabantse kampioenschappen, die werden gehouden op het mooie terrein in Stevensbeek.

Deze combinatie is in vorm.
Ze sprongen een foutloos basis parcours in de klasse DM, daarna ging direct de bel om vervolgens de barrage te rijden. In die barrage bleven ook alle balken liggen zette ze een snelle tijd neer. Dat resulteerde in een 3e plaats. Door deze plaatsing heeft deze combinatie zich weten te kwalificeren voor het NK dat 25 augustus zal plaatsvinden in Ermelo.

Georgina Maas met Quinto's OBI DMC Foto: Bianca Maas

G-team SBC op het veld bij wedstrijd om de Johan Cruijf Schaal

Van links naar rechts: Ronan, Eline (begeleider), Rosan, Nick, Tim, Teun, Jeffrey en Omar Foto: SBC

Son en Breugel / Eindhoven - Het was zaterdag 4 augustus een spannende avond voor de spelers van Feyenoord en PSV, om 18.00 uur begonnen zij aan hun wedstrijd om de Johan Cruijf Schaal in een uitverkocht PSV stadion.
Wie zou met de eerste voetbalprijs van het nieuwe voetbalseizoen aan de haal gaan, volgens de trainers van bovengenoemde clubs, niet zomaar een prijs.

Na 90 minuten was de stand nog steeds 0-0 Daarna volgende geen verlenging maar een penalty reeks die uiteindelijk werd gewonnen door Feyenoord.
Voor de spelers van PSV een teleurstelling . Echter voor de spelers van het G-team van SBC was het reuze spannend en ondanks het verlies van PSV geen teleurstelling, wat hun bijdrage betreft aan de Johan Cruijf Schaal.
Het G-team werd al vroeg in de middag van harte welkom geheten door de KNVB en de Johan Cruijff foundation. Om het officiële gedeelte vlekkeloos te laten verlopen werd er voor de wedstrijd druk geoefend voor de opening van de wedstrijd.

Bij de aanvang van de wedstrijd om 18.00 uur mochten een aantal spelers van SBC de PSV vlag het veld opdragen. Voor de spelers van het G-team van SBC super spannend en heel gaaf!
Na de wedstrijd vormde een deel van de G-team spelers nog een onderdeel van de erehaag aan het eind van het erepodium waarop Feyenoord werd gehuldigd.

Alle begeleiders en spelers van het G-team van SBC die aanwezig waren kijken ondanks het verlies van PSV terug op een hele mooie dag en een super ervaring.

Taekwon-Do Tigers zijn de Coolste van Son en Breugel

Foto: Carlo van de Braak

Son en Breugel - Wie dacht dat Taekwon-Do niet voor 3 jarige was heeft het mis. Al bijna 10 jaar zijn de TKD Tigers in Son & Breugel en hebben voor vele al vele voordelen opgeleverd.

Het gaat er niet om wie het hardste kan stoten of trappen, maar om hele andere zaken bij de 3 tot 6 jarige. Deze groep heeft net voor de vakantie het thema omgaan met vreemde personen afgerond en hun certificaten en badge ontvangen. Natuurlijk komen de Taekwon-Do skills naar voren en dat wordt dan in het examen gedemonstreerd.

Na de vakantie starten ze met het thema over gevaren.
Ze leren omgaan met alle gevaren, zoals in het verkeer, op strand, op school, thuis. Ook leren ze wat ze moeten doen bij brand of hoe ze juist moeten oversteken.
Dus dacht jij, Taekwon-Do is niets voor mij kleine Tijger? Dus wel!
Kom eens kijken in d'n Tref op het Zonhove terrein op zaterdagochtend.
Voor meer info: www.carlo-do.com of 06-41493483

Tennisclub uit Dorchester te gast bij HTC Son Tennis

Alle deelnemers genoten van een mooie tennisdag Foto: HTC Son Tennis

Op 11 augustus waren 20 jongens met hun trainers van een tennisvereniging uit Dorchester te gast bij HTC Son Tennis.

