DeMooiSonenBreugelkrant

9 oktober 2019

DeMooiSonenBreugelkrant 9 oktober 2019


Zonhove wordt van zorginstelling herontwikkeld naar een nieuwe wijk. Als alles volgens plan verloopt, gaat eind 2020 de schop de grond in. De verbouwing gaat circa zeven jaar duren. Een grote verbouwing met als resultaat dat cliënten eigentijds kunnen wonen, werken, leven, recreëren in een nieuw gebouwde wijk, midden in Son en Breugel.

Het terrein van Zonhove is een bijzonder terrein met een beek, een bos, hoogteverschillen en stuifzandheuvelgrond. De herontwikkeling van het terrein benut deze mooie natuuraspecten in combinatie met de woningen, dagbestedingsgebouwen en vrijetijdsbestedingsruimten.

Wil je meer weten over dit mooie plan, lees alles hierover op pagina 13

Jaargang 4 • Week 41 • 9 oktober 2019

GGD houdt infoavonden over bedplassen en broekpoepen

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen

's Ochtends of 's nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom houdt de GGD informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Het ophouden van plas en poep hebben iedereen moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en 's nachts zindelijk. Bij ongeveer zeven procent van de vier tot zevenjarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer één tot drie procent van de kinderen vanaf vier jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.

Infoavonden
De GGD Brabant-Zuidoost houdt op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist. Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.

Praktisch
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de Rooseveltzaal in het gebouw 'Vergadercentrum' (zie wegwijzers). De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven. Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn drie euro. Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.

Twaalfhonderd artikelen voor Voedselbank Best e.o.

Het resultaat van de gehouden winkelactie op 27 en 28 september van de Voedselbank Best e.o. bij de supermarkt van COOP in Breugel heeft een mooi aantal goederen opgeleverd. Een totaal van twaalfhonderd artikelen met een winkelwaarde van € 1.100,00 hebben zij mogen ophalen.

De vrijwilligers van de Voedselbank willen allen die hieraan hebben bijgedragen dan ook hartelijk danken. Tevens de medewerkers van de supermarkt COOP hartelijk dank voor de medewerking en de gastvrijheid.

Kienen met Vrouw Aktief

Woensdag 30 oktober houdt Vrouw Aktief op veler verzoek weer een supergezellige kienavond in de kapelzaal van La Sonnerie, Nieuwstraat 45 in Son en Breugel. Dit keer zijn weer prachtige prijzen te winnen, zoals je ze alleen bij Vrouw Aktief kunt winnen. Hoort en zegt het voort. Introducés zijn weer van harte welkom.

Om 19.00 uur is de zaal open in La Sonnerie voor kaartverkoop. VA leden prijs per kaart € 5,00; twee kaarten € 8,00. Niet leden: prijs per kaart € 6,00; twee kaarten € 10,00. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan tot en met 29 oktober bij Els Donkers 0499-475157 of via de email j.donkers3@upcmail.nl.

Creatief voor de vogels bij het Onderonsje

In het Damiaancentrum kunt u donderdag 17 oktober van 14.00 - 16.00 naar het Onderonsje komen om uw creativiteit te gebruiken om voorbereidingen te treffen om de vogels goed de winter door te laten komen.

Ze gaan aan de slag om zaden, vetbollen, pindaslingers en andere natuurlijke materialen te gebruiken zodat u vogels naar uw tuin of balkon kunt lokken. Zoals gewoonlijk wordt begonnen met koffie of thee en even bijbuurten. U bent van harte welkom. Uw bijdrage is drie euro. Opgave of informatie: Petra Vesters, petrav@kpnmail.nl, tel.06-10068676 of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915.

Vijf ontwerpen voor hergebruik voormalige kerk vragen om aandacht

Foto: Adrie Neervoort

De politiek in Son en Breugel wil graag de mening weten van de inwoners. Hiervoor zijn al initiatieven genomen en er zijn ook al resultaten geboekt.

Redacteur: Adrie Neervoort

In deze methodiek past de aanpak over het hergebruik van de voormalige kerk in het centrum. Volgens veel inwoners staat de kerk al veel te lang leeg. Zij hebben de indruk dat er niets gebeurt. Woensdag 23 oktober komt daar verandering in, er worden dan vijf ontwerpen gepresenteerd. Tijdens de presentatie laten vijf ontwerpers zien hoe het gebouw omgebouwd kan worden naar een multifunctioneel dorpshuis. Een dorpshuis met onder ander een bibliotheek, een theater en ruimte voor de harmonie.

Mening van inwoner
De presentatie kan door iedereen worden bijgewoond. Er zijn verschillende raadsleden aanwezig. Zij horen natuurlijk graag de mening van de inwoners over de ontwerpen, waar zij als raad straks een keuze uit moeten maken. Deze nieuwe aanpak mag best bijzonder worden genoemd. Het is de eerste stap in een hopelijk aanvaardbare besluitvorming over hoe het nieuwe dorpshuis in de voormalige kerk er in de toekomst uit moeten komen te zien.

Eerste stap
De presentatie kan een eerste stap zijn naar een mogelijke verwachting. Een verwachting die ook tot een teleurstelling kan leiden. Op die avond hebben de inwoners de mogelijkheid om hun voorkeur uit te spreken over een ontwerp. Door de aanwezigheid van de raadsleden krijgen zij het idee dat de keuze gehoord zal worden en misschien kan leiden tot uitvoering. De inwoners kunnen aangeven wat zij van de ontwerpen vinden. Of het uitvoerbaar is, of het uiterlijk van het gebouw mooi is of niet, dat kan belangrijk zijn maar is niet doorslaggevend. Veel keuzes zullen gemaakt worden op emotie.

Deskundigen
Later in dit proces zijn de deskundigen en de raad aan zet. Is een mooi ontwerp wel uitvoerbaar? Wat kost een ontwerp? Duurzaamheid is tevens een belangrijk punt. Kortom veel vragen waar nog antwoord op moet komen.

Twee lijsten
Feitelijk worden twee lijsten naast elkaar gelegd. De keuze van de raadsleden wordt zeker gevoed met wat zij hebben gehoord tijdens de presentatie op 23 oktober. De deskundigen beoordelen de ontwerpen inhoudelijk en technisch. De optelsom daarvan leidt tot een ontwerp dat op de eerste plaats komt. Dit ontwerp wordt later gepresenteerd aan de raad, zodat zij hierover een besluit kunnen nemen.

Prullenbak
Daardoor zou een ontwerp dat gekozen is op emotie en het uiterlijk wel eens in de prullenbak kunnen belanden. Want of een mooi gebouw uitvoerbaar is, wordt dus pas later beantwoord. Op 23 oktober bent u als inwoner aan zet. Vijf ontwerpen vragen om uw aandacht tijdens een presentatie met uitleg door de inbrengers. Ga in gesprek met de raadsleden en de ontwerpers en geef uw mening tijdens de presentatie op woensdag 23 oktober in het Vestzaktheater in Son en Breugel, aanvang 19.00 uur, zaal open vanaf 18.30 uur.

Hardrijders in Son en Breugel moeten worden aangepakt

In de commissie Grondgebiedzaken van maandag 7 oktober waren de leden het snel eens. Er moeten snel maatregelen komen om de hardrijders in de gemeente aan te pakken.

Redacteur: Adrie Neervoort

De toon werd gezet door Michel Emmery die tijdens de vergadering insprak over het feit dat er absurd hard wordt gereden op de Planetenlaan. Hierbij leek de eigenbeleving van de commissieleden het verhaal van Michel te onderstrepen.

Nuttig rapport
Het onderwerp verkeer stond op de agenda van de commissie in de vorm van eerder gehouden verkeersstromenonderzoek. "Het onderzoek bevestigt wat we al wisten", aldus de commissieleden. Zij vroegen zich dan ook hardop af wat de meerwaarde was van een dergelijk kostbaar onderzoek. "Het is een nuttig rapport. We weten nu niet alleen waar het verkeer vandaan komt en naar toe gaat. Het zijn harde cijfers die het belang van een tweede aansluiting op Ekkersrijt onderbouwen", vertelt wethouder Boersma.

Controleren
Behalve de hoeveelheid verkeer dat door het dorp rijdt, is ook het gedrag van sommige bestuurders een bron van ergernis. Dit levert ook vaak gevaarlijke situaties op. Zowel in de wijken als op de doorgaande wegen in Son en Breugel. De maatregelen die er nu zijn helpen niet of nauwelijks. Het lijkt wel of niemand zich aan de snelheid houdt. Volgens Jan Frans Brouwers (Dorpsbelang) is het tijd voor actie. Waarom worden er geen flitspalen geplaatst of hoge boetes uitgeschreven. Handhaven dus en wel direct. "Wat handhaven betreft gaat dit ook gebeuren en sneller dan gedacht", aldus de wethouder. "Dus let de komende tijd vooral op uw snelheid als u in onze gemeente rijdt", voegde hij er nog aan toe.

Met zonnepanelen alleen redden we het niet

Foto: Dirk Gijsbers

De coöperatie SonEnergie laat geregeld van zich horen. Je hoeft geen lid te zijn om eens bij hun Energiecafé binnen te lopen. Donderdag 3 oktober was wethouder Paul van Liempd uitgenodigd. Hij heeft duurzaamheid in zijn portefeuille. Genoeg te vertellen dus! Maar ook voor de aanwezigen genoeg om aan hem te vragen.

Redacteur: Ineke van Uden

In het klimaatakkoord staat dat Son en Breugel in 2050 energieneutraal moet zijn. Paul van Liempd: "Energieneutraal wil zeggen dat je evenveel duurzame energie opwekt als verbruikt. Als je kijkt naar wat Son en Breugel verbruikt, is dat jaarlijks 2,3 petajoule. Eén petajoule is een miljoen keer miljoen kilojoules. Als je dat zou omzetten naar duurzame energie opwekken, dan zou Son en Breugel ongeveer 70 windturbines of 900 hectare zonnevelden of 230.000 woningen met zonnedaken of elfduizend hectare biomassateelt nodig hebben. We ontkomen er dus niet aan een mix van deze energiebronnen te kiezen en waar mogelijk energiestromen te koppelen." Een mooie uitdaging ligt in dit kader bij bedrijven op Ekkersrijt die restwarmte over hebben te koppelen aan bedrijven die warmte nodig hebben.

Klimaatneutraal
Uiteraard wordt stilgestaan bij de ambitie van de gemeente om alle gemeentegebouwen voor 2020 klimaatneutraal te hebben en - wat zoals deze week in de media bekend werd - niet gaat lukken. Klimaatneutraal wil zeggen: alle energie die gebruikt wordt, moet duurzaam opgewekt zijn. Wethouder Van Liempd: "We weten onvoldoende van een paar gebouwen - zoals bijvoorbeeld Braecklant en De Bongerd - wat we met die gebouwen willen gaan doen. Dan ga je niet nu investeren als je er straks misschien een nieuw gebouw neer zet."

Zonnepanelen/zonnevelden
Op een vraag vanuit het publiek of de gemeente soepeler om zal gaan met vergunningen voor zonneweiden reageert Paul van Liempd: "Met de opgave die we als gemeenschap hebben, kunnen we bijna niet om zonnevelden heen. Als je namelijk alle daken vol legt, ben je er nog steeds niet. Als de provincie iets te zeggen heeft over plekken waar eventuele zonnevelden kunnen komen zijn ze heel duidelijk. Dan is een burgerraadpleging een harde eis." Jan Frans Brouwers merkt op dat de gemeente grond heeft in Sonniuswijk waar niet op gebouwd mag worden en waar eerder het realiseren van een zonneveld door de gemeente is afgewezen: "Is die grond misschien nu wel geschikt voor een zonneveld?"

Nieuwe c.v. ketel of warmtepomp?
Een paar stellingen waarbij de aanwezigen hun mening konden geven middels een groen (eens) of rood briefje (oneens) gaf goed weer hoe er gedacht werd over bepaalde zaken. Veel groene briefjes gingen de lucht in op de stelling 'Als mijn c.v. ketel morgen vervangen moet worden, koop ik een nieuwe in plaats van een warmtepomp'. Genoemde reden? Er is nog te veel niet bekend over de warmtepomp en over andere mogelijke opties.

Windenergie mag in Son en Breugel?
Ook opvallend veel groene briefjes gingen in de lucht op de stelling 'Met zonnepanelen alleen redden we het niet. Windenergie mag ook in Son en Breugel'. Dit in tegenstelling tot de aanwezigen die drie maanden geleden bij de bijeenkomst over de Omgevingswet waren en hun mening mochten geven over windmolens. Daar was het merendeel het erover eens dat windmolens niet in Son en Breugel thuis horen.

Geluidswal A50 voorzien van zonnepanelen
En honderd procent groene 'eens' briefjes op de stelling dat in 2030 ter hoogte van Son en Breugel op de A50 de geluidswal voorzien is van zonnepanelen.

Inloopuur gemeente succesvol van start

Het eerste inloopuur van de gemeente Son en Breugel mag volgens Maarten Pieters best succesvol worden genoemd. Maarten is als politiek bestuursadviseur betrokken bij de Raadswerkgroep bestuursstijl die het inloopuur organiseert.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het inloopuur vond maandag 7 oktober voor de eerste keer plaats. In de toekomst wordt het inloopuur voorafgaand aan een commissievergadering gehouden in een cyclus van zes weken en duurt, zoals de naam al aangeeft, een uur. Maandag 7 oktober had een zevental inwoners van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele raadsleden van de gemeente Son en Breugel te spreken. Hierdoor vonden zij gehoor voor hun probleem of vraag.

Onder de aandacht
Zo was mevrouw Agnes Cornelissen uit de Gentiaan samen met haar man naar het inloopuur gekomen om een specifieke vraag te stellen. Een vraag die zij eerder ook via de mail al aan de gemeente had gesteld. "Ik las in DeMooiSonenBreugelKrant over het inloopuur en dacht dit is misschien wel de manier om de vraag wat urgenter en persoonlijk bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen", vertelt Agnes.

Laagdrempeliger
Agnes bezoekt nooit een spreekuur van een wethouder en spreekt ook niet in tijdens een commissie- of raadsvergadering. "Voor ons gevoel was dit laagdrempeliger." Ze heeft een zeer positief gevoel aan het gesprek over gehouden. "Er werd geluisterd en er werden notities gemaakt. Tevens werd een afspraak gemaakt dat we binnen een bepaalde tijd een reactie zullen krijgen."

Reactie geven
Ook Astrid Konings uit Breugel was naar de inloopavond gekomen. "Eerst dacht ik nog wat maakt mijn vraag of mening nu uit. Ik ben blij dat ik gebruik heb gemaakt van de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek met enkele raadsleden mijn verhaal te doen." Astrid wilde graag reageren op een uitspraak die in deze krant stond over de scholen in Breugel. Astrid kreeg de indruk dat er een verkeerd beeld zou kunnen ontstaan bij de lokale politiek. Daarom is ze nu hier, haar mening heeft ze inmiddels kunnen geven. "Ik ben eigenlijk helemaal niet zo met politiek bezig, maar vind het wel belangrijk dat ik mijn eigen mening over een onderwerp kan geven. Dit inloopuur heeft mij ertoe aangezet om mijn mening te laten horen."

Goed gevoel
Zowel Agnes als Astrid hebben een goed gevoel overgehouden aan het gesprek. Zij hebben zeker het gevoel dat het gewaardeerd werd dat zij er waren. Een directe oplossing hebben ze niet gekregen, maar wel het idee dat het verhaal op de juiste plaats is terechtgekomen.

Het volgende inloopuur is over zes weken.

De Raadswerkgroep staat open voor uw ideeën. U kunt deze doorgeven aan burgemeester Hans Gaillard (email: h.gaillard@sonenbreugel.nl) en/of raadsgriffier Frans den Hengst (email: f.denhengst@sonenbreugel.nl of griffie@sonenbreugel.nl).