Dorchester is een plaats in in het Engelse graafschap Dorset. Wat betreft inwoneraantal is het vergelijkbaar met Son en Breugel. Dorchester is de hoofdstaat van het Engelse graafschap Dorset.
De jongens waren samen met hun trainers een week in Nederland op vakantie en wilde graag in Son en Breugel tennissen.
Samen met een aantal jongens van HTC Son Tennis en van de andere verenigingen in Son en Breugel werd spontaan een tennisdag georganiseerd. Na een warming up is konden de wedstrijden beginnen, zowel single als dubbel partijen werden er gespeeld.

In de middag werden namen alle deelnemers deel aan een super gezellige lunch. Na de lunch volgende nog enkele partijen en werd deze mooie dag rond 15.00 uur afgesloten.
Alle deelnemers kijken terug op een zeer leuke tennisdag

Jubileumfeest 50 jaar HTC Son Tennis

HTC Son Tennis bestaat 50 jaar. Dit willen zij graag vieren met alle leden en oud leden tijdens het jubileumfeest van de club.

Het jubileumfeest zal worden gehouden op zaterdag 22 september in het tennispaviljoen op
het sportpark aan de Rooijseweg 7 in Son en Breugel

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur zal het feest worden opgeluisterd door Back on Track (Joe Cover Band).
Graag aanmelden voor 8 september 2018 via lustrum@htcsontennis.nl

Tot ziens op 22 september

27 / 28


zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus

Golfplaza Sons Open 2018

Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2018 organiseert Golfclub Son voor de 18e keer de Golfplaza Sons Open.
Deelname aan het kampioenschap is mogelijk voor iedereen (dus ook voor golfers die niet in Son wonen) die 18 jaar of ouder is en een EGA-handicap heeft. Er wordt die dagen gestreden om de titel: "Sons Golfkampioen 2018". Er wordt gestreefd naar een fifty-fiftyverdeling tussen Sonse golfers en golfers die buiten Son komen of geen lid zijn van de golfclub Son. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark "De Gentiaan" , Rooijseweg 11, 5691 PA Son (tel 0499-842581). Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt €15,- per persoon. Dit is inclusief een buffet op zondag. Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 11 augustus. Het is voor het inschrijfgeld mogelijk gratis te oefenen in Son (week van 12 tot 17 augustus), zonder greenfee te betalen. Zie voor verdere info www.golfson.nl

Nationaal Barbecue-spektakel van start

Nationaal BBQ-Spektakel: Barbecuefeest voor de hele familie! Op 18 en 19 augustus a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse WBQA Culinair Barbecue-Spektakel bij La Sonnerie in Son en Breugel. Het culinaire hoogtepunt van het jaar voor foodies en buitenkoks. Met aandacht voor de laatste barbecuetrends en kooktechnieken zoals roosteren, roken, slow cooking, grillen en pizza of brood bakken, kunnen barbecuefans hier hun culinaire hart ophalen. Dit twee-daagse barbecue evenement staat in het teken van demonstraties, workshops, pure smaken en tips & tricks over het barbecueën, met als hoogtepunt het WBQA Open Nederlands Kampioenschap Culinair Barbecueën op zondagmiddag 19 augustus. Kom langs met de hele familie en laat je inspireren door de barbecuespecialisten, leer van de barbecueteams en proef van de heerlijke gerechten. Organisatie Het Open WBQA Nederlands Barbecue Kampioenschap wordt georganiseerd door de World Barbecue Association (www.WBQA.nl). De WBQA is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het barbecueën in de breedste zin van het woord. Het voor iedereen vrij toegankelijke barbecuefestijn begint beide dagen om 13.00 uur. Het programma is te vinden op www.BBQspektakel.nl.