Fysiotherapeutisch paardrijden krijgt cheque van medewerkers Rabobank

De cheque wordt overhandigd Foto: Annie Maessen

Het was donderdagochtend 3 oktober een feestelijk gebeuren in stal Klampenhof. Door twee medewerkers van de Rabobank, werkgebied Son en Breugel, werd een cheque uitgereikt aan het therapeutisch paardrijden van SWZ-Zonhove. Tevens werden de eigenaren van de stal in het zonnetje gezet voor hun inzet en bijdrage aan dit mooie initiatief.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Annie Maessen

"Vanuit ons coöperatiefonds mag elke werknemer van Rabobank Regio Eindhoven in 2019 een cheque uitreiken van vijfhonderd euro voor een goed doel in het marktgebied waar zij wonen en/of werken", vertelt Cindy Rokven, accountmanager bedrijven. "Onlangs was ik op zakelijk bezoek bij Jos en Annemarie van den Oever van stal Klampenhof te Breugel. Daar zag ik hoe kinderen onder begeleiding op een pony reden. Wat mij trof was het grote plezier en enthousiasme dat deze kinderen en hun begeleiders uitstraalden. Het echtpaar Van den Oever vertelde dat het hier het fysiotherapeutisch paardrijden van de SWZ betrof en dat zij elke maandag- en donderdagmorgen de bak exclusief mogen gebruiken." Naderhand kwam Cindy in contact met Lieke van Esch, fysiotherapeute SWZ. Zij is samen met haar collega Monique Martens al dertig jaar de drijvende kracht achter deze bijzondere therapievorm.

De driejarige Mare rijdt voor het eerst op een pony Foto: Annie Maessen

Meerwaarde is groot
Lieke vult haar aan: "Toen wij startten met deze therapievorm werd het therapeutisch paardrijden volledig betaald door SWZ. Maar door alle financiële veranderingen in de zorgsector, verandering in het afgeven van een indicatie door de revalidatiearts en de visie op de bedrijfsvoering, is deze therapievorm (te) duur geworden. Voor ons is de meerwaarde van de pony als therapiemiddel echter zo duidelijk dat wij dit wilden behouden. Per jaar hebben we ongeveer achtentachtighonderd euro nodig om het paardrijden in de lucht te houden. Vandaar dat wij drie jaar geleden gestart zijn met sponsoracties."

Vijf collega's slaan de handen ineen
Cindy vervolgt: "Ik merkte dat dit initiatief grote indruk, ook als moeder, op me heeft gemaakt en vertelde hierover aan mijn collega's." Maarten Klik, accountmanager private banking, vult aan: "Ik heb een neef die meervoudig complex gehandicapt is en veel baat heeft bij het therapeutisch paardrijden. Het idee ontstond toen om de krachten te bundelen. Met vijf collega's tezamen kunnen we nu een cheque aanbieden van vijfentwintighonderd euro om dit mooie maatschappelijke initiatief te ondersteunen."

Dolblij
Breedlachend en dolblij namen beide dames de cheque in ontvangst. "Dit kunnen we heel goed gebruiken, medewerkers van de Rabobank geweldig bedankt", lachte Monique. Ze snelde weer de bak in. Daar reed Mare voor het eerst op een pony. Mare is nog maar drie jaar. Zelfs de paardrijcap was nog te groot en te zwaar voor haar. Mare werd omringd door enkele van de twaalf vrijwilligers, zodat haar veiligheid geborgen was. Lieke: "Kijk, Mare zit rechtop op het paard met gestrekte rug. In een rolstoel hebben de kinderen de neiging in elkaar gedoken te zitten. Actief rechtop zitten is een van de motorische doelen die we met therapeutisch paardrijden weten te bereiken."

Jos en Annemiek ontvingen van de medewerkers van de Rabobank als 'dank je wel' een dinerbon en een mooi boeket bloemen.

Belangstelling?
Lieke: "Zowel ouders als kinderen, maar ook de vrijwilligers en therapeuten genieten van het samen paardrijden als therapie. Om deze waardevolle therapievorm voort te kunnen blijven zetten, zoeken wij meer sponsoren. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook particulieren. Iedere bijdrage ondersteunt ons in het voortzetten van deze geweldige therapievorm. Een keer komen kijken mag altijd. Neem hiervoor eerst even contact op met Lieke via 06-40502298 of met Monique of 06-53488082. Wij hopen dat u geïnteresseerd bent geraakt in ons werk met de paarden!"

8 / 32

Opmerking 'halveren van veestapel' viel niet goed bij boeren

ZLTO bestuurder Lex Huijbers, woonachtig in Nederwetten Foto: Ingezonden

Vanuit heel Nederland trokken dinsdag 1 oktober duizenden boeren naar Den Haag. De maat was vol. Ze wilden van zich laten horen. Boeren zijn het 'zwabberbeleid' zat en de druppel was dat tweede kamerlid Tjeerd de Groot van D66 het had over 'halveren van de veestapel'. Opvallend was dat meer dan 90 procent van de bevolking deze actie van de boeren steunt. Vanuit Nederwetten was ZLTO bestuurder Lex Huijbers ook in Den Haag.

Redacteur: Ineke van Uden

Eén van de problemen die boeren ervaren is dat er zo'n 'zwabberbeleid' gevoerd wordt. Lex: "Een boer is een ondernemer. Een ondernemer wil plannen maken voor de toekomst. Wil investeren in de toekomst. Maar als die boer steeds andere regelgeving voor zijn kiezen krijgt en steeds met meer administratieve rompslomp te maken krijgt, dan is het op een gegeven moment genoeg voor die boer. Er ontbreekt een duidelijke visie voor de toekomst."

Halveren de oplossing?
Tel daarbij op dat er massaal gewezen wordt naar de boeren die de grootste oorzaak zijn voor het stikstofprobleem. In de media wordt gesteld dat ongeveer vijftig procent van het stikstofprobleem veroorzaakt wordt door de boeren. Lex: "Maar is het halveren van de veestapel dan de oplossing? Je moet weten dat sinds 1990 de boeren de stikstofuitstoot al met 67 procent hebben laten afnemen. Die weg zou je ook door kunnen zetten. Daar zijn mogelijkheden voor. Innovaties. Daarmee kan de landbouw minder uitstoten."

Voordelen
Boeren hebben het idee dat er alleen maar negatief naar hen gekeken wordt. Lex: "Maar er zijn ook veel voordelen van bijvoorbeeld varkenshouderijen. Veel van wat de mens niet opeet, of wat als bijproduct overblijft, wordt als voer voor de intensieve veehouderij gebruikt. Dat zou anders op de afvalberg terecht komen." Daar hoor je niemand over.

Criminaliteit
Het is alsof de buurman van Lex de koffie ruikt, want hij komt even buurten. Bernard van Genugten is tot 2 oktober vorig jaar boer geweest. Hij had in Nederwetten in 1980 de boerderij van zijn ouders overgenomen. Zijn drie dochters wilden het bedrijf niet overnemen. Dat wetende heeft Bernard de laatste tien jaar niet meer geïnvesteerd. De koeien zijn goed terechtgekomen. De stallen staan er nog steeds. Leeg. Bernard: "De gemeente wil wel graag dat ik de stallen afbreek. Maar ze vertellen me niet over het hoe en wat. Wie gaat dat betalen?" Lege stallen trekt criminaliteit aan. Het buitengebied moet beheersbaar blijven.

Steunt u de boer echt?
Terug naar 1 oktober. Natuurlijk is het mooi te zien dat meer dan 90% van de bevolking de boeren steunt. Maar boeren zeggen vaak dat Nederlanders geen eerlijke prijs willen betalen. Lex: "In één persoon schuilen eigenlijk twee individuen: Een burger die van alles vindt en een consument die op de centen past. Dat geeft wel eens tegenstrijdigheden." In een supermarkt vind je vaak naast de Nederlandse boerenproducten ook producten uit het buitenland. Lex: "Die producten uit het buitenland hoeven vaak aan minder eisen te voldoen. Daardoor zijn ze veel goedkoper. Als je op de centen moet letten, dan pakt de gemiddelde Nederlander toch het goedkoopste." Als de steun aan de boeren echt zo groot is, dan ziet de boer ook graag die eerlijke prijs terug. Als u deze week boodschappen doet, maakt u dan een keuze als burger die de boer steunt, of wint de consument in u?

9 / 32

Jan en Truus van Reeken-Van Houtert 50 jaar getrouwd

Foto: Wil Feijen

Jan is een rasechte 'Sonnenaar'. Hij is geboren midden in het centrum van Son. Truus is geboren in Erp en heeft tot haar trouwen in Gemert gewoond. Jan en Truus hebben elkaar ruim vijftig jaar geleden leren kennen op de kermis in Nuenen.

Redacteur: Corry van Asseldonk
Fotograaf: Wil Feijen

Truus was op vakantie bij haar tante in Nuenen en wilde graag kermis gaan vieren. Jan was daar toevallig ook met een heel stel vrienden. "We vonden elkaar wel aardig", vertelt Jan. "Ik wilde eerst nog op vakantie. Na twee weken besloot ik om eens poolshoogte te gaan nemen in Gemert of ze nog wel interesse in mij had.". Het leven van Jan stond in die tijd helemaal in het teken van voetballen. "Na een paar weken moest ik met Jan mee naar Son om met zijn voetbalmaten kennis te maken. Ik weet nog heel goed dat heel de voetbalclub me aanstaarde toen ik het café binnenkwam", lacht Truus. "Het leek wel of ik door een keuring moest."

Foto: Wil Feijen

Bruiloft besproken
Na acht maanden verkering zijn Truus en Jan getrouwd. "Ik had er zo'n hekel aan om iedere keer naar Gemert te rijden", gaat Jan verder. "In eerste instantie hadden we een huis gekocht in de Wilhelminalaan. Dat ging wegens omstandigheden niet door. De bruiloft en alles was al besproken dus we moesten iets. Het is toen de Irenestraat geworden waar we dertig jaar gewoond hebben en waar ook onze twee dochters geboren zijn."

Eigen bedrijf
Jan heeft tot zijn 55 jaar bij de luchtmacht als metaalbewerker gewerkt. Daarnaast had hij als hobby auto's repareren. De hobby liep zodanig uit de hand dat de garage te klein werd. Dertig jaar geleden zijn Jan en Truus naar Ekkersrijt verhuisd en hebben daar een mooi bedrijf opgebouwd met het repareren en verkopen van auto's.

Samenwerken
Truus heeft jarenlang op een architectenbureau in Helmond gewerkt. Tot hun tweede dochter geboren werd. "Jan kreeg het steeds drukker met zijn autobedrijf en hij had ook zijn baan nog", vertelt Truus. "Als de kinderen in bed lagen dan ging ik naar de garage en begon ik alvast de auto's 'af te breken'. Dan kon Jan de auto's voor de klanten verder repareren. Dat scheelde Jan een hoop werk." Dit hebben ze jarenlang samengedaan. Truus nam tevens de administratie voor haar rekening.

Vakanties
"We hebben nooit tijd gehad voor hobby's", gaat Truus verder. "We hebben samen heel hard gewerkt. Het was door de week werken en in het weekend gingen we vaak samen op stap. In de vakantie trokken we er samen met de caravan op uit."

Afscheid
Per 30 november stopt Autobedrijf Van Reeken op Ekkersrijt. Jan: "We willen langs deze weg al onze klanten bedanken voor het vertrouwen en niet te vergeten onze trouwe koffiedrinkers. We gaan nu samen genieten. We laten onze oude klanten niet in de steek. We hebben nog enkele klanten die niet goed weten waar ze nu naar toe moeten en die blijven we natuurlijk helpen." Die auto's blijven Truus en Jan ophalen en brengen die naar een bevriende collega. "Het blijft een hobby!"

Leuke dag
"Samen met onze twee kinderen en drie kleinkinderen gaan we er op onze trouwdag een leuke dag van maken", stuiten Jan en Truus af. DeMooiSonenBreugelKrant wenst Jan en Truus een mooie dag.

11 / 32

Ruim tweeduizend deelnemers fanatiek op zoek naar de juiste antwoorden

Zeer gevarieerd aanbod van opdrachten tijdens zevende editie Ons Dorp Kwist

Foto: Wil Feijen

Daar stonden ze dan, de tien commissieleden van de organisatie van Ons Dorp Kwist. Ieder had een roze poloshirt aan en een hoedje of petje op. Zou dat een aanwijzing kunnen zijn voor een vraag in de quiz? Veel deelnemers dachten van wel. Er werden volop foto's en filmpjes gemaakt van de tien commissielieden om ieder detail vast te leggen. Het bleek een grap van de organisatie te zijn. Geen enkele vraag had met de outfit te maken.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Voordat Ons Dorp Kwist op vrijdag 4 oktober officieel van start ging, hadden de teams al een opdracht van de organisatie ontvangen. De teams moesten op zoek naar een bekende Nederlander. Er moest een filmpje gemaakt worden waarop deze persoon de naam van het team en van de quiz moest noemen en het team succes moest wensen. Er waren veel filmpjes ingestuurd van lokale en regionale, zelfs landelijke bekendheden. Commissielid Remco Heeren was verrast: "Zo sprongen de filmpjes eruit met VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhof, presentatrice Lieke van Lexmond, zanger Jan Smit en zelfs Prins Constantijn. Het is mooi om te zien dat bekende Nederlanders hieraan mee willen werken."

Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen
Foto: Wil Feijen

Ideale mix
Maar liefst 63 teams hadden zich ingeschreven voor deze editie. De organisatie schat dat er tussen de tweeduizend en vijfentwintighonderd Son en Breugelnaren bezig zijn geweest met Ons Dorp Kwist. Remco: "De meeste teams hebben een goede verdeling van jong en oud. Jongeren weten andere dingen dan ouderen. Ouderen hebben daarentegen weer meer kennis van algemene vragen over Son en Breugel. Zo draagt ieder teamlid op zijn manier een steentje bij aan deze editie."

Eerste in de rij
Wouter, van team 'De Koolweetjes', staat als eerste in de rij om zijn envelop met opdrachten in ontvangst te nemen. Zijn team heeft al vaker deelgenomen, vorig jaar zijn ze op de 27e plaats geëindigd. "Dit jaar willen proberen hoger te eindigen." Nadat hij zijn envelop in ontvangst heeft genomen, snelt hij snel terug naar zijn teamleden, worden de opdrachten verdeeld en wordt op zoek gegaan naar de antwoorden.

Winnaars editie 2018
De winnaar van vorig jaar, 'Mastermind' is dit jaar ook weer vertegenwoordigd. "Als we dit jaar weer een geldprijs winnen, gaan we het geld opnieuw besteden aan een goed doel. Ik hoop dat meerdere teams dit gaan doen", geeft teamlid Pascal van Mastermind aan. Daags na de quiz laat Pascal weten dat het weer een leuke quiz was, met veel uitdagende opdrachten. De 'doe-opdrachten' waren weer een verrassing en het punniken en zingen zorgden voor voldoende afwisseling. De geheime opdracht zat heel goed in elkaar. "Ons team had het idee dat de vragen lastiger waren dan vorig jaar. De lat werd daarmee hoger gelegd door de (deels vernieuwde) commissie. De druk was hoog dit jaar. Twee jaar op rij winnen is een hele uitdaging. Net als vorig jaar denken we dat we het weer aardig gedaan hebben. Het streven is, net als vorig jaar een plek in de top tien. Alles daarboven is heel mooi meegenomen.

Gezellige avond
De twintigjarige Nienke speelt met haar team 'FF Denken' mee. "Ons team is iets groter dan vorig jaar, we hopen daardoor meer vragen op te kunnen lossen. We gaan er met zijn allen een leuke en gezellige avond van maken." Nadat de eerste enveloppen zijn uitgedeeld, is binnen vijf minuten de zaal leeg. De 63 afgevaardigden gaan er als een speer vandoor om zo snel mogelijk naar hun 'thuishonk' te gaan, waar de teamleden vol spanning zitten te wachten. De zevende editie van Ons Dorp Kwist kan eindelijk echt beginnen.

Verbonden
Teams speelden de quiz vanuit hun woningen, clubgebouwen, scholen of andere locaties. De indeling was veelal hetzelfde: tafels vol met laptops, iPads, tablets en mobiele telefoontjes die allemaal verbonden waren met wifi. De vele elektriciteitskabels zorgden ervoor dat de accu's vol bleven. Verder lagen er stapels met kranten en boeken over Son en Breugel. Niets werd aan het toeval overgelaten. Niet alle vragen en opdrachten waren op te zoeken op internet, in de kranten of boeken. Zo was er bijvoorbeeld een 'punnikopdracht'.

Punniken
"Teams die zich voor 1 april hadden ingeschreven voor Ons Dorp Kwist kregen vijf tips", vertelt commissielid Jolanda. "Deze vijf tips stonden verborgen in een woordzoeker. Eén van de tips was 'punniken'." Sommige teams hadden zich hierop voorbereid en hadden alle benodigdheden in huis gehaald. Bij andere teams gaf deze opdracht problemen. Niet het punniken op zich, dat is tenslotte op YouTube te vinden. Maar wel de punnikklos, die ligt niet standaard bij iedereen in huis. Team 'Heurdemenie' had met deze opdracht geen problemen. De tienjarige Frederike hield zich bezig met deze opdracht. "Van 1 draad moest een lange 'punnikdraad' gemaakt worden. Hiervan moest een acht gemaakt worden die op het opdrachtformulier vastgeplakt werd. Ik was er zo mee klaar."

Fanatiek
Door alle deelnemers werd fanatiek op zoek gegaan naar de juiste antwoorden. Sommige vragen waren simpel op te lossen, andere vragen kostten meer tijd. Soms zochten meerdere teamleden naar het antwoord, om zo snel mogelijk weer door te kunnen gaan met de volgende opdracht.

Internet, krant, boek
Behalve de vragen en opdrachten die op internet, in de kranten of boeken opgezocht konden worden, moesten teamleden ook naar buiten voor het opzoeken van de juiste antwoorden. Zo moesten er brandgangen geteld worden en bij het Oude Raadhuis moest er geteld worden hoeveel glas in loodraampjes in het gebouw zitten. "We moesten standbeelden opmeten, dat viel niet mee, maar het is wel gelukt. Het was jammer dat het regende, maar we hebben alle buitenopdrachten kunnen maken", vertelden Janneke en Eveline van team 'Pinkstergemeenschap' tijdens het inleveren van hun envelop op het einde van de avond.

Sponsorvragen
In de categorie 'Sponsorvragen' moesten deelnemers een stuk vlees proeven. Met een schildersezel en een banner met een opdruk van kalfsvlees, moesten de deelnemers raden om wat voor soort vlees het ging. De elfjarige Sacha van team 'De Koolweetjes' proefde het vlees. "Het was best wel lekker." Jos Hölscher van het team 'Gehurterbij' ruilde het antwoord van zijn sponsorvraag met die van een collega-ondernemer. Hij lachte: "Elkaar een beetje helpen hoort erbij. Jij mijn antwoord, ik jouw antwoord."

Controleren
In de kantine van SBC had Henri Jansen de algemene leiding. "Alles gaat goed. De teamleden proberen eerst hun eigen categorie op te lossen. Daarna gaan we kijken welke antwoorden nog ontbreken. Alles wordt goed gecontroleerd en bijgehouden." Bij Thermae Son zitten Brenda en Marga in het 'zenuwcentrum'. "Alle formulieren met antwoorden die door onze teamleden zijn ingevuld, worden door ons overgeschreven en die formulieren worden in de 'klaar-map' gedaan. Check-check-dubbelcheck", lachen de twee dames. "Daarna wordt op een groot vel afgevinkt wat klaar is."

Escaperoom
De geheime opdracht werd in twee groepen gespeeld. Van ieder team mocht één afgevaardigde deelnemen. De organisatie had een 'escaperoom' bedacht, waar de deelnemers tien verschillende opdrachten binnen een uur moesten oplossen. De eerste opdracht was niet moeilijk. Er hingen vier briefjes met vier verschillende rekensommen. De uitkomsten van deze sommen moesten in een bepaalde volgorde gezet worden, zodat een code van acht cijfers ontstond. Dat bleek bij veel deelnemers een probleem. Gelukkig lukte het toch om deze code te kraken en verder te gaan naar de volgende opdracht.

Maken, meten, zingen
Het lijkt zo simpel, tien categorieën met ieder tien vragen of opdrachten oplossen en daarnaast nog een sponsorcategorie en een geheime opdracht. Maar niets is minder waar. Tot iets voor half twaalf hadden de deelnemers de tijd om de vele vragen en opdrachten op te lossen, op te zoeken, te maken, te meten, te zingen en op te schrijven. Klokslag 23.30 uur sloot de avond en moest de envelop met opdrachtenboek ingeleverd zijn. Met nog slechts dertig seconden op de klok gaf Joost van team 62 als laatste zijn envelop aan de organisatie.

Nakijken
Nu is het de taak aan de tien commissieleden om alle antwoorden na te kijken en het puntensysteem hierop los te laten. Op 26 oktober wordt tijdens de feestavond de winnaar bekend gemaakt.

12 / 32

Project Breugel Bruist!, bruist dat nog wel in Son en Breugel?

Foto: m.hulsen

Burgerpanelleden van TIPMooiSonenBreugel hebben in een onlangs gehouden raadpleging kunnen meepraten en meedenken over het project 'Breugel Bruist!' In de raadpleging werd op zoek gegaan naar de mening van de panelleden over het project. 'Bruist' het project 'Breugel Bruist!' nog wel onder de inwoners van Son en Breugel, of wordt er alleen over gesproken en gebeurt er niets? De mening van de burgerpanelleden liep nogal uiteen. Dat er zowel voor- als tegenstanders van project zijn, blijkt wel uit de resultaten van het onderzoek, waar 110 burgerleden aan hebben deelgenomen.

Redacteur: Emmy Grit

Foto: m.hulsen

Op de vraag: "Waar denkt u aan bij het project 'Breugel Bruist!'?" konden de respondenten zelf één of meerdere antwoorden geven. 'Een gezellig, levend centrum in Breugel waar mensen samenkomen om verschillende soorten activiteiten samen te doen' is één van de positieve reacties. Minder positieve reacties die burgerpanelleden in een reactie lieten weten, zijn: 'het duurt allemaal te lang', 'de gemeenteraad zou nu eens knopen moeten doorhakken' en 'een project wat gedoemd is om te mislukken, omdat er te veel verschillende belangen meespelen'.

Faciliteiten
Om het project tot een succes te maken, mogen volgens de burgerpanelleden een supermarkt (75%), een speeltuin (63%) en een sporthal (59%) niet ontbreken. Verder scoort een buurthuis (56%) en een café (51%) hoog in de lijst met faciliteiten. Uiteraard mag ook een school niet ontbreken in het plan. Een school is meerdere keren in de toelichting aangegeven als belangrijke faciliteit in Breugel. De laatste tijd is de zoektocht naar een geschikte schoollocatie in Breugel volop in het nieuws geweest. Een besluit hierover is nog steeds niet genomen.

Goede mix van jong en oud
Op de website van de gemeente Son en Breugel is te lezen: "Bij het project 'Breugel Bruist!' zijn het niet de voorzieningen die maken dat het bruist, het zijn de mensen". Bijna de helft van de burgerpanelleden is het met deze stelling eens. Zij geven echter wel aan dat in Breugel hiervoor de nodige aanpassingen gedaan moeten worden, zodat Breugel levendiger wordt. Van het bouwen van een nieuwe schoollocatie tot het bouwen van woningen voor alleenstaanden, jongeren en senioren. "Er moet een goede mix komen van jong en oud, dat is cruciaal voor een vitaal dorp" en "er moet aandacht voor een leefbaar centrum Breugel zijn", zijn enkele reacties op deze stelling. Een respondent die niet achter het project staat, laat in een reactie weten: "Breugel is te klein om van alles te kunnen bieden. Dus ga werken aan een paar voorzieningen die nodig zijn om er te kunnen blijven wonen. Een goede veilige verbinding met centrum Son is nodig. De afstand per fiets van Breugel naar centrum Son is even groot als die van de Gentiaan naar centrum Son. Liever één bruisend centrum Son en Breugel, dan twee niet bruisende centra."

Op de hoogte blijven
Om de inwoners op de hoogte te houden en te betrekken bij de ontwikkelingen van 'Breugel Bruist!' is onder andere een Facebookpagina aangemaakt. Deze pagina wordt door slechts zeven procent van alle ondervraagden gevolgd. Een reactie: "Ik vind Facebook een heel slecht middel om mensen op de hoogte te houden." Meer dan de helft van de burgerpanelleden geeft aan dat zij het liefst via DeMooiSonenBreugelKrant op de hoogte gehouden willen worden van de vorderingen en het nieuws over 'Breugel Bruist!'.

Klankbordgroep
Om informatie te verwerken in diverse mogelijke scenario's voor de schoollocaties gaat de gemeente samen met een klankbordgroep aan de slag. De klankbordgroep wordt samengesteld uit diverse inwoners en belanghebbenden uit Breugel om zo een evenwichtige samenstelling te hebben van alle groepen belanghebbenden. Vijftien procent van de ondervraagden zou graag deel uit willen maken van deze klankbordgroep. Deze groep wil graag een steentje bijdragen aan 'Breugel Bruist!' en wil samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden om Breugel bruisend te maken.

Droom wordt werkelijkheid: Zonhove start herontwikkeling

Parkwoningen Foto: Ingezonden

Het was ooit een droom. Zonhove van zorginstelling verbouwen naar een nieuwe wijk. En die droom wordt nu werkelijkheid. Als alles volgens plan verloopt, start de nieuwbouw eind 2020. Een mega operatie wat circa zeven jaar gaat duren. Maar dan staat er ook compleet een hele nieuwe unieke wijk in Son en Breugel.

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Zonhove en haar bewoners zijn niet meer weg te denken uit Son en Breugel. Het is zo 'eigen'. Het is zo gewoon dat inwoners bewoners van Zonhove in het dorp treffen en bij evenementen ontmoeten. Ook omgekeerd. Dat dorpsgenoten genieten van evenementen van Zonhove. Of fijn kunnen wandelen over het terrein. Zonhove hoort bij Son en Breugel. 170 cliënten wonen op Zonhove. En hen staat de komende jaren een grootse verbouwing te wachten. Met als resultaat; eigentijds kunnen wonen, werken, leven, recreëren in een nieuw gebouwde wijk. Midden in ons dorp.

Beekwoningen Foto: Ingezonden
Boswoningen Foto: Ingezonden
Boerderij Komeet, D'n Tref Foto: Ingezonden
Foto: Ingezonden
Irene Herben (l) strategisch adviseur vastgoed en Jody Cath (r) bestuurder SWZ Foto: Wil Feijen

Terug in de tijd
Jody Cath (bestuurder) neemt ons even mee terug in de tijd: "Zonhove is ooit begonnen als behandelcentrum voor kinderen. Uit heel Nederland kwamen kinderen met een ernstig meervoudige lichamelijke en verstandelijke beperking door de week naar Zonhove en gingen in het weekend naar huis. Nu zijn we een woonvoorziening waar onze cliënten wonen, dagbesteding hebben, behandeling krijgen, leren en kunnen recreëren. De slaapkamers waar nu volwassenen wonen, zijn nog steeds van vroeger uit de kinderslaapkamers. Hoog tijd voor nieuwbouw."

Volop enthousiasme
De wens voor nieuwbouw ligt er al lang. Toen Jody bij SWZ kwam - al meer dan tien jaar geleden - waren er ook al nieuwbouwplannen voor Zonhove. Omdat de organisatie toen financieel in zwaar weer zat, belandden de plannen in de ijskast. Maar nu gaat het dan echt gebeuren. En daar waar de betrokkenen eerst toch nog wat reserves hadden, 'eerst zien, dan geloven', is er nu vooral enthousiasme alom bij cliënten, ouders en medewerkers.

Volledige nieuwbouw
Het plan is dat alles plat gaat. Dus geen verbouwing, maar een herontwikkeling van het hele terrein van Zonhove. Strategisch adviseur vastgoed Irene Herben: "Uiteraard hebben we eerst onderzocht wat men nu als goed ervaart en wat we moeten behouden. Een landschapsarchitect is aan de slag gegaan. Het terrein van Zonhove is een bijzonder terrein: een wijk in het dorp met een beek, een bos, hoogteverschillen, stuifzandheuvelgrond, etc. De gebouwen zijn van de zeventiger jaren. We zijn onze droom achterna gegaan; volledige nieuwbouw. Dan kun je de situering van bepaalde gebouwen ook zo neerzetten zoals dat het beste past bij het wonen, leven, werken en vrije tijd van de tijd van nu."

Geen eenheidsworst
Op het terrein komen parkwoningen, boswoningen en woningen aan de beek. Geen eenheidsworst dus. Er is een centraal hart waar woningen liggen en dagbesteding plaatsvindt. Wat nu D'n Tref, de Komeet en de Boerderij is, wordt straks een 'alles in één gebouw'. Aan een levendig plein. Waar ontmoetingen zijn. Gemotoriseerd verkeer gaat via de buitenrand. De woningen zijn allemaal eenlaags, met uitzondering van twee woningen die tweelaags worden. Daarnaast komen er dagbestedingsgebouwen en vrijetijdsbestedingsruimten.

Heriklaan
De cliënten van de Heriklaan hebben aangegeven terug te willen naar het terrein van Zonhove. Zij zullen een woning krijgen aan de rand van het terrein. Zo hebben ze ook volop contact met het dorp. De woningen van de Heriklaan zijn eigendom van SWZ. Wat er met de woningen gaat gebeuren, wordt nog onderzocht.

Blikvanger: De Grote Beek
De herontwikkeling van het terrein benut de mooie natuuraspecten. De Grote Beek loopt door het terrein, maar dat valt nu nauwelijks op. De steile oevers van de beek worden plaatselijk afgegraven. De beek zal dan veel meer tot zijn recht komen. Vanaf de Nieuwstraat zal straks de beek goed zichtbaar zijn. Een echte blikvanger. Ook het bos zal nog meer betrokken worden bij het terrein. En als gevraagd wordt of de gemeente nog duurzaamheidseisen stelt aan deze bouw zitten Jody en Irene direct rechtop in hun stoel: "Niemand hoeft ons deze eisen op te leggen, dat doen we uit ons zelf. We zijn intrinsiek gemotiveerd om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen. Zonnepanelen geïntegreerd in daken, afval nog beter scheiden, recycling, warmtepompen, hemelwaterafvoer,etc. Prijzig, maar bij nieuwbouw is dat voor ons een logische stap." Ook aan het verkeer is gedacht. Het terrein heeft een aantal wegen beschikbaar voor auto's en taxi's. Maar ook zijn bepaalde wegen als autoluw bedoeld. Er zullen voldoende parkeerplaatsen op het terrein komen. Ook om de omgeving te ontzien van overlast.

En wat vinden omwonenden van de nieuwe bouwplannen?
Jody: "We zijn met alle omwonenden in gesprek. Met buurtvereniging Gehurterbij, Archipel, De Harlekijn en met alle omliggende straten. De Antoon van de Venstraat heeft wel wat zorgen geuit over onder andere het verkeer in hun straat en de bomen tussen hun achtertuin en het terrein van Zonhove. We zijn met hen in gesprek. Dat kan ook eigenlijk nu pas, nu de plannen steeds concreter worden."

Zonhove. Buitengewoon
Eind 2020 gaat de schop de grond in en zal fase 1 en fase 2 gebouwd worden. In 2023 staat een rustperiode ingelast. Om even te evalueren, zo nodig bij te stellen om dan door te gaan naar fase 3. Jody en Irene hebben geen slapeloze nachten van zo'n mega-operatie: "We zien het als een unieke kans om hier een mooie wijk te realiseren. Waar cliënten graag wonen en waar personeel met plezier werkt. Een wijk die opgaat in de natuur en de sociale cohesie met omwonenden aangaat. Een wijk in Son en Breugel, waar iedereen zou willen wonen. Zonhove. Buitengewoon." Wie de nieuwbouw wil volgen, neem geregeld een kijkje op www.nieuwbouwzonhove.nl.