zondag 19 augustus

Touwtrekwedstrijden over water in Nederwetten

Recreatieve touwtrekwedstrijden met dames, heren en jeugdteams. In de plaatsingsronde moet het verliezende team het water in!
Touwtrekverenigingen zijn uitgesloten van deelname. Iedereen is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen, gewoon te komen kijken en/of te genieten van een hapje en drankje. Zondag 19 augustus Touwtrekwedstrijden over water in Nederwetten terrein aan de Hoekstraat, vlakbij de Oude Toren.

woensdag 22 augustus

Het Alzheimer Café

Elk Alzheimer Café is gratis toegankelijk en men hoeft zich vooraf niet aan te melden ! Hou Vast Woensdagavond 22 augustus 2018 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S. Zalencentrum 't Zand Bestseweg 52 Oirschot Best/ Oirschot – Op woensdagavond 22 augustus 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S. een avond waarin we gaan luisteren naar het verhaal van Evie Sparidaens , afgestudeerd aan de Design Academie Eindhoven. Evie heeft een documentaire , genaamd "Houd Vast " , gemaakt. Deze documentaire gaat over haar oma met dementie en haar tante als mantelzorger. Verder heeft onze gast ook een set kaarten ontworpen met daarop "vergeten vragen". Hierop staan vragen die soms lastig zijn om te stellen , maar waarvan het wel fijn is om het erover te hebben. Het Alzheimer Café B.O.S. is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. U hoeft zich ( in tegenstelling tot een eerder verschenen persbericht ) niet aan te melden! In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en ( gratis ) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie. Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) . Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

zaterdag 25 augustus

IVN Avondwandeling naar Hazenputten

Op zaterdagavond 25 augustus organiseert het IVN Son en Breugel een avondwandeling naar Hazenputten in het Vressels Bos. We vertrekken zaterdagavond stipt 19:00u vanaf het parkeerterrein bij De Vresselse Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode. Vanaf daar lopen we richting de Hazenputten en zullen we een aantal vennen tegenkomen. Mogelijk dat we (water )vogels en tegen zonsondergang ook nog wakker wordende vleermuizen waar kunnen nemen. We lopen ca. 5 kilometer met af en toe een rustmoment om iets te vertellen. Rond 21:00u, net na zonsondergang, verwachten we weer terug te zijn.
Honden (ook aangelijnd) mogen helaas niet mee.
Starttijd: Zaterdag 25 augustus, 19:00u Startpunt: Parkeerterrein Vresselse Hut Vresselseweg 33 5491 PA Sint-Oedenrode
Meer info: wandelen@ivn-senb.nl (even mailen als je mee wilt lopen wordt op prijs gesteld)

zaterdag 25 augustus

Kapel Unity in de Sonse kiosk

De kapel "Unity" zal op zaterdag 25 augustus een optreden verzorgen op de Kiosk op het Kerkplein in Son. Zij spelen van 14.00 tot 16.00 uur een aantal nummers uit hun gevarieerde repertoire. De Unity kapel is een muziekgezelschap , dat graag van zich laat horen. Opgericht in 1990 heeft de kapel zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een muziekgezelschap met een eigen gevarieerd repertoire. De naam werd gekozen omdat Unity staat voor eenheid, maar ook voor spontaniteit en een grote dosis enthousiasme In eerste instantie richtte de kapel zich vooral op optredens in de carnavalssfeer, maar sinds een aantal jaren spelen de muzikanten ook meer en meer klassiekers, evergreens en ( ex) toppers bij allerlei gelegenheden. De kapel bestaat momenteel uit 17 muzikanten, en staat garant voor een mooi stukje onderhoudende muziek.

tot zaterdag 25 augustus

Visionaire landschappen

Expositie van Myriam Merks, waarin zij zich heeft laten inspireren door de dagelijkse werkelijkheid, die zij op eigen wijze vermengt met fantasie. Laat je meenemen in haar fotografische fantasiewereld. Idere zaterdagmiddag van 16 juni t.m. 25 augustus te bezoeken van 15.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Villa De Kleine Heide Europalaan 2a Son en Breugel