15 / 32

Een avondje lachtherapie met 'het beste' van The Blue Stars

Foto: Wil Feijen

The Blue Stars gaf op 4 en 5 oktober een reprise van hun 'best of' show. In een tot de nok toe gevuld Vestzaktheater zag het enthousiaste publiek een onvergetelijke en hilarische show van deze plaatselijke cabaretgroep. The Blue Stars bestaat uit de lolbroeken en kletsmajoors Harrie Sijbers en Rob Verschuren, de muzikanten Benjo Plandsoen en Joost Egmond en het zangduo Ellen Sijbers en Erica van Dijck.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen

The Blue stars brengt al jaren het soort cabaret voor de wat oudere doelgroep met een zweem van vroeger en een knipoog naar vandaag. Ook in deze voorstelling namen Harrie en Rob het publiek mee terug naar hun jeugd en pubertijd. Onder het motto 'Het is soms goed om even in de achteruitkijkspiegel te kijken', begonnen zij de voorstelling met dolkomische verhalen over de zestiger en zeventiger jaren. In die tijd had je drie grote namen; The Rolling Stones, The Beatles en The Blue Stars. De stemming bij het publiek zat er al meteen goed in en de lachsalvo's volgden elkaar op.

Foto: Wil Feijen

Hilarische anekdotes
"Ze kenden elkaar van de bewaarschool", vertelt Harrie. "Onze ouders waren blijkbaar zuinig op ons." In een snel tempo volgden humoristische en hilarische anekdotes elkaar op. Zo vertelden ze dat hun wereld totaal veranderde met de komst van de TV. De vele bekende begintunes werden door de zaal luidkeels meegezongen, zoals onder andere van Swiebertje, Ivanhoe, Flipper en Lassie. De muzikale ondersteuning was van grote klasse met Joost op piano en gitaar en clown Benjo plukkend op zijn contrabas en met mooie tweestemmige zang van Ellen en Erica.

De vierkante lach
De kletspraat ging in rap tempo verder. Rob vertelde dat hij vroeger vaak naar de kapper ging, omdat ze daar 'De Lach' (een blad met foto's van blote dames, red.) in de leesmap hadden. Rob: "Vroeger had je geen idee hoe borsten er uitzagen. Maar 'De Lach' bood ook geen oplossing, omdat opa die omgeruild had met de Donald Duck." Harrie: Ik dacht dat vrouwenborsten stevig vierkant en massief waren, omdat mijn tantes altijd een strak korset droegen." Het komische duo riep de kermis in gedachte. Het publiek scandeerde desgevraagd de attracties die daar destijds te zien waren. Harrie en Rob gingen daar altijd naar de schiettent om foto's van Pin-Ups te schieten. Helaas zaten de kaartjes naderhand vol met gaatjes, net op de verkeerde plaats, zodat ze nog geen idee hadden van de naakte waarheid.

Zwemmen en hormonen
Het verhaal kwam via het songfestival op songs uit de jaren dat Ronnie Tober, The Bee Gees en Percy Sledge bekend waren. Doldwaas en komisch was de semi-erotische omarming van Benjo met zijn contrabas op het nummer 'Je t'aime moi non plus'. Gelukkig had hij een doekje bij zich en kon zo de schade aan zijn bas beperken. In volle vaart ging de show verder en kwamen ze via gezwets op de feestjes die ze vroeger vierden. Dat noemden ze een 'fuif'. Het kippenhok werd leeggehaald en er werd geschuifeld met de meisjes, ook wel 'zwemmen' genoemd, waarbij je het meisje dicht tegen je aanhield. Onder invloed van hun hormonen kwamen ze steeds verder met het onderlichaam van elkaar. "Je kon het meisje toch niet laten voelen waar je aansteker zat," vertelde Rob lachend, nadat hij en Harrie het verloop van een fictieve zwempartij uitgebeeld hadden.

Avondje lachtherapie
Kortom een heerlijk voorstelling met kletspraat, nostalgie, met nog veel meer anekdotes, muziek en zang. Het publiek genoot zichtbaar en kreeg waar ze voor gekomen was: een avondje lachtherapie, onder leiding van de meesters van de ongecompliceerde humor.

IVN Stiltewandeling in het Vresselse bos

Foto: Ingezonden

IVN Son en Breugel houdt op zondag 20 oktober vanaf 17.00 uur een stiltewandeling in het gebied rond het Vresselse bos. Startpunt is de parkeerplaats tegenover de Vresselse Hut.

Men leeft vaak in een drukke wereld, waarin men - zeker tegenwoordig - veel moet praten, communiceren, whatsappen, facebooken, noem maar op. En zelfs als je dan een keer naar het bos gaat om te wandelen, al is het met een IVN-wandeling, dan nog wordt er vaak vooral veel bijgekletst en wordt er uitleg gegeven over wat je allemaal kunt zien en soms kunt horen.

Bij deze wandeling wil IVN Son en Breugel nu eens proberen om de aandacht te verleggen van het denken en het praten naar het waarnemen zelf. Onder andere het luisteren naar de geluiden in het bos, geluiden van jezelf, het voelen van de wind en de grond en het ruiken van alle geuren in het bos. Om de zintuigen voldoende de ruimte te geven wordt er ook rustig gewandeld.

En natuurlijk, als je toch iets wilt weten of als er echt iets heel bijzonders te horen of te zien is, dan is er altijd de gelegenheid om die waarneming te delen.

De wandeling begint stipt om 17.00 uur bij de parkeerplaats tegenover de Vresselse hut (bij het insectenhotel), Vresselseweg 33 Sint-Oedenrode. De verwachting is dat men rond of net na zonsondergang weer terug is. Honden (ook aangelijnd) mogen niet mee. Meer informatie en/of aanmelden (niet verplicht, wel gewenst) wandelen@ivn-senb.nl

Middag voor alleengaanden: lezing door Hella van der Wijst

Hella van der Wijst Foto: Ruben Timman

Vorig jaar was de eerste middag voor alleengaanden. Na alle positieve berichten die ontvangen werden, hoopt de organisatie dat ze jullie ook bij de tweede middag mogen ontmoeten.

Op zondag 3 november wordt een lezing gegeven door Hella van der Wijst. Deze middag spreekt zij over de kracht van troost. "Troost is een antwoord op teleurstelling in het leven. Het verlies van een geliefde door de dood is zo'n grote teleurstelling: je had een andere toekomst voor ogen. Maar ook bij een echtscheiding, ontslag of ander verdriet kan troost werken tegen teleurstelling."

In deze lezing gaat ze in op de kracht van troost als het leven niet meewerkt. Waar vinden mensen die een dierbare missen troost, waar niet. Wat is troost en hoe werkt het. Wat is het geheim van troost ontvangen of troost te geven?

Drie jaar had Hella wekelijks een gesprek bij het graf van een geliefde voor het tv-programma 'Ik Mis Je'. Het gaf haar een uniek inzicht in hoe mensen in Nederland rouwen en doorleven. Ze schreef er het boek 'Troost als je iemand mist' over met ervaringsverhalen en wetenschappers met een verassende kijk op hoe men rouwt. Als presentator van KRO De Wandeling interviewde ze meer dan tien jaar mensen over hun leven, hobbels maar ook lichtpunten in het leven.

Ze schreef er het boek Hella's Voetsporen over. Maandelijks beschrijft ze sinds zes jaar al wandelend een levensverhaal van iemand in PLUSMagazine. Al meer dan dertig jaar hoort Hella bijzondere levensverhalen van mensen in binnen- en buitenland in haar werk die ze graag met jullie deelt in Hella's verhalenhuis. In haar interactieve lezing vertelt ze verhalen maar wisselt ze ook graag verhalen uit met de aanwezigen. Zowel het boek als ook de lezing van Hella laat via levensverhalen van gewone mensen zien, die allemaal obstakels hebben te overwinnen. Hoe dat gedaan kan worden en wat daarbij helpt: daar draait in deze lezing om.

Hella nodigt je uit om een voorwerp mee te nemen waar een mooi verhaal van troost bij hoort, een verhaal om te delen. Denk aan de medaillon van je overleden moeder of het eerste kruippakje van je kind of een hanger die je kreeg toen je ziek werd en waar je nog altijd kracht uitput.

Deze lezing vindt plaats in de zaal van Thermae Son, aanvang 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur, dan staat koffie/thee met wat lekekrs klaar. Entree bedraagt vijf euro per persoon. U kunt zich opgeven via de mail alleen3nov19@kpnmail.nl of telefonisch via 0499-476635 / 0499-463602.

Opening Koeienpad op Olen

Wethouder Paul van Liempd opent het Koeienpad Foto: Wil Feijen

Voor een zeldzaam moment hield Moeder Natuur zaterdag 5 oktober even haar hemelpoort dicht. Er was zelfs sprake van een waterig zonnetje. Zeldzaam leuk was ook het moment waarop wethouder Paul van Liempd deze zaterdag het kakelverse Koeienpad kwam openen aan de Kwadestraat.

Redacteur: Ivo van Hoek
Fotograaf: Wil Feijen

In samenwerking met het IVN heeft biologische boer Paul Schots van De Hofstad zijn idee tot leven gebracht. In de nabijheid van zijn boerderij werd het wandelpad door een prachtig stukje natuur geopend. Dit fraai aangelegde pad voert langs weilanden, sloten, bossen, de Zuid-Willemsvaart en over een kronkelig weggetje. Het toont een uniek stukje natuurschoon binnen de gemeentegrenzen.

Begrip
Paul van Liempt houdt als wethouder voor het buitengebied een korte speech. "Wanneer we anno 2019 uit onze sleur en smartphone stappen en met stevige schoenen dit landschap in stappen ontstaat 'begrip' vanzelf. Begrip voor onze prachtige omgeving en voor elkaar". Precies dat begrip is als koren op de molen voor de gemeente Son en Breugel.

Genieten
De bioboer: "Sympathie voor onze agrarische sector is zeker in deze roerige en stikstofrijke tijden niet als vanzelfsprekend. Zowel de jeugd als volwassenen laten genieten van dit landschap en hun terloops iets bijbrengen, was al langer mijn wens. Met de hulp van belanghebbenden zoals Waterschap De Dommel, Brabants Landschap, Campina, Rabobank en de Postcode Loterij zijn we er denk ik in geslaagd de mensen te verrassen".

Koeien- en natuurweetjes
Naast de verbazing over dit mooie stukje buitengebied richting Nuenen en Lieshout, wordt ook het educatieve karakter overgebracht via leuke informatieborden. Weet u dat een volwassen koe wel zeshonderd kilogram kan wegen en maar heel kort slaapt? Ze kan via haar vier magen circa zestig kilo aan (kuil)gras weg kauwen en verliest per dag weer honderd kilo aan ontlasting! Zowel deze zogenaamde 'koeienweetjes' als de andere 'natuurweetjes' zorgen ervoor dat de aanwezigen enthousiast doorstappen door het sappige grasland.

Wegwijzers
Schattige wegwijzers in de vorm van 'miniatuur koeien' wijzen de weg tussen de akkers door en langs een verscholen kikkerpoel. Bij een stevige houten tafel plus bankjes wordt door de aanwezigen even stilgezeten, genietend van de stilte. Als vanzelf zoeken de meegekomen kinderen, samen met de huiskat van boerderij De Hofstad, enthousiast naar de volgende miniatuur koe.

Informatie
Het rustig aaien van de echte koeien in de wei is mogelijk tussen april en november. Geniet van deze buitengewone wandeling, of surf naar www.dehofstad.com om andere mogelijkheden van deze biologische boerderij te ontdekken.

Fantastische burendag

Volgens goed gebruik, al sinds 1991, wordt er in de Lijsterlaan een keer per jaar samen feestgevierd. Dit jaar hebben we wel een heel bijzondere invulling aan onze burendag kunnen geven.

Met medewerking van de gemeente en kwekerij M. van den Oever BV zijn er op de kale groenstrook in de straat lampenpoetsersgras en lavendel geplant door de Lijsterlaners. In de grasstroken fleuren in het voorjaar 2000 crocusbollen de straat op. Jong en oud, al 60 jaar in de straat wonend en net nieuw, het werd een gezamenlijk project waar we trots op zijn.

Als klap op de vuurpijl wonnen we ook nog de straatbarbecue die ter beschikking werd gesteld door Jeanette en Marcel Verhoeven van de Plus supermarkt. We waren beduusd van de gulle verzorging van de barbecue, zó compleet en zó veel... Met de hele straat hebben we genoten van de ruime keuze aan vlees, salades en sauzen. Er is zelfs nog genoeg over voor een 'afterparty' wat later in het najaar. Het winnen van de volledig verzorgde barbecue heeft absoluut bijgedragen aan een geweldige burendag in ons straatje.

Jeanette en Marcel, mogen we jullie hiervoor heel hartelijk bedanken!

Bewoners van de Lijsterlaan

Meer bewegen voor ouderen groep (mbvo) zoekt nieuwe leden

Een indruk van de les in De Bongerd Foto: Marieke Visser - BewegenBlijft

Elke woensdag van 13.00 – 13.45 uur in Sporthal De Bongerd komt een groep bij elkaar om te bewegen en zo fit en lenig te blijven. Iedere week weer nieuwe uitdagingen op gezellige muziek, waarbij iedereen kan meedoen op zijn of haar eigen niveau en na afloop drinken ze samen nog gezellig een kopje koffie.

Docent Marieke Visser is al een aantal jaar in Eindhoven en omgeving actief als Sport– en Beweegleider senioren. Daarnaast is ze ook opgeleid tot Beweegkuurcoach om mensen met diabetes en overgewicht te begeleiden bij sportactiviteiten. Marieke geeft groepslessen voor mannen en vrouwen in de seniorenleeftijd, meestal vanaf ongeveer zestig jaar tot in de negentig, in en rondom en Eindhoven.

Nieuwe leden gezocht
De afgelopen maanden zijn er helaas een aantal vaste leden om uiteenlopende redenen gestopt met deze activiteit. Om deze 'Bewegen Blijft-activiteit' te laten voortbestaan zijn er nieuwe leden nodig. Marieke Visser: "Voor mensen in de leeftijd tussen 50+ en 80+ is het zo belangrijk om te blijven bewegen. Vooral kracht, lenigheid, balans en coördinatie zijn goed te trainen en komen regelmatig aan bod. Ook samenwerking en plezier zijn heel belangrijk in mijn lessen. Door mijn lessen beweeg/ sport je elke week, maar ik geef ook tips mee voor thuis. Het zou zonde zijn als we met deze groep zouden moeten stoppen, maar de opbrengst weegt nu niet meer op tegen de kosten, hoe jammer ik het ook vind om te zeggen."

Proefles
Wilt u zelf eens ervaren hoe de lessen van Marieke Visser zijn, kom dan op woensdagmiddag van 13.00 – 13.45 uur langs in Sporthal De Bongerd, Asteroïdenlaan 2/a te Son en Breugel. Om te proberen of dit beweegactiviteit wat voor u is, zijn de eerste twee lessen gratis. Daarna betaalt u per drie maanden 45 euro.

Voor meer informatie
Neem gerust contact op met Marieke Visser via 06-18140139 / info@bewegenblijft.nl en kijk alvast eens op de website www.bewegenblijft.nl.

Stadsverlichting oktober vervalt

De stadsverlichting van zondag 13 oktober kan helaas niet doorgaan. De volgende Stadverlichting is op zondag 10 november.

In plaats van de stadsverlichting vindt er op donderdag 17 oktober van 20.00 uur tot 21.00 uur een meditatieavond plaats op De Wadden 75 in Son en Breugel. U kunt zich aanmelden bij Marije Dekkers, via 06-41342619.

Dank je wel!

Graag willen wij Zonhove bedanken voor het openstellen van D'n Tref op zondag 29 september voor de Burendag van De Vloed.

Namens de buurtvereniging,
Noortje, Thitsia en Nellie

Rondvlucht winnaars Lions peaceposter 2018-2019

V.l.n.r.: Yannick Spanjers, Luuk van Minos en Lynn Schutjes. Achter: de piloot en sponsor van de rondvlucht dierenarts Rob Peeters Foto: Ingezonden

Twee keer ging de rondvlucht als gevolg van slecht weer niet door dit voorjaar. Op zaterdagochtend 5 oktober ging het dan toch gebeuren. Deze ochtend trokken twee Lions van de Lions Club Son en Breugel er op uit om als gastheren te fungeren voor de drie prijswinnaars van de afgelopen peace poster wedstrijd.

Zij ontvingen de drie glunderende tekenaars met hun familie op Kempen Airport waar ze samen eerst in het restaurant een versnapering tot zich namen. Na uitleg van de gang van zaken verschenen de piloot en hoofd groundcrew om de puntjes op de 'I' te zetten. Als vanouds werd de groep weer voortreffelijk met enthousiasme ontvangen.

Na het nemen van wat foto's bij het vliegtuig werd er plaats genomen en konden de achterblijvers de piloot, Yannick, Luuk en Lynn uitzwaaien. Het bleek een uitstekende dag voor vliegen te zijn. Bijna windstil en een zeer goed tot voortreffelijk zicht. Na drie kwartier zagen de achterblijvers het vliegtuigje weer aan de horizon verschijnen en na een foutloze landing werden de drie avonturiers door hun, toch wel opgeluchte, familieleden ontvangen.

Het bleek inderdaad een mooie vlucht te zijn geweest. Ieder had zijn huis gezien. Zij hebben veel foto's genomen en zijn een bijzondere ervaring rijker. De vader van Lynn heeft ongeveer een uur op zijn dak gestaan om ze over te zien komen vliegen. Lynn, hoofdprijswinnaar nummer 1, had bovendien nog even het roer en peddels overgenomen tijdens de vlucht wat haar een certificaat opleverde.

Uiteindelijk namen de Lions afscheid van een tevreden en voldane groep van ouders en kinderen die een onvergetelijke paar uurtjes hadden meegemaakt.

De nieuwe peace poster wedstrijd is alweer in volle gang. De tentoonstelling is te zien in de bibliotheek in het Vestzaktheater van 16 oktober tot 5 november. Kom daar allemaal kijken en breng je stem uit voor de publieksprijs. Prijsuitreiking is woensdag 6 november om 16.00 uur in de bibliotheek.

Nationale diabetes challenge

Foto: Ingezonden

De Lions Club wil alle deelnemers danken voor hun enthousiasme en feliciteren met hun behaalde resultaat. Ook vergeet de Lions Club hierbij de gastlopers niet voor hun inzet en bijdrage. Volgend jaar wordt de Challenge wederom door de Lions Club gehost, beginnend in maart en deze editie is voor een bredere groep diabetici. Houd rond die tijd goed DeMooiSonenBreugelKrant in de gaten.

Wandelchallenge 2019
De zes deelnemers van de wandelchallenge zijn zaterdag 28 september naar Den Haag gegaan en hebben tien kilometer gelopen en een hele leuke dag gehad. Ongeveer 5000 mensen namen deel aan de challenge. Een van de deelnemers heeft hierover een leuk gedicht geschreven.

Nationale diabetes challenge
Bij de huisarts ging laatst een oproep voor diabetici om te gaan wandelen,
niet bij de pakken neer zitten, maar handelen.
Rick, van de Lionsclub uit Son en Breugel,
nam ons bij de teugel.

Samen met een leuke groep gingen we in mei van start.
rustig tempo opbouwen, niet te hard.
In ons groepje liepen voor het merendeel dames mee en hier en daar een sportieve vent,
en alleen drie van ons waren met diabetes bekend.

Vrolijk liepen wij door mooie gebieden in de nabije omgeving,
voor de hele groep was er grote waardering!
We leerden luisteren naar ons gevoel,
de Nationale Diabetes Challenge was ons doel.

Vijf gezellige dames én Rick gingen 28 september naar Den Haag,
Dat wilden we maar al te graag.
Rick, met zijn tijdelijke 'harem', genoot ook,
hij hield ons zorgzaam in de gaten als een van ons de menigte in dook.

We hebben samen de 10 km voltooid,
niemand werd zomaar voor de leeuwen gegooid.
We zijn trots op onze prestatie, het was een leuke dag,
we kwamen weer thuis met onze medaille en een grote lach!

Het was een en al gezelligheid,
Rick, Annette, Trudie, Annemie en Ans, bedankt voor de leuke tijd!

En last, maar zeker niet least, een grote dank aan Rick, onze gangmaker en
organisator! Goed gedaan.

Patricia

Nog enkele kaarten beschikbaar voor 'Slappe Zanik Avonden'

Al jarenlang is de 'Slappe Zanik Avonden', met een selectie van de beste Brabantse tonpraters, een vast item in het programma van Het Vestzaktheater. Ook dit jaar is het weer een onderdeel van het zeer gevarieerde programma. Dit jaar worden deze avondvullende lachavonden gehouden op vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober. De voorstelling van zaterdag 19 oktober is al geheel uitverkocht.

De voorstellingen beginnen om 20.15 uur, de entreeprijs bedraagt 15 euro en alleen voor vrijdag 18 oktober is nog een beperkt aantal kaartjes beschikbaar. Dit jaar kan het publiek weer genieten van een aantal tonpraters van grote reputatie.

Er zijn optredens van:
Berry Knapen

Berry vindt het heerlijk om de boel op zijn kop te zetten en met het publiek te 'kloten'. Nee, hij is niet te beroerd om het publiek erbij te trekken. In de 'ton' is hij in zijn element. Absurde humor, onvoorspelbaar, hilarisch, explosief, een tikkeltje brutaal…, heerlijk!

Boy Jansen
Sinds het begin dat Boy mee doet aan het Brabants kampioenschap tonpraten staat hij in de top drie. Door de vlieguren die hij de afgelopen jaren gemaakt heeft, durft hij u bijna lachgarantie te geven. Door zijn grappige vondsten, ijzersterke typetjes en vlijmscherpe improvisatie weet hij vele zalen voor zich te winnen.

Hans Verbaarschot
Tonpraten is voor hem een vorm van leven. Hans is er altijd mee bezig en altijd probeert hij anders naar een bepaalde situatie te kijken. Met zijn ADB (Algemeen Beschaafd Deurnesch) speelt hij met de taal, daarbij is zijn kracht het beeldend vertellen. Het zo uitkramen dat het publiek het ziet gebeuren en ze vervolgens te verrassen door er een compleet andere wending aan te geven.

Frank Schrijen
Frank is de persoon om een zaal te vermaken met zijn 'lekkere humor'. De zaal is al gauw aan de rol en hij blijft zijn publiek van A tot Z boeien. Volgens velen één van de betere tonpraters van Nederland met spitse teksten en een onnavolgbare mimiek.

Jasper van Gerwen
Jasper is een geval apart. De laatste jaren heeft hij menig zaal mogen bespelen. Iedere keer met veel succes. Zijn acts die hij bij het tonpraten brengt, zijn voor mensen heel herkenbaar. Daardoor wordt het vermakelijk om naar te luisteren. Het spel en de timing zijn ijzersterk en menig zaal valt voor hetgeen hij brengt.

Alle tonpraters zullen ongetwijfeld wat van hun nieuwe buut uitproberen. De avonden worden dit jaar gepresenteerd door dorpsgenoot Marinus Merks. Samen met de Bloaskaken en de artiesten belooft het weer twee avonden vol dolle pret te worden in Het Vestzaktheater in Son en Breugel. Zorg dat u deze opening van het carnavalsseizoen niet mist. Kaarten à vijftien euro per stuk zijn te koop via Vestzaktheaterson.nl of op maandag- en vrijdagochtend bij Het Vestzaktheater aan de Kerstraat 2 in Son en Breugel.

Kids Survival Day weer een groot succes

Foto: Wil Feijen

De zesde editie van de Kids Survival Day werd gehouden op zaterdag 5 oktober. De weergoden waren scouting Mgr. Bekkersgroep goed gezind. Ondanks alle voorspellingen was het de hele dag droog en was het met ongeveer vijftig bezoekers een leuke, gezellige en succesvolle dag.

Tijdens de Kids Survival Day waren alle jongens en meisjes uit Son en Breugel welkom om de uitdaging aan te gaan en de grenzen te verlengen. Lekker buiten spelen, creatief zijn en samenwerken stond daarbij centraal.

Het Oranjeveld stond vol met allerlei leuke activiteiten. Na de spellenkaart gehaald te hebben bij de centrale post kon de dag beginnen. De kinderen konden daarmee een eigen sleutelhanger knopen, een eigen spijkerschilderij maken en lekker losgaan op het springkussen.

Bij scouting hoort natuurlijk ook een vuurtje stoken en dat konden de bezoekers dan ook zelf doen op de luciferbaan. Het vuur kon ook gebruikt worden voor het bakken van een lekker broodje. De echte durfals konden lekker vliegen over het veld met de kabelbaan.

Heb je de Kids Survival Day gemist of heb je er geen genoeg van gekregen? Kom dan een aantal keer vrijblijvend bij scouting Mgr. Bekkersgroep kijken. Kijk daarvoor op www.mgrbekkersgroep.nl.

Terugblik lustrumfeest PVGE Son en Breugel

Foto: Ingezonden

Dit jaar bestaat de PVGE Son en Breugel vijfendertig jaar. Dat is gevierd met een fietstocht, een pubkwis en een feestmiddag.

Op 18 september vertrokken de dertig deelnemers aan de lustrumfietstocht onder schitterende weercondities naar Sint-Oedenrode. Na de koffiepauze ging de tocht naar Schijndel, waar werd geluncht. De route ging verder via Eerde en Nijnsel terug naar Son en Breugel. Veel deelnemers kenden deze bijzonder mooi aangelegde route van ca. 47 km nog niet. De fietstocht werd aan het eind van de middag in een restaurant in het centrum van Son afgesloten met een zeer geanimeerde borrel en Spaanse hapjes.

De lustrum-Pubkwis werd op 20 september in Het Vestzaktheater gehouden voor PVGE-leden en gasten van boven de 50. De vragen gingen over actualiteiten, reizen, muziek, sport, etc. Leuk om te doen met vrienden of om vrienden te maken. De sfeer was erg goed, soms om te snijden, want fanatiek bleef men. Er was een winnaar, maar de marges waren zo klein dat eigenlijk iedereen gewonnen had. Alle deelnemers kregen een prijs, mede dankzij de middenstand die gul gegeven heeft. PVGE bedankt IJssalon De Dames, MarieClaire, Gall & Gall, Le Net, Etos, Boudewijns Schoenmakerij, Fietswinkel V.d. Berg, Blokker, Houwens Vlaai, Il Ponte, Plein5, De Soepkom, Van Nature, AH, Bergmans, Mooj, Schoenmakerij Ger, Boerenbond, Cooijmans Optiek en Autoparts Son.

Op 21 september werd de lustrumviering afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in Het Vestzaktheater. Na de opening door voorzitter Jac Wismans was er een lezing door Wim Daniëls. Hij is behalve een geboren verteller, een wandelende encyclopedie als het gaat om de kennis en geschiedenis van de Nederlandse taal. Geen wonder dat er met grote aandacht werd geluisterd. Het ging niet alleen over de taal, de aanwezigen hebben ook nog een lesje gynaecologie gekregen. Het is niets te veel gezegd dat allen kostelijk hebben genoten van de voordracht.

Na de lezing was er een gezellig samenzijn. Dan besef je dat de 50-plussers een toch wel heel grote familie vormen in ons dorp. Burgemeester Hans Gaillard memoreerde dat in het oprichtingsjaar van de PVGE Son en Breugel 40 jaar bevrijding werd gevierd; dit jaar 75 jaar. Dieter Steinbusch, voorzitter van de Seniorenraad, feliciteerde de PVGE met de vele clubs en Jac Wismans vestigde de aandacht op de drie pijlers van de PVGE: de clubs, de algemene activiteiten en de belangenbehartiging voor alle inwoners van het dorp. Ook benadrukte hij de noodzaak actief te blijven.

Nieuwsgierig geworden naar wat de PVGE Son en Breugel u te bieden heeft? Kijk dan eens op de website www.pvge-sonenbreugel.nl

Een prachtige herfstfietstocht

Foto: Ingezonden

De PVGE-fietsclub fietst op woensdag 16 oktober in en rond Oisterwijk en door de Kampina. Het wordt een fietstocht, die een volle dag in beslag neemt.

Allereerst gaat men met de auto naar het startpunt van de fietstocht: het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Bij het bezoekerscentrum is eerst de koffiestop, waarna de fietstocht in en rond Oisterwijk aanvangt. 's Middags is de lunch in het centrum van Oisterwijk. Na de lunch fietst men door de Kampina, om tenslotte weer terug te keren naar het startpunt van de fietsroute.

Alle leden van de PVGE-fietsclub ontvangen een uitgebreide beschrijving van deze schitterende herfstfietstocht. De organisatie van deze fietstocht is in handen van Kees van der Meijden, tel 06-44246414 of kees_jeanne@hotmail.com.

Voorlezen in Berkenstaete

Er werd aandachtig geluisterd naar het verhaal dat Liesbeth van Hapert voorlas Foto: Annie Maessen

Op Nationale Ouderendag, vrijdag 4 oktober, vond de zevende editie plaats van de Nationale Voorleeslunch. Bekende en onbekende Nederlanders lazen die dag voor aan ouderen door het hele land. De Voorleeslunch wordt georganiseerd door de Leescoalitie in samenwerking met bibliotheken en verzorgingstehuizen.

In Son en Breugel had Bibliotheek Dommeldal aan Liesbeth van Hapert gevraagd om te komen voorlezen in Berkenstaete. Onder het genot van een kop koffie met iets lekkers, las Liesbeth aan ongeveer vijftien bewoners een verhaal van Maarten Spanjer voor. Hij schreef dit verhaal, met de titel 'Godfried vermist', speciaal voor deze gelegenheid. Er waren dan ook veel aanknopingspunten om over te praten. Zo ging het over een poes, een hond, vogeltjes, wandelende takken en een marmot. Het was vrijdag 4 oktober immers dierendag. Veel van de luisteraars vertelden met plezier over de huisdieren die ze zelf vroeger hebben gehad.

Ook Willem Duys kwam in het verhaal voor. Geen onbekende voor de bewoners. Zij kenden Willem Duys nog goed, met zijn vissenkom en zijn populaire tv-programma. Ook ging het verhaal over voetbal en dat was weer aanleiding om samen te praten over buitenspelen waar alle bezoekers mooie herinneringen aan hadden: hinkelen, touwtjespringen en knikkeren. Al met al was het een gezellige ochtend. Zeker voor herhaling vatbaar.

Kaartverkoop Italiaans Concert Geldrops Mannenkoor van start

Foto: Margit Aerts

Geldrop - Het Geldrops Mannenkoor viert dit jaar zijn 45-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan voert het koor in november driemaal een groots opgezet Italiaans concert uit. Het eerste concert is in 't Kruispunt te Geldrop op zaterdag 16 november. Het concert begint om 20.00 uur. Het tweede concert is in 't Perron te Heeze en vindt plaats op zaterdag 23 november om 20.00 uur. Het derde concert is in het Vestzaktheater te Son en Breugel op zondag 24 november om 13.30 uur.

Voor de pauze van dit concert staan vooral Italiaanse operawerken op het programma. Na de pauze wordt het een luchtig Italiaans feest met vooral volksmuziek. In dit concert wordt het koor begeleid door een strijkers- en blazersgroep, een accordeonist, een mandolinegroep en uiteraard hun eigen pianiste. Ook is er een soliste, de sopraan Andrea Frèrejean, te beluisteren.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om op tijd kaarten voor een of meerdere van deze concerten te bestellen, start het koor 19 september met de voorverkoop. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 8,00. Dit is inclusief één kop koffie of thee. De voorverkoop loopt tot daags voor het concert. Op de dag van het concert zijn de kaarten aan de entree van de zaal verkrijgbaar voor € 10,00 inclusief één kop koffie of thee.

De kaarten zijn verkrijgbaar via www. Geldropsmannenkoor.nl/kaarten en voor het concert in Son en Breugel bij het Vestzaktheater. Meer informatie vindt u op www.geldropsmannenkoor.nl.

Vocaal Ensemble Sereen voor herdenkingsvieringen

Foto: Ingezonden

Nederwetten - Als het Vocaal Ensemble Sereen uit Nederwetten zich gaat voorstellen wordt het in de eerste plaats stil; stil omdat het buitengewoon is, dat er in Nederwetten zo een gespecialiseerd koor is.

Het wordt ook stil omdat het aangrijpt en ter harte gaat en als mensen stil staan bij het herdenken. Net zo aangrijpend is het repertoire van het koor. Ze nemen de tijd voor het moment van afscheid en voor het moment van terugkijken met een gevarieerd programma. Uit alle eeuwen kun je bij hen muziek verwachten. Afhankelijk van de situatie stellen zij een individueel programma samen, hetzij voor een persoonlijke viering thuis alsook een herdenking bijvoorbeeld op 4 mei of in een hospice. Buitengewoon kun je ze, om de drie jaar, horen tijdens de Herdertjestocht in Nederwetten met rustgevende muziek bij Maria en Josef in de stal.

Vocaal Ensemble Sereen is op zoek naar een nieuwe tenor en sopraan. Graag met zangervaring. Er wordt eens in de twee weken gerepeteerd op donderdagavond. Ben jij degene die bij deze sfeer past en wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Anita van Kronenburg via anitavankronenburg@hotmail.nl of met Maria Schoenmakers m.schoenmakers@onsnet.nu.

Lees!workshop door Lidewijde Paris

Foto: Ingezonden

Geldrop - Wat doet het hoofd tijdens het lezen? Waarom is dat lezen toch zo belangrijk? In de Bibliotheek in Geldrop (Heuvel 94) laat Lidewijde Paris op donderdagochtend 24 oktober, van 10.00 - 12.00 uur, zien hoe literatuur werkt en waarom het zo werkt. Maar ook: waarom lezen belangrijk is en hoe je met je leesclub anders kunt lezen.

Leesclubcollectie
Er zijn in Nederland veel lezers die ook graag in leesclubverband boeken lezen en bespreken. Bibliotheek Dommeldal heeft een grote leesclubcollectie waarmee zij zo'n tweehonderd leesclubs in Brabant en Limburg bedient. Deze leesclubs kunnen zelf, op de datum van hun voorkeur, online, meerdere exemplaren van één titel bestellen. De boeken worden daarna in de lokale bibliotheek bezorgd, waar de leesclub ze ophaalt om (zes weken) te lenen.

Lidewijde Paris
Speciaal voor leesclubs én voor individuele lezers is nu uitgever, docent, en boekrecensent Lidewijde Paris uitgenodigd. Zij is de schrijfster van het boek 'Hoe lees ik', een inspiratiegids voor leesclubs. Daarnaast is ze vaak te horen in het zaterdagse radioprogramma MAX Nieuwsweekend, waarin ze met kennis en enthousiasme allerlei boeken bespreekt. Lidewijde is ook de oprichter van de Lees!ambassade, waarmee ze op een onderhoudende en toegankelijke manier het literaire lezen promoot.

Toegang
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan online via www.bibliotheekdommeldal, klik op activiteiten. Een kaartje kost € 5,00, maar voor Bibliotheekleden € 2,00. Er is een beperkt aantal plaatsen dus snel reserveren is aan te raden.

Vrijwilligers gezocht voor Humanitas Home-Start

Eindhoven - Humanitas is op zoek naar vrijwilligers voor Humanitas Home-Start in Eindhoven en omgeving. De vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.

Vrijwilligers krijgen eerst een voorbereidende cursus van vier dagdelen: deze begint eind oktober. Humanitas zoekt enthousiaste mensen, met ervaring in het opvoeden of werken met kinderen, die in de gelegenheid zijn om een dagdeel per week naar een gezin te gaan.

Aanmelden en informatie bij Wendy Altorf: 06-20699817 of homestart.eindhoven@humanitas.nl. Kijk ook eens op www.humanitas.nl/afdeling/eindhoven.

AVGM Conditio Trimloop

Best - AV Generaal Michaëlis houdt zondag 13 oktober de 571e AVGM Conditio Trimloop. Deze wordt gelopen in de bossen bij het Joe Mann natuurtheater aan de weg van Best naar Son.

Er is keus uit afstanden van 3000 of 6700 meter. De start is om 11.00 uur. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur aan de kassa van het natuurtheater. Junioren tot en met 15 jaar betalen € 1,00, overigen € 2,50. Voor inlichtingen: Bob van Koetsveld, 06 53989677.

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Zondag 13 oktober

09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Intenties: Pierre van Veggel, Elie Kluitmans-Eestermans, Paul van den Tillaart, Gijs Doesburg en Mien Doesburg-Sanders.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Piet Melisse, Els Swinkels-Swinkels, Jeanne Stroucken-van Nuland, Wim en Corrie van Duren-Blommers, Cor van der Laar, Harrie van Rooij, Ties van Gorp, Walterus en Catharina Leermakers-van Gestel, Frans Merks.

Zondag 20 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Mies van Eck, Peter en Jeanne Verstappen-van Riel, vader en moeder van Riel en kinderen, An Rooyakkers-Daniëls, Jet Sanders-Smetsers.
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Susan de Jongh-Vroomen (1e jaargetijde), Miet van der Velden-van Moorsel (1e jaargetijde), Bert Hooijmaijers, Piet Sanders, Tony Steinweg-Enneking, Rien van den Hurk. Collecte Wereld Missiezondag

Overige kerkdiensten Son en Breugel
Zaterdag 12 oktober
16.30 uur: Eucharistieviering in Berkenstaete
Zaterdag 19 oktober
16.30 uur: Woord- en Communieviering in Berkenstaete

Martinuskerk Centrum
Zaterdag 12 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering met Het Pelgrimskoor. Intenties: José en René van Eck, Jas en Betsie van Schijndel – van Berkel, Jitka Westgeest.

Zondag 13 oktober Achtentwintigste Zondag door het Jaar
09.30 uur: Eucharistieviering met Het Kerkkoor uit Olland. Intenties: Lia Fierens – van de Rakt (mgd), Martien Bekkers (mgd), Jan Kanters, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Jo van de Wijdeven – van Berkel, Overleden familieleden familie Lathouwers, Overleden familieleden familie van Gerwen, Lenneke Versantvoort, Antoinette van Gerwen – van den Tillaart, Mia van den Eertwegh – van Aarle (mgd), Piet van der Ham (mgd), Broer van der Zanden (mgd), Frens Versantvoort en Riek Versantvoort – Roestenburg, Jan van den Elsen, Janus Oppers en overleden familieleden.
12.30 uur: Doopviering Lucy Aragelian.

Maandag tot en met vrijdag
19.00 uur: Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Woensdag 16 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Rita kapel te Boskant.

Boeken voor de boekenbeurs op werkdagen in te leveren in de kerk van Eerschot van 10.00 uur tot 12.00 uur, behalve tijdens schoolvakanties.

Sint-Antonius Nijnsel
Zondag 13 oktober
11.00 uur Eucharistieviering met Deo Favente. Intenties: Leny Pijnenburg- v.d. Heijden, Ad van Hastenberg, Tonnie Stulen- van Boxtel, Joke v.d. Aa- Dortmans, Harrie Raaijmakers.

PKN St. Oedenrode
(Knoptoren)
Zondag 13 oktober
10.00 uur, Mw. C. Pumplun

Voss neemt twee installatiebedrijven over

Nijnsel - De Nijnselse ondernemer Peter Voss heeft twee installatiebedrijven uit deze regio overgenomen. Het gaat om installatiebedrijf Frans Govers uit Vorstenbosch en C. v.d. Graaf cv en onderhoud uit Mariaheide. Zij gaan verder onder de naam GoversVoss installatiebedrijf en Servicebedrijf Meierijstad.

Daarmee schaalt hij zijn aantal bedrijven op van twee naar vier, want naast deze twee ondernemingen runt Voss al vele jaren installatiebedrijf P. Voss en Baderie Voss. "Via via kwam dit op mijn pad", begint Peter. "Beide ondernemingen hadden geen opvolger en zochten een partij die dicht bij hun bedrijfsfilosofie staat. We merkten al snel dat dat het geval is. Wij zijn al 58 jaar een familiebedrijf dat dicht bij de mensen staat en service hoog in het vaandel heeft."

Een bedrijf draag je niet zomaar over, maar zowel Govers als V.d. Graaf voelden een klik met Voss en na onderhandelingen besloten ze hun bedrijf over te dragen. Govers alles in één keer, V.d. Graaf in twee etappes. Hij blijft voorlopig zelf ook nog in touw om de overdracht goed te laten verlopen. Voss kijkt uit naar deze volgende stap. "Een belangrijke stap met het oog op de toekomst", vertelt de Nijnselaar. "We krijgen er vijf gespecialiseerde vaklui bij die we goed kunnen gebruiken. Vooral ook op het gebied van duurzaamheid. Daar zijn deze twee bedrijven erg ver in en daarom gaan we daar nog meer op inzetten de komende jaren. Daarnaast is het werkgebied Meierijstad en omgeving heel interessant." Vanuit de kantoren, showroom en opslag in Nijnsel zullen de bedrijven worden aangestuurd. Vanaf 1 oktober zullen de nieuwe beeldmerken met regelmaat te zien zijn.

Spelen met de tablet, juist/ook voor mensen met dementie

Foto: Ingezonden

De Bibliotheek houdt dinsdag 29 oktober van 13.30 tot 15.00 uur in het Vestzak, samen met de werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel, een bijeenkomst rond spelletjes op apps en tablets, voor mensen met dementie. De bijeenkomst is gericht op mantelzorgers van mensen met dementie, maar ook mensen met beginnende dementie zijn van harte welkom om aan te sluiten. Ze laten zien wat voor plezier mensen met dementie kunnen beleven aan speciale apps op de tablet. Samen of alleen.

Technologie, voor mensen met dementie
De computer, de smartphone en de tablet (zoals een iPad) zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Technologie maakt het leven makkelijker. Ook mensen met dementie kunnen profiteren van technologie. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen met dementie veel plezier kunnen beleven aan het spelen met een iPad, ook als ze geen enkele ervaring met computers hebben. De Bibliotheek demonstreert deze middag ook de Braintrainer Plus, een vriendelijke computer die ouderen met beginnende dementie of Alzheimer helpt het denkvermogen en het geheugen te stimuleren.

Technologie, ook voor mantelzorgers
Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor hun familie/mantelzorgers kan technologie een uitkomst zijn. Het blijkt een fijne manier om samen iets leuks te doen. Maar het kan de zorg ook verlichten. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van de camera of gps-functie voor het bevorderen van de veiligheid. Deze middag wordt een aantal tips en voorbeelden gegeven.

Technologie, voor iedereen
Net als bij iedere activiteit, is het bij apps de kunst om iets te vinden dat aansluit bij iemands wensen en vermogens. Want er is zeker voor ieder wat te vinden. Als iemand voor het eerst op een tablet speelt, is het slim om een 'voorraad' spelletjes te hebben. Dan kun je snel wisselen als iemand een spel of andere app niet leuk of zelfs vervelend vindt. Ook kan het helpen om meerdere keren te testen of iemand met dementie het spelen op de tablet wel leuk vindt. Op deze manier kom je erachter welke spellen plezier geven en misschien ook welk moment van de dag het meest geschikt is om een spel te doen.

Tip en toegang
Wanneer de bezoekers deze middag hun eigen tablet meenemen, helpen medewerkers meteen met het installeren van de gewenste Apps. Toegang is gratis, na aanmelden in de Bibliotheek aan de balie of online via www.bibliotheekdommeldal.nl.

Meld je aan voor Halloween Son en Breugel

Foto: 2DoEvents

Halloween Son en Breugel wordt op woensdag 30 oktober tussen 15.30 – 19.00 uur gehouden. Dit evenement wordt georganiseerd door 2Do Events in samenwerking met Het Vestzaktheater. Een spannende en vooral leuke middag en avond met lampion knutselen, poffertjes eten, marshmallows rondom het kampvuur en eng verkleed langs de deuren voor Trick or Treat (snoepjes). Zoek hiervoor je engste Halloween outfit uit, want er is een mooie prijs te winnen. Kosten € 1,50 per persoon, deze dag contant te voldoen. Aanmelden via Facebook tot uiterlijk 20 oktober.

De middag begint met het knutselen van lampionnen om de weg een beetje extra te verlichten op deze spannende avond. Buiten bij Het Vestzaktheater staan tenten met vuurkorven om met medewerking van SonenBreugelVerbindt poffertjes te eten en marshmallows boven het vuur warm te maken. Zodra de schemering intreedt kan de spannende tocht langs de huizen beginnen. In groepjes gaan de kinderen samen met hun ouders tussen 17.30 – 19.00 uur langs de deuren. Hiervoor wordt een mooie route met huizen gemaakt die het leuk vinden dat kinderen deze avond aanbellen voor een snoepje. De organisatie zorgt dat er een poster hangt bij de deur, zodat de kinderen weten dat ze hier mogen aanbellen. Natuurlijk helemaal leuk als deze huizen in Halloween stijl versierd zijn.

De organisatie hoopt samen met jullie en een heleboel kinderen een spannende Halloween te beleven, tot dan!

Tennisclinic Goederen- en Dienstenveiling

Foto: Ingezonden

De kavel 'Tennisclinic' die tijdens de Goederen- en Dienstenveiling in april door Jan van der Sommen is gekocht, heeft zaterdag 5 oktober plaatsgevonden. Op de goederen- en dienstenveiling werden in april kavels gekocht voor de bekende goede doelen; JC Oase, CV Krutjesrapers en VV SBC. Dit is onder andere ook de reden dat Jan als SBC'er naar deze avond komt. Bovenal is het ook een gezellig avondje uit.

Jan vond het (weer) eens tijd om gezellig te gaan tennissen met vrienden en kocht daarom deze kavel. De groep van acht personen werd verwelkomd door Joost van Vonderen van In Balans Accountants & Fiscalisten op de club van TV Pieter Brueghel. Hij was voor die dag de gastheer. Na de koffie en koek gingen ze de vernieuwde banen van TV Pieter Brueghel op voor de clinic. De clinic werd verzorgd door Koen Collart van BMT Tennis. Gedurende 1,5 uur werden de deelnemers getest op hun tenniskwaliteiten. Je zag meteen hoe fanatiek de groep was, want iedereen wilde winnen. Zelfs met het inspelen! Ook zag je enkele talenten opbloeien.

Na de clinic hebben de deelnemers nog een wedstrijdje gespeeld tegen elkaar. Daarna is de groep weer terug naar het paviljoen gegaan om daar enkele momenten van de clinic terug te halen; was de bal nu in of uit? Dit allemaal onder het genot van een hapje en drankje. Als slotstuk werd na zo'n sportieve uitdaging nog genoten van een goed verzorgde rijsttafel, die werd aangeboden door 'Javaanse Eetcafé' uit Beek en Donk. Het was een leuke, gezellige en sportieve dag!

Media & Zo opent pasfotostudio

Foto: Adrie Neervoort

Bij Media & Zo is dinsdag 1 oktober een nieuwe activiteit is gestart. Namelijk; een echte pasfotostudio. Al sinds het begin van Media & Zo hebben Ingrid van Dijk en Esther Spronk-Elzenaar (begeleiders dagbesteding Media & Zo) het erover gehad om dit als dagactiviteit erbij te willen doen voor cliënten van Zonhove.

Zij zitten in een rolstoel en stoeien altijd met ruimtegebrek in vele studio's in de omgeving wat het soms erg lastig maakt om een foto te laten maken. "Onze ruimte en onze ervaring met deze doelgroep, bood ons de mogelijkheid om een laagdrempelige en rolstoelvriendelijke pasfoto studio te creëren. Daarom hoefden we niet lang na te denken toen Wens Creatie ons benaderde om hun studio over te nemen. Nogmaals danken wij hen voor alles wat we van hen hebben mogen leren", aldus Ingrid en Esther. Media & Zo is onderdeel van Kado & Zo aan de Nieuwstraat 50 in het centrum van Son.

De pasfotostudio werd officieel geopend door Job Teijgeman (cliënt dagbesteding). Job mocht, onder toezicht van alle anderen cliënten die bij Media & Zo werken, een lintje doorknippen en hiermee was de studio officieel geopend. Dit gebeurde allemaal terwijl de eerste klant al klaar stond om een pasfoto te laten maken. Job vindt het erg leuk om foto's te maken met een professionele camera en zegt dat hij het 'supercool' vindt dat hij dit samen met Ingrid en Esther mag doen. Hij heeft de eerste klant gefotografeerd onder begeleiding van Esther.

"Wij hebben deze studio vooral toegevoegd aan onze ruimte omdat wij het erg leuk vinden om foto's te maken en om te leren omgaan met klandizie. Ook krijgen we op deze manier meer contact met mensen uit Son en Breugel, want wij staan altijd open voor een gezellig babbeltje. Voor mensen in een rolstoel is onze ruimte zeer geschikt, maar natuurlijk mag iedereen bij ons binnen lopen voor een pasfoto. Wij streven ernaar om van maandag tot en met vrijdag pasfoto's te maken voor iedereen die dat wil bij ons, maar het kan weleens voorkomen dat er een moment is waarop de zorg voor de cliënt voor gaat."

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 10.00 - 12.30 uur en van 14.00 - 16.30 uur (i.v.m. lunch). Vrijdag van 10.00 - 13.00 uur. Natuurlijk doen zij nog meer op het gebied van digitaliseren; denk bijvoorbeeld aan dia's en VHS-banden. Loop gerust eens binnen voor meer informatie. Graag tot ziens in de winkel aan de Nieuwstraat 50 te Son en Breugel.

Bierfest 2019 op het Kerkplein

Foto: Ingezonden

Het Bierfest 2019 staat vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober op het programma. Op het Kerkplein komen vrijdag- en zaterdagavond zang, plezier en een hele hoop gezelligheid samen tijdens de cantussen, die onder leiding staan van de Motion Allround Coverband.

Na een succesvolle eerste editie in 2018 komt er dit jaar een vervolg van het evenement dat gebaseerd is op het Duitse Oktoberfest. Een aantal maanden geleden werd al bekend dat het feest dit jaar plaatsvindt op het Kerkplein. Daarmee geeft organisatie WO Events aan dat ze het evenement op een positieve manier zien groeien en kijken uit naar aankomend weekend. Voor de vrijdagavond zijn de teamtickets al enige tijd uitverkocht, losse tickets zijn nog wel beschikbaar. Voor de zaterdag zijn er wel nog enkele teamtickets beschikbaar.

Op vrijdag- en zaterdagavond zal er in de tent op het Kerkplein een cantus plaatsvinden. Tijdens een cantus zitten de deelnemers aan lange biertafels vóór het podium, waar de cantusband de liedjes speelt. Van de aanwezigen wordt verwacht dat ze meezingen met de liedjes. Het is geen excuses dat ze de tekst niet kennen, want iedereen krijgt een tekstenboekje. Wanneer de band een liedje speelt, is het niet toegestaan om te drinken. Pas na afloop van het lied wordt er met heel de zaal geproost. Als iemand toch eerder drinkt, wacht hem of haar een ludieke straf op het podium.

Vanaf woensdag wordt er begonnen met de opbouw van de tent op het Kerkplein. De werkzaamheden vinden ook op donderdag en vrijdag plaats. Organisator WO Events hoopt zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u WO Events bereiken via info@woevents.nl. Tickets zijn verkrijgbaar via www.woevents.nl/bierfest.

In vijf stappen je financiële doelen bereiken

Foto: Jelmer de Haas

Hoe zorg je ervoor dat je geld voor jou gaat werken in plaats van andersom? Met het vijfstappenplan in het boek van de Son en Breugelse Marjan Heemskerk heb je snel inzicht in je financiën. Tevens bepaal je je langetermijndoelstellingen, kom je erachter wat je écht nodig hebt door middel van een back to basics-periode en bouw je vermogen op.

Of je nu meer wilt overhouden aan het einde van de maand, helemaal financieel onafhankelijk wilt worden of je eigen onderneming een gezonde basis wilt geven: met dit boek zijn financiën niet saai en vervelend, maar juist een manier om je doelen te bereiken.

Marjan houdt een boekpresentatie op vrijdag 18 oktober vanaf 19.00 uur bij boekhandel van Piere in Eindhoven.

Over de auteur
Marjan Heemskerk (1985) heeft tien jaar ervaring opgedaan als registeraccountant. Sinds 2016 is ze zelfstandig ondernemer en blogt en vlogt ze over financiële zaken op the happy financial, met als doel om geldzaken voor particulieren en ondernemers makkelijk en begrijpelijk te maken. Daarnaast geeft ze college aan Nyenrode Business Universiteit.

Unieke samenwerking HOi-Huis – HTC Son meisjes B1

De meiden van B1 van HTC laten hun techniek zien op de klein kunstgrasveldjes Foto: Wil Feijen

Ooit van een 'tech pitches' gehoord? Dit is een kleine hockeymat, kunstgrasveldje van 2x2 meter dat je makkelijk kunt oppakken en uitrollen. Op de mat staan lijnpatronen. Het is een hulpmiddel om zelf, wanneer je maar wilt, met stick en bal de techniek van hockey en voetenwerk te oefenen.

Tijdens een teamweekend aan het begin van het seizoen gaven de meiden van B1 aan dat ze dit jaar graag hun techniek wilden verbeteren. De coaches pakten dit verzoek meteen op en ontdekten de tech pitch. De commerciële versie was (te) duur, de meiden moeten het zelf betalen. De samenwerking met het HOi-Huis werd gezocht. Met de vrachtwagen en senioren van het HOi-Huis werden kunstgras coupons in het noorden van het land opgehaald.

Voor het lijnenspel op de matjes ontwierp het HOi-Huis een houten mal. Een knap stukje werk dat vooral op precisie kwam. Met spuitbussen maakten de senioren, geholpen door de coaches en een aantal ouders, het lijnenspel op de matten. Het HOi-Huis beschikt over voldoende opslagruimte waardoor de matjes konden blijven liggen om te drogen. Zondag 6 oktober kregen de meiden tijdens een feestelijk samenzijn de tech pitches uitgereikt door John Hermes van het HOi-Huis. Prachtige samenwerking. De meiden kunnen aan het oefenen thuis, leerzaam maar vooral leuk.

HTC Son Meisjes B1 bedankt het HOi-Huis voor het maken van de kunstgras oefenveldjes.

Heren 1 start seizoen met overtuigende zege

Foto: Ingezonden

VC Pieter Brueghel H1 trad maandag 30 september aan in de thuiswedstrijd tegen VC Blox H1 uit Boxtel. De samenstelling van het eerste team uit Son en Breugel is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het team trad deze wedstrijd niet in volle oorlogssterkte aan, vanwege twee half geblesseerden Bas en Kariem, Jasper op mid in verband met afwezigheid van Sebas en zonder geblesseerde Thomas. De heren uit Boxtel waren echter flink versterkt. Bij het inspelen was de potentiële aanvalskracht dan ook goed te zien.

De eerste set zetten de heren uit Son en Breugel de toon met goede blokkades en degelijk verdedigend werk. VC Blox kwam er niet aan te pas. De thuisploeg maakte met degelijke aanvallen een einde aan de illusie dat de eerste set gewonnen kon worden door de gasten. De tweede set kwamen de heren uit Boxtel iets beter uit de startblokken, maar ook in die set waren ze niet opgewassen tegen de aanvalskracht van heren 1. Met heerlijke aanvallen van Enrique 'op B' werd de set vakkundig binnengesleept.

De derde set liep meer gelijk op. De heren uit Boxtel kwamen er iets vaker doorheen. Dat had ook te maken met ingeslopen nonchalance bij heren 1. Bij wat meer aanzetten in de aanvalsdruk en gretigheid in de passing werd de opgelopen achterstand van 12-18 omgebogen in een 25-21 overwinning. De vierde set liep de thuisploeg weer tegen een achterstand op, maar ook die werd, mede door een heerlijke servicereeks van Niels, met degelijk volleybal naar Sonse kant getrokken: 25-20. Een mooie 4-0 overwinning als resultaat.

Een paar noemenswaardige ballen: Niels die een hoge oplosbal van achter het veld snoeihard rechtdoor rost. En de heerlijke bal van Jasper die de bal op een moeilijk moment keihard binnenslaat. En als laatste de spelverdelers die elkaar ook in de aanval goed weten te vinden, met PJ bijna als topscorer op buiten. De heren waren dus niet onder de indruk van de harde knallen bij het inslaan. Er zit wel genoeg potentieel in VC Blox 1, ze zullen zeker niet als laatste eindigen.

Voor meer informatie, bezoek www.vcpieterbrueghel.nl of mail info@vcpieterbrueghel.nl.

Goede eerste competitiewedstrijd voor DBD

Foto: Sandra Luijten

De zwemmers van DBD hebben zondag 6 oktober de eerste competitiewedstrijd mogen zwemmen in het ZIB in Best. Er werd gezwommen tegen Lutra (Helmond), Thalassa (Geldrop) en de Punderman (Asten).

De wedstrijd startte met twee estafettes voor de meisjes en jongens onder de 16 jaar. Helaas kon DBD hiervoor geen teams opstellen. Gelukkig konden er in de afsluitende estafettes voor de dames en de heren twee teams worden opgesteld. De heren mochten 4x 50 meter wisselslag zwemmen. DBD1 en DBD2 zwommen ieder in een andere serie en beide teams wonnen hun serie. Waarbij DBD1 (Bobby, Jesco, Bart en Kelmar) van alle teams het snelst was.

De dames zwommen een 4x50 meter vrije slag. DBD1 (met Joy, Nienke, Nynke en Lindsey) zwom een zeer sterke en spannende race. Met slechts 0,04 seconde voorsprong op het team van de Punderman en een halve seconde voorsprong op het team van Lutra werd het team van DBD eerste. In totaal zijn er 49 persoonlijke records gezwommen waarvan 32 een tijdsverbetering bevatten. De beste tijdsverbetering werd behaald door Jelmer Scholtes. Hij zwom maar liefst 5 seconde van zijn beste tijd op de 50 meter rugslag af. Met deze uitslag staat DBD voorlopig vierde in het klassement.

Medaille-uitslagen
Nienke Versteegen 100 meter wisselslag 1e, Bobby van Dijk 50 meter rugslag en 100 meter schoolslag 1e, Tim Versteegen 50 meter rugslag 2e, Caitlin Li 100 meter schoolslag 2e en 50 meter rugslag 1e, Luuk Franse 100 meter wisselslag 2e en 50 meter vrije slag 1e, Diana Da Deppo 50 meter vrije slag 2e en 100 meter wisselslag 3e, Jelmer Scholtes 50 meter rugslag 3e, Fieke Wouters 50 meter rugslag 1e, Linde van Berlo 50 meter rugslag 2e, Bram van der Pas 100 meter vrije slag 2e, Inge van der Mespel 50 meter schoolslag en 100 meter vrije slag 1e, Caspar Sloot 100 meter rugslag 3e, Rens van Berlo 50 meter vrije slag 3e, Jens Wildenboer 25 meter schoolslag 2e, Kane Broers 25 meter schoolslag 3e, Max van Aken 50 meter schoolslag 1e.

Uitslagen SBC Jeugd zaterdag 5 oktober

Were Di JO 19-1 - SBC JO 19-1                 0 - 1
SBC JO 19-2 - SV Budel JO 19-2                 4 - 3
SBC JO 19-3 - UNA JO 19-3                         1 - 4
UNA JO 19-4 - SBC JO 19-4                         2 - 0
Sparta'25 JO 17-1 - SBC JO 17-1                 1 - 1
SBC JO 17-2 - ODC JO 17-2                         0 - 9
SBC JO 17-3 - SV Budel JO 17-2                 0 - 3
Best Vooruit JO 17-4 - SBC JO 17-4                2 - 6
SBC JO 17-5G         VRIJ        
Bergeijk MO 17-1 - SBC MO 17-1                 1 - 0
SBC JO 15-1 - B.V.V. JO 15-1                         3 - 3
SV Valkenswaard JO 15-2 - SBC JO 15-2 1 - 6
SBC JO 15-3 - Bladella JO 15-4                 6 - 3
Bergeijk MO 15-2 - SBC MO 15-1                 17 - 0
SV Brandevoort JO 14-1 - SBC JO 14-1         1 - 9
SBC JO 14-2 - ODC JO 14-2G                         1 - 8
SBC JO 14-3 - Wilhelmina Boys JO 14-1         6 - 0
ODC JO 14-3G - SBC JO 14-4                         6 - 0
SV Valkenswaard JO 13-1 - SBC JO 13-1G 2 - 4
Braakhuizen JO 13-1G - SBC JO 13-2         6 - 0
SBC JO 13-3 - Tongelre JO 13-1G                 7 - 0
SBC JO 13-4 - Geldrop JO 13-3                 0 - 2
Jong Brabant JO 12-1 - SBC JO 12-1         1 - 3
Unitas "59 JO 12-3 - SBC JO 12-2                 9 - 6
WODAN JO 12-2 - SBC JO 12-3G                 3 - 0
SBC JO 12-4 - Unitas "59 JO 12-5                 2 - 4
SBC JO 12-5G - DBS JO 12-5                         5 - 4
FC Eindhoven AV JO 11-1 - SBC JO 11-1        3 - 3
SBC JO 11-2G - Jong Brabant JO 11-2         3 - 3
SBC JO 11-3 - SV Valkenswaard JO 11-3        1 - 4
SBC JO 11-4G - Best Vooruit JO 11-3         1 - 4
Hoogeloon JO 11-1 - SBC JO 11-5                 0 - 2
SJO Juventud JO 11-1G - SBC JO 11-6         12 - 1
Sarto G 2 - SBC G 1G                                 0 - 6

Blamage voor Nederwetten

Hein Snellen van Vollenhoven verovert de bal Foto: Ingezonden

Erbarmelijk slecht weer, een gestaag neervallende regen en een gure herfstwind striemde over het sportpark in Loosbroek. Een tiental Nederwetten supporters toog vol goede moed naar deze uitwedstrijd om te zien hoe hun ploeg het verlies van afgelopen week tegen SV Uden goed zou maken.

Het team van trainer Henri Maas begon, ondanks het gemis van enkele spelers, voortvarend en speelde goed positie spel. Ze namen de eerste 10 minuten het heft in handen. Het zag er zeker naar uit dat hier wel wat puntjes te halen vielen. In de 27e minuut gaf Ben van der Bruggen een mooie voorzet op Christiaan Baaten, maar deze kopte rakelings over. In de 38e minuut echter, viel het eerste doelpunt voor WHV. Door een misverstand in de Nederwetten defensie scoorde Gino Bosch de 1-0. Nederwetten was toen al de grip op de wedstrijd kwijtgeraakt en was blij dat met deze stand de rust bereikt werd.

Na rust vielen de doelpunten als rijpe appelen. Twee minuten na de hervatting scoorde Roel van Lunenburg de 2-0 en 3 minuten later was het weer raak 3-0 door Yorick van de Rakt. Er knapte iets bij Nederwetten. Er kwam geen bal meer aan en in de 60e minuut gaf Tim Buun de genadeklap voor Nederwetten, 4-0. Thijs Lunenburg zorgde nog voor de 5-0 en 6-0 en de Nederwetten droop letterlijk en figuurlijk af. Al voor het laatste fluitsignaal, van de goed leidende scheidsrechter, had het merendeel van de Nederwetten supporters de warmte van de auto al gevonden. Conclusie vandaag, deze wedstrijd snel vergeten en vol goede moed, met een compleet team, de volgende wedstrijd tegemoet treden.

Programma
Zaterdag 12 oktober

Nuenen Vet B - Nederwetten Vet 16.15 uur

Zondag 13 oktober
Nederwetten 1 - RKVV Keldonk 1 14.30 uur
Nederwetten 2 - Wilhelmina Boys 8 10.00 uur
Woenselse Boys 11 - Nederwetten 3 10.00 uur
Nederwetten 4 - Braakhuizen 8 11.00 uur
Dommelen VR 1 - Nederwetten VR 1 12.00 uur

Tafeltennissers blijven goede zaken doen in derde klasse

Met de competitie halverwege blijven de teams van TTV Son en Breugel het prima doen. Na vijf wedstrijden staat het eerste team stevig op een vierde plaats; team 2 begint inmiddels ook weer de weg naar boven te vinden.

Het eerste team had de afgelopen twee competitieronden te maken met een paar zware opponenten. Vorige week kwam Never Despair uit Den Bosch, een ervaren derde klasse team, naar Son en maandag 30 september was medekoploper Taverbo de volgende die men thuis ontving. Tegen de Bosschenaren werd nog nipt verloren en had Herman Simons een mooi aandeel met twee winstpartijen. Tegen het Boxtelse Taverbo waren John de Jong en Eric van den Hurk zeer goed op dreef. Er waren twee gewonnen singles voor John en hetzelfde voor Eric. Hun dubbel loopt dit jaar ijzersterk en werd ook gewonnen. Helaas kon Herman geen potten breken, maar ondanks dat was het knappe 5-5 gelijkspel iets waar van tevoren voor getekend was. Met 25 punten uit vijf wedstrijden is het perspectief op handhaving in de derde klasse inmiddels behoorlijk groot.

Het tweede team kreeg er afgelopen week een welkome versterking bij in de persoon van James Geraerts. Met zijn inbreng als speler kan James het tweede team helpen aan de broodnodige punten, maar ook op gebied van coaching is zijn inbreng waardevol. Nog zonder hem erbij had vorige week team 2 al met 6-4 gewonnen van Renata en daarmee de laatste plaats verlaten. Deze week moest men aantreden tegen Veldhoven, dat ruim op kop staat in de vijfde klasse. Met drie keer winst voor James in de singles en 1 maal voor Tony Kramer, kwam men net tekort voor de winst. Maar met zeventien punten haakt men inmiddels wel weer aan bij de middenmoot.

TTV Son speelt iedere maandag avond van 20.00 tot 22.30 uur in de tennishal 1 van HTC. Iedereen ouder dan 16 jaar is welkom om eens een balletje mee te slaan.

SBC wint op verjaardag

SBC heeft op de tachtigste verjaardag van de club een 3-1 overwinning geboekt op MMC Weert. Officieel zou deze wedstrijd in Weert gespeeld worden. In verband met de festiviteiten heeft de KNVB toestemming gegeven dat de wedstrijd in Son en Breugel gespeeld zou mogen worden.

MMC Weert had in het eerste kwart van de wedstrijd het beste van het spel en kwam verdiend op voorsprong, 1-0. Vijf minuten later bracht Lars Kuys SBC langszij. Met de 1-1 ging men rusten. In het tweede bedrijf trok SBC het duel naar zich toe. Halverwege de tweede 45 minuten kwam SBC op voorsprong door een treffer van Marc van der Zanden, 1-2. Tien minuten voor tijd gooide Dirk van Eck de wedstrijd op slot door de 1-3 te scoren.

SBC Senioren

Uitslagen
Zondag 6 oktober

MMC Weert 1 - SBC 1 1-3
RKDVC 2 - SBC 2 2-3
Bladella 2 - SBC 3 2-1
Geldrop 3 - SBC 4 afg.
Braakhuizen 5 - SBC 5 2-5
Valkenswaard 6 - SBC 6 afg.
SBC 7 - DVS 7 afg.
SBC 8 - Braakhuizen 7 5-2
SBC 9 - Marvilde 8 2-1
Bergeijk 7 - SBC 10 3-4
HSE 4 - SBC 11 0-3
SBC 12 - Valkenswaard 9 2-1
DOSL 3 - SBC 13 afg.
SBC VR1 - Pusphaira VR2 4-0
SBC VR2 - Rood Wit V VR1 0-2

Programma
Zondag 13 oktober

SBC 1 - Hapert 1 14.30 u
SBC 2 - Best Vooruit 2 12.00 u
SBC 3 - Dommelen 2 12.00 u
SBC 4 - Oirschot V. 4 10.00 u
SBC 5 - SV Unitas'59 7 10.00 u
SBC 6 - Nuenen 10 10.00 u
SV Valkenswaard 5 - SBC 7 10.00 u
Nuenen 9 - SBC 8 14.30 u
De Valk 6 - SBC 9 10.00 u
SBC 10 - SV Budel 6 12.00 u
SBC 11 - DOSL 7 13.00 u
SV Budel 7 - SBC 12 10.00 u
SBC 13 - Gestel 7 13.00 u
VV Trinitas Oisterwijk VR2 - SBC VR1 12.00 u
SV Unitas'59 VR2 - SBC VR2 10.00 u

SBC Jeugd programma 12 oktober

THUIS TEAM BEZOEKERS VERTREK AANVANG
DVS JO 19-2 - SBC JO 19-2 11:00 12:00
SBC JO 17-1 - Gemert JO 17-2 15:15
SBC JO 17-5G - UNA JO 17-2G 15:15
SBC JO 15-1 - Dommelen JO 15-1 13:15
SBC JO 14-1 - UDI"19/CSU JO 14-1 13:15
SBC JO 13-1G - FC Eindhoven JO 13-2 11:45
SBC JO 12-1 - Best Vooruit JO 12-1 11:45
Maliskamp JO 11-2 - SBC JO 11-2G 08:00 09:00
Woenselse Boys JO 10-2 - SBC JO 10-6G 08:00 08:45
SBC JO 9-1 - RPC JO 9-1 11:45
EMK JO 8-2G - SBC JO 8-4 08:00 09:00

Overige teams zijn vrij in verband met de herfstvakantie.

Programma en uitslagen Golfclub Son

Wedstrijduitslagen
2 oktober: Clubwedstrijd Leaderboard Dasio Competitie Vierbal Stableford
1. Rob Gielen hcp 18.8 score 40
2. Charles Schillemans hcp 34.3 score 37
3. Ans Merks hcp 22.5 score 36
Neary dames: Bep Slingerland
Neary heren: Rob Gielen
Leary dames: Ans Merks
Leary heren: niet gevallen
Birdies: Rob Gielen en Charles Schillemans

Programma
9 oktober: Golf-Bridge NQ Greensome, 4 Sides Stableford
16 oktober: Clubwedstrijd Cross Country NQ Vierbal Strokeplay.

Korfbalvereniging De Corridor

Uitslagen
Woensdag 2 oktober
Corridor MW2–Flamingo's/Nijnsel MW1 7 - 4
Rooi MW1 – Corridor MW1 5 - 5
Recreanten Flash - Corridor 2 6 - 8

Zaterdag 5 oktober
Corridor D3 – Gazelle D1 2 - 2
Be Quick E4 - Corridor E1 5 - 7
Corridor F1 – Be Quick F2 4 - 5
Corridor B1 – Tovido B2 12 - 3

Zondag 6 oktober
Pupil van de week: Tess Kremers
Corridor 1 – MKV 1 7 - 17

Programma
Woensdag 9 oktober aanvang
Recreanten Corridor 2-Prinses Irene 19.30
Recreanten Corridor 1-De Korfrakkers 20.30

Zaterdag 12 oktober
Corridor E1 – BMC E1 09.00
MKV D1 - Corridor D3 10.00
Corridor D2 – Korloo D1 10.15
Flamingo's B2 - Corridor B1 11.00
Corridor D1 – Rooi D1 11.30
Corridor C1 – Rooi C2 12.45

Zondag 13 oktober
JES 2 - Corridor 2 11.25
SVOC '01 - Corridor 1 13.00

Handbalvereniging Apollo

Uitslagen 6 oktober
Apollo E1 - De Sprint E1 2-15
VESPO DS1 - Apollo DS1 18-23
Apollo D1 - E.H.V. D2 11-15
Apollo HC1 - THW Tijgers HC1 15-23
Apollo HS2 - White Demons HS1 23-32
Apollo HS1 - WPK/Westlandia HS1 34-28
Bergeijk DA1 - Apollo DA1 18-10
Apollo HS3 - Aristos/HCB'92 HS2 29-18

Programma
12 oktober
10:55 uur Aristos E1 - Apollo E1
20:20 uur Bouwcenter Centen HVW HS1 - Apollo HS2

13 oktober
10:10 uur Apollo DS1 - E.S.Z.V. Oktopus DS1
11:25 uur Apollo DA1 - Swift DA1
11:55 uur Manual HC1- Apollo HC1
12:00 uur H.C.G. D1 - Apollo D1
14:00 uur Beekse Fusie Club HS2 - Apollo HS1
17:00 uur Acritas HS2 - Apollo HS3

Dames 2 VC Pieter Brueghel starten goed in tweede klasse

Vorig jaar werd Dames 2 kampioen. Dat betekent dat ze dit jaar in de tweede klasse spelen. Met een fris nieuw samengesteld team ging dames 2 de eerste twee wedstrijden in. En met goed resultaat.

Vorige week was de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Dit was tegen Verrekijker uit Oirschot. Dat team was net als dames 2 gepromoveerd naar de tweede klasse. De start was nog wat stroef, al werd er wel goed samengespeeld en volgde er mooie en lange rally's. Alleen de bal op de grond krijgen zat er nog niet altijd in. Zodoende ging deze set ook met 25-12 verloren. Er was dus werk aan de winkel. Met goede servicedruk en goede aanwijzingen van de coach vonden ze de spreekwoordelijke gaatjes aan de andere kant. Dat resulteerde in een setwinst van de tweede (25-13) en derde set (25-20).

Afgelopen week mochten de dames uit spelen in Best. Met een beetje 'inside information' wisten ze dat dit team niet onderschat mocht worden. Dit zorgde voor een goed begin in elke set. Helaas wisten de dames het zichzelf steeds moeilijk te maken door een voorsprong alsnog uit handen te geven. Gelukkig ging dit in set 1 en 2 goed en wonnen ze deze alsnog. In set 3 leek er ook lang niets aan de hand, maar helaas wisten ze een ruime voorsprong niet vast te houden, waardoor dit setpunt in Best achterbleef. Al met al een 2-1 overwinning. Daarnaast zit er nog genoeg rek in het team voor de rest van het seizoen, wat ze toch al goed begonnen zijn.

Bridgeclub Son

Uitslag 25 september in Braecklant
1. Marijke Braams & Riekie v.d. Broek 63,50%
2. Marijke Kraemer & Toos de Wit 57,50%
3. Marthy Mens & Wil Wijninga 57,0%.

Uitslag 2 oktober in Breacklant
1. Mia van Rooy & José van de Weerdt 66,76%
2. Koos Jansen & Henk van de Weerdt 61,93%
3. Marijke Braams & Jo Bakker 59,51%.

Oppermachtig Corridor B1 nu al kampioen

V.l.n.r.: Fenne van de Laar, Femke Kapteijns, Maud Schalken, Mirna Sanders, Lynn Pijnenburg, Lisa van der Aa, Ellis van Haandel, Anne van de Vorst, Caeley Krayo, Maud Swinkels, Linn van den Hurk en Coach: Floor Schoonen Foto: Ingezonden

In een competitie met BMC, Flamingo's en Tovido werd zaterdag 5 oktober Corridor B1 kampioen. Corridor B1 was veel te sterk. Zo won het al zijn wedstrijden kinderlijk eenvoudig. De meiden waren simpelweg voor iedere tegenstander een maatje te groot.

De jonge coach Floor heeft binnen een korte tijd een sterk team gesmeed. De B1 speelt het mooiste korfbal van de regio. Met veel positiewisselingen en oogstrelende doorloopballen wordt het publiek iedere wedstrijd verwend. Volgende week geven de meiden in de laatste wedstrijd van de competitie nog een demonstratie in Mariahout tegen de Flamingo's. Daarna zullen ze in november weer in de zaalcompetitie spelen. De tegenstanders hierin zijn van een heel ander kaliber. Een mooi vooruitzicht voor een team dat alleen nog maar kan groeien.

Argo Waterpolo

Uitslagen
C gemengd - Zeester-Meerval 1-22
Dames 1 - De Warande 4-16
Heren 1 - BZ&PC 13-8

Programma
Zaterdag in Olympia te Waalwijk
AquAmigos - B jongens 18:15 uur
AquAmigos - Dames 1 19:00 uur

Zondag in de Drieburcht te Tilburg
TRB-RES - C gemengd 18:00 uur

Zwemmen
Zondag 6 oktober hebben zestien zwemmers van de wedstrijdgroep deelgenomen aan de eerste competitiewedstrijd die werd gehouden in het Erica Terpstra Sportfondsenbad in Nijmegen. Hierbij hebben zij acht keer een eerste plaats, zes keer een tweede plaats en vier keer een derde plaats behaald. Er zijn 23 persoonlijke records gezwommen.

Pupil van de Week Corrodor

Tess Kremers 'Pupil van de Week' Foto: Ingezonden

Tess Kremers was zondag 6 oktober 'Pupil van de Week'. Ze heeft eerst even geoefend met het nemen van een doorloopbal op een hoge korf. Tess mocht de openingsbal nemen die ze vervolgens netjes in de korf gooide.

Vervolgens kreeg ze uit handen van scheidsrechter M. Berkers een welverdiende oorkonde en een snoepzak. Gedurende de wedstrijd heeft Tess fanatiek de stand bijgehouden. Corridor 1 verloor de wedstrijd tegen de MKV 1 jammer genoeg met 7 - 17.

BC 't Koffertje '94

Uitslag van 7 oktober
A-lijn:

1. Tonnie van Acht & Ton van Acht 69,1%
2. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 61,81%
3. Ad van Helvoort & Jan van Lanen 60,07%

B-lijn:
1. Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 71,79%
2. Nancy Lathouwers & Leny van de Wall 65%
3. Bert Foolen & Maria Foolen en Marcel Janse & Wil Janse 58,04%.

Bridgeclub De Beckart

Uitslag 3 oktober
1. Anneke Teulings en Guus Plevier 62.03%
2. Nel Dielemans en Jan Verbunt 54.43%
3. Riet vd Laar en Zus vd Rijt 51.10%

Wil je ook eens invallen bij onze club op donderdagmiddag? Info Hilda v.d. Kaden 0413-474297.

29 / 32

9 oktober 19.00 uur 'Gewoon Doen' voor 55-plussers
10 oktober 12.00 uur Inloopochtend Stichting de Boei
11 oktober 19.00 uur -23.00u Dansavond met The Vitals
13 oktober 19.30 uur Kienen in het Vestzak
14 oktober 10.00 uur koffieochtend Seniorenraad
14 oktober 11.00 uur Beweeggroep Veerkracht voor de sportieve 60-plusser
15 oktober 10.00 uur Archipel Culturele en Educatieve activiteiten voor jonge mensen met dementie

Dieren

Foto: Huub Coenen

Oktober brengt ons wijn en zonnige dagen maar ook jicht en andere plagen. Bracht de eik de processierups als zomerplaag, nu creëert het een eetfeest voor de dieren in het bos. Van muis tot eekhoorn en het wilde zwijn, ook het gewone varken vindt de vette noot fijn. En Koreanen weten er wel raad mee; zij maken van eikelmeel heerlijke 'Dotori-muk'. Zo zie je maar weer, de herfst brengt meer mee dan zwiepende slagregens en steeds meer donkere dagen.

Foto: Huub Coenen
Foto: Huub Coenen

Kater Dikkie

Foto: Ingezonden

Wit Cyperse kater Dikkie is 9 jaar oud en een heerlijke kerel. Dikkie speelt graag en ook voor een knuffelsessie blijft hij graag in je buurt. Tot hij zich realiseert dat hij nog andere plannen heeft en jou daar met een nagelloos tikje op attendeert. Zo van "sorry, ben de tijd vergeten en moet nu echt gaan, tot later!"

Heb jij een groot hart met (daarin) ruimte genoeg voor Dikkie? Dan gaat deze lieve lobbes graag met jou mee naar huis! Bezoek de websie via de link https://bit.ly/2nT9aod voor meer informatie en foto's van Dikkie.

31 / 32